Normy generalne (wykład) - 2020/2021

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:Ks. dr Adam Kaczor
Organizator:Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji - Instytut Prawa Kanonicznego
Liczba godzin tydzień/semestr: 2/30
Język wykładowy:Język polski
Cele przedmiotu
C1 - Student zdobędzie wiedzę w przedmiocie terminologii prawniczej charakterystycznej dla norm generalnych prawa kanonicznego. Zdobędzie wiedzę w odniesieniu do funkcji norm generalnych, zasad prawnych charakterystycznych prawa kanonicznego i instytucji prawnych Kościoła łacińskiego
C2 - Student zdobędzie umiejętność zrozumienia, wykładni i zastosowania normy prawnej KPK oraz umiejętność sprawnego porozumiewania się w zakresie treści prawnych norm generalnych KPK
Wymagania wstępne
Wykład dla studentów prawa kanonicznego (studia niestacjonarne jednolite magisterskie - rok II
Efekty kształcenia dla przedmiotu
WIEDZA
1. Zna i rozumie terminologię prawniczą z zakresu norm generalnych. Zna podstawowe cechy i funkcje norm generalnych i rozumie zasady ich funkcjonowania. Ma wiedzę o podmiotach podlegających prawu koanonicznemu (K2A_W03; K2A_W06)
2. Ma podstawową wiedzę o instytucjach prawa kanonicznego w ramach norm generalnych oraz pogłębioną wiedzę w odniesieniu do wybranych instytucji. Zna i rozumie sposoby funkcjonowania wybranych instytucji. (K2A_W07)
UMIEJĘTNOŚCI
1. Posiada umiejętność posługiwania się pojęciami prawnymi w celu rozumienia i analizy zjawisk prawnych z zakresu norm generalnych, potrafi używać specjalistycznego języka prawnego charakterystycznego dla norm generalnych oraz porozumiewać się ze specjalistami w zakresie tegoż prawa jak i odbiorcami spoza grona specjalistów. (K2A_U03, K2A_U08)
2. Posiada umiejętność wykorzystania zdobytej wiedzy w różnych zakresach i formach do rozstrzygania dylematów pojawiających się w pracy zawodowej (K2A_U10)
KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY)
1. Ma przekonanie o wadze zachowania się w sposób profesjonalny, refleksji na tematy etyczne i przestrzegania zasad etyki zawodowej przy udzielaniu porad prawnych i świadczeniu pomocy prawnej z zakresu norm generalnych. (K2A_K04)
2. Potrafi uzupełniać i doskonalić nabyta wiedzę i umiejętności z zakresu norm generalnych. (K2A_K06)
Metody dydaktyczne
Wykład, dyskusja ze studentami, prezentacja dokumentów prawa kanonicznego pozakodeksowego
Treści programowe przedmiotu
Przedmiotem zajęć są podstawowe pojęcia z zakresu norm generalnych znajdujących się w Kodeksie Prawa Kanonicznego z 1983 roku.
1.Wprowadzenie ogólne, także historyczne do wykładu
2.Ustawy kościelne
3. Zwyczaj
4. Dekrety ogólne oraz instrukcje
5. Poszczególne akty administracyjne
6. Statuty i przepisy porządkowe
7. Osoby fizyczne i prawne
8. Akty prawne
9. Władza rządzenia
10. Urzędy kościelne
11. Przedawnienie
12. Obliczanie czasu
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
Niedostateczny
(W) - Nie zna i nie rozumie terminologii prawniczej z zakresu norm generalnych. Nie ma podstawowej wiedzy o różnych rodzajach instytucji prawnych z zakresu norm generalnych.
(U) - Nie posiada umiejętności posługiwania się pojęciami prawnymi w celu rozumienia i analizy zjawisk prawnych z zakresu norm generalnych.
(K) - Nie ma przekonania o wadze zachowania się w sposób profesjonalny, refleksji na tematy etyczne i przestrzegania zasad etyki zawodowej przy udzielaniu porad prawnych i świadczeniu pomocy prawnej z zakresu norm generalnych.

Dostateczny
(W) - Na podstawowym poziomie zna i rozumie terminologię prawniczą z zakresu norm generalnych.
(U) - Posiada na podstawowym poziomie umiejętność posługiwania się pojęciami prawnymi w celu rozumienia i analizy zjawisk prawnych z zakresu norm generalnych. Na podstawowym poziomie potrafi używać specjalistycznego języka prawnego charakterystycznego dla norm generalnych.
(K) - Na podstawowym poziomie ma przekonanie o wadze zachowania się w sposób profesjonalny, refleksji na tematy etyczne i przestrzegania zasad etyki zawodowej przy udzielaniu porad prawnych i świadczeniu pomocy prawnej z zakresu norm generalnych.

Dobry
(W) - Na średnim poziomie zna i rozumie terminologię prawniczą z zakresu norm generalnych. Na średnim poziomie ma wiedzę o podmiotach, o których stanowią normy generalne.
(U) - Posiada na średnim poziomie umiejętność posługiwania się pojęciami prawnymi w celu rozumienia i analizy zjawisk prawnych z zakresu norm generalnych.
(K) - Na średnim poziomie ma przekonanie o wadze zachowania się w sposób profesjonalny, refleksji na tematy etyczne i przestrzegania zasad etyki zawodowej przy udzielaniu porad prawnych i świadczeniu pomocy prawnej z zakresu norm generalnych.

Bardzo dobry
(W) - Na wysokim poziomie zna i rozumie terminologię prawniczą z zakresu norm generalnych. Na wysokim poziomie ma wiedzę o podmiotach, o których stanowią normy generalne.
(U) - Posiada na wysokim poziomie umiejętność posługiwania się pojęciami prawnymi w celu rozumienia i analizy zjawisk prawnych z zakresu norm generalnych. Na wysokim poziomie potrafi używać specjalistycznego języka prawnego charakterystycznego dla norm generalnych.
(K) - Na wysokim poziomie ma przekonanie o wadze zachowania się w sposób profesjonalny, refleksji na tematy etyczne i przestrzegania zasad etyki zawodowej przy udzielaniu porad prawnych i świadczeniu pomocy prawnej z zakresu norm generalnych.
Literatura podstawowa i uzupełniająca
Źródła:
1.Kodeks Prawa Kanonicznego z 1917 roku
2.Kodeks Prawa Kanonicznego z 1983 roku
Literatura uzupełniająca:
1.J. Krukowski, R. Sobański: Komentarz do Kodeksu Prawa Kanonicznego. Księga I. Normy Ogólne. Red. naukowy J. Krukowski. T. I, Pallotinum 2007.
2.T. Pawluk: Prawo kanoniczne według Kodeksu Jana Pawła II. Zagadnienia wstępne i normy ogólne, T. I, Warmińskie Wydawnictwo Diecezjalne, Olsztyn 2002.
Kierunek studiów: Prawo Kanoniczne (stacjonarne jednolite magisterskie)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok II - Semestr 3
Punkty ECTS: 2
Forma zaliczenia: Zal. podpisem
Terminarz:
DataDzieńSalaGodz.od-do
2021-01-12wtorekONLINE 10:00 - 11:40
2021-01-19wtorekONLINE 10:00 - 11:40