Psychologia wychowawcza i rodziny (seminarium) - 2020/2021

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:dr hab. Bogusława Lachowska prof. KUL
Organizator:Wydział Nauk Społecznych - Instytut Psychologii
Liczba godzin tydzień/semestr: 2/30
Język wykładowy:Język polski
Cele przedmiotu
C1-zdobycie wiedzy dotyczącej specyfiki, , istoty i celów poznania naukowego oraz zasad metodologii psychologii; C2-zdobycie wiedzy na temat projektowania i prowadzenia badań empirycznych w psychologii wychowawczej i rodziny; C3-nabycie umiejętności badawczych w obrębie psychologii wychowawczej i rodziny; C4- nabycie krytycznej postawy wobec stosowanych metod badawczych i uzyskanych dzięki nim wyników, a także wobec różnych poglądów i praktyk w zakresie psychologii wychowawczej i rodziny
Wymagania wstępne
W1 - wcześniejszy udział w warsztatach z psychologii
W2 - zainteresowania związane z psychologią wychowawczą i rodziny
Efekty kształcenia dla przedmiotu
WIEDZA
K_W04 rozumie specyfikę, istotę i cele poznania naukowego, zna zasady metodologii psychologii; posiada wiedzę na temat projektowania i prowadzenia badań empirycznych w psychologii wychowawczej i rodziny

UMIEJĘTNOŚCI
K_U09 posiada rozwinięte umiejętności badawcze: formułuje problemy badawcze, dobiera adekwatne metody, techniki i konstruuje narzędzia badawcze; posługuje się pakietem statystycznym, opracowuje, prezentuje i interpretuje wyniki badań, wyciąga wnioski, wskazuje kierunki dalszych badań, w obrębie psychologii wychowawczej i rodziny

KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY)
K_K07 wykazuje krytyczną postawę wobec stosowanych metod badawczych i uzyskanych dzięki nim wyników, a także wobec różnych poglądów i praktyk w zakresie psychologii.
Metody dydaktyczne
Praca w grupie seminaryjnej z wykorzystaniem środków przekazu multimedialnego
Treści programowe przedmiotu
Zagadnienia związane z metodologią badań psychologicznych w odniesieniu do wychowania i rodziny. Specyfika podejścia ilościowego i jakościowego w badaniach wychowania i rodziny: różnice i wynikające stąd konsekwencje odnośnie wyboru metod badania i sposobu opracowania projektu badawczego. Rodzaje zmiennych i ich operacjonalizacja. Zagadnienia związane z formułowaniem problemu badawczego w odniesieniu do psychologii wychowawczej i rodziny. Rodzaje hipotez badawczych i ich testowanie. Procedura badawcza eksperymentalna i korelacyjna a badania w obszarze psychologii wychowawczej i rodziny. Dobór adekwatnych metod badawczych. Formułowanie problemu badawczego przez każdego z uczestników zajęć w oparciu o znajomość aktualnego stanu wiedzy w danej dziedzinie. Doskonalenie umiejętności krytycznego czytania artykułów i opracowań z zakresu psychologii rodziny. Doskonalenie umiejętności poszukiwania informacji naukowej, posługiwania się internetem jako źródłem informacji i jako formą nawiązywania kontaktów z innymi badaczami. Budowanie koncepcji własnej pracy magisterskiej. Prezentacja projektów badawczych opracowanych przez uczestników zajęć i dyskusja na ich temat.
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
samodzielne przygotowanie pracy magisterskiej
-aktywne uczestniczenie we wspólnych dyskusjach i seminariach w czasie pisania pracy magisterskiej
-przy pisaniu pracy magisterskiej przestrzeganie zasad APA
Literatura podstawowa i uzupełniająca
1. Brzeziński J.(red.) (2004). Metodologia badań psychologicznych. Wybór tekstów. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
2. Brzeziński J. (2000). Metodologia badań naukowych i diagnostycznych. W: J. Strelau (red.), Psychologia. Podręcznik akademicki. Podstawy psychologii (s. 333 -522). Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.
3. Brzeziński J. (2000).Problemy etyczne badań naukowych i diagnostycznych. W: J. Strelau (red.), Psychologia. Podręcznik akademicki. Podstawy psychologii (s. 523-537)). Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.
4. Piber-Dąbrowska, K., Cypryańska, M., Wawrzyniak, M. (2007). Standardy edytorskie dla naukowego tekstu empirycznego z zakresu psychologii. Warszawa: Academica. Wydawnictwo SWPS.
5. Harasimczuk J., Cieciuch J. (2012). Podstawowe standardy edytorskie naukowych tekstów psychologicznych w języku polskim na podstawie reguł APA. Wydawnictwo LiberiLibri

Stosowną literaturę uzupełniającą student zobowiązany jest odnaleźć samodzielnie
Kierunek studiów: Psychologia (stacjonarne jednolite magisterskie)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok IV - Semestr 8
Punkty ECTS: 5
Forma zaliczenia: Zal. podpisem
Etap:Rok V - Semestr 10
Punkty ECTS: 5
Forma zaliczenia: Zal. podpisem
Terminarz:
DataDzieńSalaGodz.od-doForma zajęć
2021-02-23wtorekONLINE 10:50 - 12:30zdalne
2021-03-02wtorekONLINE 10:50 - 12:30zdalne
2021-03-09wtorekONLINE 10:50 - 12:30zdalne
2021-03-16wtorekONLINE 10:50 - 12:30zdalne
2021-03-23wtorekONLINE 10:50 - 12:30zdalne
2021-03-30wtorekONLINE 10:50 - 12:30zdalne
2021-04-13wtorekONLINE 10:50 - 12:30zdalne
2021-04-20wtorekONLINE 10:50 - 12:30zdalne
2021-04-27wtorekONLINE 10:50 - 12:30zdalne
2021-05-04wtorekONLINE 10:50 - 12:30zdalne
2021-05-11wtorekONLINE 10:50 - 12:30zdalne
2021-05-18wtorekONLINE 10:50 - 12:30zdalne
2021-05-25wtorekONLINE 10:50 - 12:30zdalne
2021-06-01wtorekONLINE 10:50 - 12:30zdalne
2021-06-08wtorekONLINE 10:50 - 12:30zdalne