Psychologiczne doradztwo zawodowe (ćwiczenia) - 2020/2021

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:mgr Mirosław Górczyński
Organizator:Wydział Nauk Społecznych - Instytut Psychologii
Liczba godzin tydzień/semestr: 1/15
Język wykładowy:Język polski
Cele przedmiotu
Wymagania wstępne
Brak wymagań wstępnych
Efekty kształcenia dla przedmiotu
WIEDZA
Student:
- Zna i rozumie psychologiczne, socjologiczne, ekonomiczne, prawne oraz wynikające z nauk o zarządzaniu podstawy doradztwa kariery i doradztwa personalnego
- Zna i rozumie społeczne, ekonomiczne oraz psychologiczne aspekty doradztwa kariery i doradztwa personalnego.
- Zna i rozumie metody diagnozowania i prognozowania zjawisk związanych z funkcjonowaniem człowieka w zróżnicowanych strukturach rynku pracy (w wymiarze krajowym i zagranicznym).
UMIEJĘTNOŚCI
Student:
- Potrafi zarządzać karierą we współczesnym społeczeństwie w perspektywie łączącej klasyczne i współczesne tendencje w naukach społecznych.
- Potrafi przeprowadzić badania wybranych procesów i zjawisk społecznych charakterystycznych dla doradztwa zawodowego i doradztwa personalnego oraz dokonać ich opisu i krytycznej analizy.
- Potrafi wykorzystywać wiedzę metodologiczną z zakresu socjologii, psychologii, zarządzania do badania i opisu procesów i zjawisk doradztwa kariery i doradztwa personalnego, a także formułować na tej podstawie własne opinie i krytyczne sądy.
- Potrafi wykorzystywać techniki informatyczne (ICT) w obszarze komunikacji z klientami doradztwa kariery i doradztwa personalnego.
- Potrafi wykorzystać współczesne teorie i wyniki badań socjologicznych i psychologicznych do skutecznego doradztwa kariery i doradztwa personalnego.
- Posiada umiejętność planowania i realizowania projektów wymagających współdziałania w interdyscyplinarnych zespołach związanych z społecznymi, prawnymi, ekonomicznymi i psychologicznymi aspektami doradztwa kariery
- Potrafi samodzielnie i zespołowo planować i realizować projekty związane z międzynarodowym, europejskim, krajowym i regionalnym prawodawstwem dotyczącym rynku pracy, mobilności i kariery.
- Potrafi wyznaczać priorytety w realizacji zadań zwłaszcza w kontekście multidyscyplinarności doradztwa kariery
KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY)
Student:
- Jest gotów aktywnie włączać się w zarządzanie zasobami ludzkimi w organizacji na różnych poziomach
- Jest gotów do promowania pozytywnych wzorców doradztwa kariery opartej na tolerancji, poczuciu dobra wspólnego i pluralizmu ideowego, w warunkach demokracji w dyskusji.
- Jest gotów podjąć działania na rzecz dziedzictwo krajowego i europejskiego doradztwa kariery, przy poszanowaniu innych osób i zrozumieniu wobec różnic światopoglądowych, religijnych, kulturowych, płciowych i zawodowych.
- Jest gotów samodzielnie poszerzać wiedzę i korzystać z różnych form jej zdobywania w obliczu krytycznej oceny posiadanego zasobu wiedzy.
- Jest gotów do inicjowania wielowymiarowych działań z obszaru doradztwa kariery i doradztwa personalnego na rzecz szerokiego grona dla klientów.
Metody dydaktyczne
- Analiza tekstu
- Praca z tekstem
- Burza mózgów/giełda pomysłów
- Metoda metaplanu
- Dyskusja
- Studium przypadku
- Metoda SWOT
Treści programowe przedmiotu
1. Istota procesu planowania kariery
2. Kariera zawodowa - pojęcie, modele oraz problemy z nią związane
3. Czynniki psychologiczne a planowanie kariery
4. Czynniki społeczne a planowanie kariery
5. Planowanie kariery i jej uwarunkowania w świetle teorii i badań
6. Czynniki kształtujące karierę zawodową według D. E. Supera
7. Rola informacji w planowaniu kariery H. Riesa
8. Znaczenie prestiżu zawodu w planowaniu kariery L. Gottfredson
9. Rozwój kariery zawodowej a rozwój zawodowy
10. Klasyfikacje współczesnych koncepcji rozwoju zawodowego i wyboru zawodu
11. Teorie cechy i czynnika (Frank Parsons; John L. Holland; Rene V. Dawis, Lloyd H. Lofquist, Dawid J. Weiss)
12. Teorie psychodynamiczne (Edward S. Bordin; Anne Roe)
13. Teorie rozwojowe (Eli Ginzberg, Sol W. Ginzburg, Sidney Axelrad, John L. Herma; Donald E. Super)
14. Teorie poznawczo-społeczne (John D. Krumboltz; David V. Tiedeman, Robert O'Hara, Anna Miller-Tiedeman)
15. Podejście konstruktywistyczne w poradnictwie karier
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
Ocena niedostateczna
(W) - student nie zna uwarunkowań i kontekstów psychologicznego doradztwa zawodowego, procesu planowania kariery zawodowej, czynników psychologicznych mających wpływ na rozwój zawodowy i wybór zawodu
(U) - student nie potrafi samodzielnie planować i realizować potrzeby własnego kształcenia się przez całe życie.
(K) - student nie potrafi zorganizować własnego warsztatu pracy
Ocena dostateczna
(W) - student zna wybrane uwarunkowania i konteksty psychologicznego doradztwa zawodowego, procesu planowania kariery zawodowej, czynników psychologicznych mających wpływ na rozwój zawodowy i wybór zawodu
(U) - student potrafi zastosować niektóre podstawowe działania związane z samodzielnym planowaniem i realizowaniem potrzeby własnego kształcenia się przez całe życie.
(K) - student rozumie potrzebę organizacji własnego warsztatu pracy ale nie potrafi jej skutecznie zrealizować
Ocena dobra
(W) - student zna większość uwarunkowań i kontekstów psychologicznego doradztwa zawodowego, procesu planowania kariery zawodowej, czynników psychologicznych mających wpływ na rozwój zawodowy i wybór zawodu
(U) - student potrafi zastosować podstawowe działania związane z samodzielnym planowaniem i realizowaniem potrzeby własnego kształcenia się przez całe życie.
(K) - student zna sposoby pracy w grupie
Ocena bardzo dobra
(W) - student zna wszystkie uwarunkowania i konteksty psychologicznego doradztwa zawodowego, procesu planowania kariery zawodowej, czynników psychologicznych mających wpływ na rozwój zawodowy i wybór zawodu
(U) - student potrafi zastosować wszystkie działania związane z samodzielnym planowaniem i realizowaniem potrzeby własnego kształcenia się przez całe życie.
(K) - student potrafi zorganizować pracę własną oraz zespołu, do którego należy
Literatura podstawowa i uzupełniająca
Literatura podstawowa:
- Paszkowska-Rogacz A., Psychologiczne podstawy wyboru zawodu. Przegląd koncepcji teoretycznych. Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej, Warszawa 2003
- Lelińska K. Planowanie kariery a Interaktywna sieć zawodów, Difin SA, Warszawa 2016
Literatura uzupełniająca:
- Podejście konstruktywistyczne w poradnictwie kariery. Produkt finalny w ramach projektu "Rozwój konstruktywistycznych metod doradztwa i podniesienie efektywności instytucji rynku pracy", Fundacja Imago
- Amundson N. E. (2017). Aktywne zaangażowanie. Istota i praktyka poradnictwa kariery, Fundacja Imago: Wrocław 2017.
- Górka A. E. Nadzieja i aktywne zaangażowanie w poradnictwie kariery Normana E. Amundsona. Adaptacja podejścia opartego na nadziei na grunt polskiego poradnictwa zawodowego w ramach projektu pt. „Przestrzeń rozwoju! Adaptacja metody zintegrowanego doradztwa rozwoju kariery dla młodzieży”, Fundacja Imago 2018
Kierunek studiów: Psychologia (stacjonarne jednolite magisterskie)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok IV - Semestr 8
Punkty ECTS: 1
Forma zaliczenia: Zal. na ocenę
Terminarz:
DataDzieńSalaGodz.od-doForma zajęć
2021-02-24środaONLINE 14:10 - 15:50zdalne
2021-03-10środaONLINE 14:10 - 15:50zdalne
2021-03-24środaONLINE 14:10 - 15:50zdalne
2021-04-07środaONLINE 14:10 - 15:50zdalne
2021-04-21środaONLINE 14:10 - 15:50zdalne
2021-05-05środaONLINE 14:10 - 15:50zdalne
2021-05-19środaONLINE 14:10 - 15:50zdalne
2021-06-09środaONLINE 14:10 - 15:50zdalne