Kliniczne aspekty badania osobowości (konwersatorium) - 2020/2021

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:dr hab. Małgorzata Puchalska-Wasyl prof. KUL
Organizator:Wydział Nauk Społecznych - Instytut Psychologii
Liczba godzin tydzień/semestr: 2/30
Język wykładowy:Język polski
Cele przedmiotu
C1 - Praktyczne zaznajomienie (sposób przeprowadzania badania, obliczanie i interpretacja wyników, wskazania i przeciwwskazania do badania daną metodą, mocen i słabe strony poszczególnych metod) z wybranymi metodami projekcyjnymi i kwestionariuszowymi stosowanymi współcześnie do diagnozy osobowości.
Wymagania wstępne
W1 - znajomość zagadnień z przedmiotów: Diagnoza psychologiczna
Efekty kształcenia dla przedmiotu
WIEDZA
1. Wymienia wybrane metody projekcyjne i kwestionariuszowe stosowane współcześnie do diagnozy osobowości – RISB, Q-Sort, TAT, CAT, EAS-C - K_W14
2. Posiada wiedzę na temat podstaw teoretycznych i historii powstania poszczególnych metod -
K_W14
3. Zna strukturę i sposób przeprowadzania badania poszczególnymi metodami. - K_W14
4. Wie jakie są mocne i słabe strony poznawanych metod. - K_W14
5. Jest zaznajomiony z zastosowaniami omawianych metod.- K_W14

UMIEJĘTNOŚCI
1. Umie dopasować metodę do badanego zjawiska. - K_U05
2. Potrafi stosować następujące metody do diagnozy osobowości – RISB, Q-Sort, TAT, CAT, EAS-C (zebrać dane, obliczać wyniki, analizować i interpretować uzyskane wyniki w świetle kilku różnych teorii psychologicznych) - K_U08
3. Potrafi formułować alternatywne hipotezy interpretacyjne. - K_U05

KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY)
1. Jest świadomy mocnych stron i ograniczeń poszczególnych metod - K_K06
2. Jest otwarty na poszerzanie kompetencji - uczenie się metod nowych oraz doskonalenia się w zakresie stosowania metod już znanych. - K_K01
3. Posiada kompetencje pozwalające ocenić wartość uzyskanych wyników dla poznania badanego zjawiska. - K_K07
Metody dydaktyczne
1. praca w grupach
2. analiza przypadków
3. dyskusja
4. formułowanie wstępnych diagnoz
Treści programowe przedmiotu
1. Q-Sort (autorzy: J. M. Butler, G. V. Haigh) - sposoby przeprowadzania badania, dyskusja wyników z badanym, interpretacja wyników, formułowanie hipotez alternatywnych, możliwości klinicznego zastosowania metody.
2. RISB (autorzy: J. B. Rotter, M. I. Lah i J. E. Rafferty) - sposoby przeprowadzania badania, analiza jakościowa zdań, różne podejścia do interpretacji wyników (m.in. wg analizy transakcyjnej, psychoanalizy, psychologii poznawczej), formułowanie hipotez alternatywnych, możliwości klinicznego zastosowania metody.
3. TAT, Test Apercepcji Tematycznej dla dorosłych (autor: H. Murray) - sposoby przeprowadzania badania (klasyczne i współczesne), interpretacja wyników (m.in. kategorie wg Bellaka), formułowanie hipotez alternatywnych, możliwości klinicznego zastosowania metody.
4. CAT, Test Apercepcji Tematycznej dla dzieci (autorzy: L. Bellak i S. Bellak) - sposoby przeprowadzania badania (klasyczne i współczesne), interpretacja wyników (m.in. kategorie wg Bellaka), formułowanie hipotez alternatywnych, możliwości klinicznego zastosowania metody.
5. EAS-C, Kwestionariusz Temperamentu dla dzieci (autorzy: A. H. Buss i C. Plomin) - zbieranie danych, obliczanie wyników, sporządzanie profilu, analiza i interpretacja uzyskanych wyników badań, możliwości klinicznego zastosowania metody.
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
Ocena niedostateczna:
(W) Student nie ma podstawowych wiadomości na temat budowy i założeń teoretycznych metod stosowanych do diagnozy osobowości omawianych na zajęciach.
(U) Student nie potrafi prawidłowo zebrać danych, obliczyć wyników, (sporządzać profilu) i dokonać elementarnej interpretacji uzyskanych wyników badań poszczególnymi omawianymi metodami - systematycznie popełnia kardynalne błędy.
(K) Student nie posiada kompetencji pozwalających ocenić wartość uzyskanych wyników z badania prezentowanymi metodami dla rozwiązania postawionego problemu.

Ocena dostateczna:
(W) Student ma niektóre z wymaganych wiadomości na temat budowy i założeń teoretycznych metod stosowanych do diagnozy osobowości omawianych na zajęciach.
(U) W obszarach zbierania danych, obliczania wyników (i sporządzania profilu) Student popełnia błędy, jednak potrafi niektóre z nich skorygować po ich wskazaniu przez prowadzącego zajęcia. Dokonuje elementarnej interpretacji uzyskanych wyników badań poszczególnymi omawianymi metodami.
(K) Student posiada minimalne kompetencje pozwalające ocenić wartość uzyskanych wyników z badania prezentowanymi metodami dla rozwiązania postawionego problemu.

Ocena dobra:
(W) Student posiada większość z wymaganych wiadomości na temat budowy i założeń teoretycznych metod stosowanych do diagnozy osobowości omawianych na zajęciach.
(U) W obszarach zbierania danych, obliczania wyników (i sporządzania profilu) Student popełnia nieliczne błędy, rozumie wpływ błędów na rezultaty procesu diagnostycznego, potrafi je skorygować. Dokonuje poprawnej choć niekompletnej interpretacji uzyskanych wyników badań poszczególnymi omawianymi metodami.
(K) Student posiada podstawowe kompetencje pozwalające ocenić wartość uzyskanych wyników z badania prezentowanymi metodami dla rozwiązania postawionego problemu.

Ocena bardzo dobra:
(W) Student posiada wszystkie wymagane wiadomości na temat budowy i założeń teoretycznych metod stosowanych do diagnozy osobowości omawianych na zajęciach.
(U) W obszarach zbierania danych, obliczania wyników (i sporządzania profilu) Student nie popełnia błędów. Dokonuje poprawnej i kompletnej interpretacji uzyskanych wyników badań poszczególnymi omawianymi metodami.
(K) Student posiada wszystkie kompetencje pozwalające ocenić wartość uzyskanych wyników z badania prezentowanymi metodami dla rozwiązania postawionego problemu.
Literatura podstawowa i uzupełniająca
1. Frączek, A. (1968). Projekcyjne techniki badania osobowości. W: Materiały do nauczania psychologii, Seria III, T.I. Warszawa: PWN.
2. Jaworowska, A., Matczak, A. (1998). Test Niedokończonych Zdań Rottera RISB: Podręcznik. Warszawa: Pracownia Testów Psychologicznych PTP.
3. Oniszczenko, W. (1997). Kwestionariusz Temperamentu EAS Arnolda H. Bussa i Roberta Plomina. Wersje dla dorosłych i dla dzieci. Podręcznik. Warszawa: Pracownia Testów Psychologicznych PTP.
4. Paszkiewicz, E. (1978). Technika Q-Sort. W: Materiały do nauczania psychologii, Seria III, t. III. Warszawa: PWN.
5. Stemplewska-Żakowicz, K. (1998). Nowe spojrzenia na Test Niedokończonych Zdań J.B. Rottera. Interpretacja jakościowa. Warszawa: Pracownia Testów Psychologicznych PTP.
6. Stemplewska-Żakowicz, K. (2004). O rzeczach widywanych na obrazkach i opowiadanych o nich historiach. TAT jako metoda badawcza i diagnostyczna. Warszawa: Academica Wydawnictwo SWPS.
Kierunek studiów: Psychologia (stacjonarne jednolite magisterskie)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok III - Semestr 6
Punkty ECTS: 2
Forma zaliczenia: Zal. na ocenę
Terminarz:
DataDzieńSalaGodz.od-do
2021-04-13wtorekONLINE 15:50 - 17:30
2021-04-20wtorekONLINE 15:50 - 17:30
2021-04-27wtorekONLINE 15:50 - 17:30
2021-05-04wtorekONLINE 15:50 - 17:30
2021-05-11wtorekONLINE 15:50 - 17:30
2021-05-18wtorekONLINE 15:50 - 17:30
2021-05-25wtorekONLINE 15:50 - 17:30
2021-06-01wtorekONLINE 15:50 - 17:30
2021-06-08wtorekONLINE 15:50 - 17:30
2021-06-15wtorekONLINE 15:50 - 17:30