Poradnictwo psychologiczne (warsztaty) - 2020/2021

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:dr Dorota Kuncewicz
Organizator:Wydział Nauk Społecznych - Instytut Psychologii
Liczba godzin tydzień/semestr: 2/30
Język wykładowy:Język polski
Cele przedmiotu
C1 - Kształtowanie umiejętności prowadzenia rozmowy z osobą wspomaganą.
C2 - Doskonalenie umiejętności, strukturyzowanie treści spotkania w celu podejmowania decyzji o sposobach radzenia sobie z trudnościami przez wspomaganego.
C3 -Efektywne udzielanie wsparcia w sytuacjach trudnych i kryzysowych.
C4 - Umiejętność poszukiwania nowych sposobów rozwiązania trudności, wzmacniania u pacjenta jego zasobów i realizowanych zmianach.
Wymagania wstępne
Znajomość podstaw w zakresie psychologii (zgodnym z sylabusami poszczególnych przedmiotów):
(a) ogólnej
(b) rozwoju człowieka
(c) psychologii klinicznej dorosłych i dzieci
(d) psychologii osobowości
(e) psychologii rodziny, wychowania i nauczania
Efekty kształcenia dla przedmiotu
WIEDZA
K_W01 Posiada szczegółową wiedzę na temat rodzaju, przyczyn i uwarunkowań prowadzenia badań diagnostycznych z wykorzystaniem wiedzy dotyczącej sposobów pomagania drugiemu człowiekowi.. SA_W14
K_W02 Zna podstawowe zasady stawiana diagnoz psychologicznych w kontekście zaleceń psychologiczno- terapeutycznych SA_W14
K_W03 Posiada wiedzę dotyczącą rozpoznawania zwiastunów problemów klinicznych oraz orientacji możliwości zastosowania prostych form pomocy psychologiczne. SA_W14
K_W04 Zna podstawy teoretyczne i praktyczne w zakresie szczegółowych zagadnień z zastosowania metod diagnostycznych z wykorzystaniem ich w poradnictwie psychologicznym. SA_W14
K_W05 Zna podstawowe systemy diagnostyczne i współczesne standardy wykorzystania metod do stawiania diagnoz również w celach terapeutycznych. SA_W14
UMIEJĘTNOŚCI
K_U01 - Posiada umiejętność nawiązywania relacji terapeutycznej. SA_U14
K_U02 - Potrafi zdefiniować problem pacjenta i sformułować diagnozę dla potrzeb pomagania.SA_U14
K_U03 - Wykazuje umiejętność krytycznej oceny różnego rodzaju proponowanych mu metod terapeutycznych, wybierając wśród nich odpowiednie dla konkretnego pacjenta. SA_U14
K_U04- Potrafi poszukiwać z pacjentem nowych sposobów rozwiązania trudności, umie wzmocnić pacjenta w jego zasobach i realizowanych zmianach.SA_U14
KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY)
K_K01 Posiada kompetencje w zakresie udzielania pomocy (np. kontakt ze specjalistyczną poradnią).SP_K14.
K_K02 Posiada podstawowe kompetencje w pracy z dzieckiem, młodzieżą, osobami dorosłymi - pomaga i wspiera adekwatną wiedzą w stowarzyszeniach, organizacjach wspierających). SP_K14
K_K03 Posiada umiejętności bycia osobą uwrażliwioną na problemy i potrzeby osób potrzebujących prawidłowych spotkań terapeutycznych. SP_K14
K_K04 Posiada kompetencje w zakresie nawiązywania kontaktu interpersonalnego, dysponuje elementarnymi technikami budowania zaufania i współdziałania SP_K14
K K05 Wykazuje dbałość o własny rozwój zawodowy i postępuje zgodnie z Kodeksem Zawodowym Psychologa oraz wykazuje wrażliwość na cierpienie drugiego człowieka.SP_K14
Metody dydaktyczne
Zajęcia są prowadzone metodą warsztatową z wykorzystaniem:
- wkładu osobistego studenta, analiza własnej pracy
- analiza wypowiedzi pacjenta
- dyskusja w oparciu o przeczytaną literaturę,
- analiza pracy psychologa
Treści programowe przedmiotu
1. Analiza własnych przekonań na temat pomagania.
2. Znaczenie etapu rozwojowego pacjenta.
3. Co to znaczy, że czynnikiem leczącym jest relacja oraz dlaczego psycholog myśląc, pracując i ucząc się powinien korzystać z różnych źródeł?
4. Znaczenie osobistej odpowiedzi na pytanie Kim jestem? w kontekście poradnictwa.
5. Jaki model komunikacji ma sens w pomaganiu i dlaczego ten oparty o matematyczny się nie sprawdza?
6. Konteksty obecne w spotkaniu z osobą wspomaganą.
7. Co to znaczy usłyszeć? Usłyszeć odpowiedź, usłyszeć milczenie. Rodzaje milczenia.
8. Znaczenie pytań w rozmowie z osobą wspomaganą/ pacjentem?
9. Rozumienie, podmiotowość a techniki stosowane w procesie pomagania.
10. Historia życia i narracyjna koncepcja pomagania.
11. Znaczenie historii rodzinnych.
12. Konteksty poradnictwa – kulturowe, społeczne, pokoleniowe
13. Odpowiedzialność psychologa i etyczne aspekty pomocy psychologicznej
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
Do zaliczenia zajęć wymagane są (łącznie):
- obecność na zajęciach [każda nieobecność musi zostać odpracowana, a warunkiem uczestnictwa w zajęciach jest uważne przeczytanie lektury lub wykonanie określonego ćwiczenia pomiędzy zajęciami (o ile takie były zadane)]; maksymalna liczba nieobecności możliwych do odpracowania: dwie (w sytuacjach szczególnych, prowadzący może wyrazić zgodę na zwiększoną liczbę nieobecności, którą student może odpracować)
- wykonanie dwóch ćwiczeń w trakcie semestru (pomiędzy zajęciami);
- czynny udział we wszystkich ćwiczeniach w trakcie zajęć;
- uzyskanie pozytywnej oceny z pracy pisemnej oddawanej na ostatnich zajęciach; praca pisemna będzie przygotowywana etapami przez cały semestr, ze względu na charakter zajęć oraz etapowe przygotowywanie pracy końcowej – nie ma możliwości jej poprawienia
Literatura podstawowa i uzupełniająca
1. Czabała, Cz., Kluczyńska, S. (red.), (2015). Poradnictwo psychologiczne. Warszawa: PWN, s. 16-80.
2. Okła, W. (2013). Poradnictwo terapeutyczne. Lublin: TN KUL, s. 73-112, 153-197.
3. Casement, P. (2017). O uczeniu się od pacjenta, tłum. A. Pałynyczko-Ćwiklińska. Warszawa: Oficyna Ingenium, s. 17-46, 93-155, 259-261.
4. Wereszka, M. (2013). Psychoterapia to jest moja partia polityczna. Kraków: Wydawnictwo Różnica, s. 159-221, 249-268, 399-408.
5. Rożnowska, K. (2018). Antonii Kępiński. Gra z czasem. Kraków: WAM, s. 104-117, 162-208.
6. Simon, R. (2001). W cztery oczy. Rozmowy z wybitnymi terapeutami rodzinnymi, tłum. E. Zaremba. Gdańsk: GWP.
7. Kowalik, S. (2006). Czy naukowość praktyki psychologicznej jest science fiction?, Polskie Forum Psychologiczne, 11(1), 28-41,
8. Yalom, I.D. (2003) Dar terapii: list otwarty do nowego pokolenia terapeutów i ich pacjentów, tłum. A. Tanalska-Dulęba. Warszawa: Instytut Psychologii Zdrowia.
9. Grosz, S. (2014). Życie wysłuchane, tłum. R. Sudół. Warszawa: Wydawnictwo Czarna Owca.
10. Kępiński, A. (1978). Poznanie chorego. Warszawa: PZWL.
11. Kępiński, A. (2015). Rytm życia. Kraków: Wydawnictwo Literackie, s. 275-288, 322-390
12. Kuncewicz, D. (2018). Word in a relationship – someone`s, from somewhere, with something, in between. Polskie Forum Psychologiczne, 23(4), 693-708.
13. Kuncewicz, D. (2017). Jeśli nie wiesz kto i po co, to wszystko jedno jak. Warszawa: Fraszka Edukacyjna.
14. Kuncewicz, D., Sokołowska, E., Sobkowicz, J., Kuncewicz, D. (2019). Po ciszy. Rozważania o komunikacji opartej na kontekście. Lublin: TN KUL.
Kierunek studiów: Psychologia (stacjonarne jednolite magisterskie)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok IV - Semestr 8
Punkty ECTS: 2
Forma zaliczenia: Zal. na ocenę
Terminarz:
DataDzieńSalaGodz.od-doForma zajęć
2021-02-22poniedziałekONLINE 09:10 - 10:50zdalne
2021-03-01poniedziałekONLINE 09:10 - 10:50zdalne
2021-03-08poniedziałekONLINE 09:10 - 10:50zdalne
2021-03-15poniedziałekONLINE 09:10 - 10:50zdalne
2021-03-22poniedziałekONLINE 09:10 - 10:50zdalne
2021-03-29poniedziałekONLINE 09:10 - 10:50zdalne
2021-04-12poniedziałekONLINE 09:10 - 10:50zdalne
2021-04-19poniedziałekONLINE 09:10 - 10:50zdalne
2021-04-26poniedziałekONLINE 09:10 - 10:50zdalne
2021-05-10poniedziałekONLINE 09:10 - 10:50zdalne
2021-05-17poniedziałekONLINE 09:10 - 10:50zdalne
2021-05-24poniedziałekONLINE 09:10 - 10:50zdalne
2021-05-31poniedziałekONLINE 09:10 - 10:50zdalne
2021-06-07poniedziałekONLINE 09:10 - 10:50zdalne
2021-06-14poniedziałekONLINE 09:10 - 10:50zdalne