Procesy i uwarunkowania rozwoju psychicznego człowieka (seminarium) - 2020/2021

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:dr hab. Elżbieta Rydz prof. KUL
Organizator:Wydział Nauk Społecznych - Instytut Psychologii
Liczba godzin tydzień/semestr: 2/30
Język wykładowy:Język polski
Cele przedmiotu
C1- Opracowanie teoretycznych podstaw projektu badań na podstawie literatury przedmiotu z zakresu poszerzonej wiedzy z psychologii rozwoju człowieka w biegu życia
C2- Przygotowanie projektu badań z uwzględnieniem podstaw teoretycznych i metodologii badań nad rozwojem człowieka w różnych okresach życia (problem, hipotezy, metody pomiaru, metody analizy danych, grupa badana)
C3- Realizacja projektu badań i opracowanie wyników
C4- Napisanie pracy magisterskiej teoretyczno-empirycznej z zakresu psychologii rozwojowej zgodnie ze standardami APA dotyczącymi naukowych prac empirycznych oraz z uwzględnieniem etyki badań psychologicznych.
Wymagania wstępne
W1 – Zainteresowanie problematyką badań nad procesami rozwoju psychicznego człowieka w biegu życia.
W2 – Wiedza na temat podstaw metodologii pisania pracy naukowej.
W3 – Znajomość języka obcego w stopniu umożliwiającym korzystanie z literatury w języku obcym (preferowany język angielski).
Efekty kształcenia dla przedmiotu
K_W Wiedza
K_W05 Student ma uporządkowaną i pogłębioną wiedzę na temat rozwoju człowieka w cyklu życia w różnych kontekstach społecznych oraz czynników stymulujących/ utrudniających rozwój oraz na temat metodologii i celów psychologii rozwoju, pozwalającą na opracowanie teoretycznych podstaw projektu badań. Zna zasady naukowej kwerendy polskiej i światowej literatury przedmiotu oraz zasady sporządzania bibliografii w systemie APA.
K_W04 Student rozumie specyfikę, istotę i cele poznania naukowego, zna zasady metodologii psychologii rozwojowej; posiada wiedzę na temat projektowania i prowadzenia badań empirycznych w psychologii rozwojowej, pozwalającą na samodzielne przygotowanie projektu badań własnych i napisanie teoretyczno-empirycznej pracy magisterskiej.
K_W15 Zna i rozumie zasady etyki zawodowej psychologa w zakresie prowadzenia badań naukowych; zna podstawowe zasady ochrony własności intelektualnej oraz prawa autorskiego.
K_U Umiejętności
K_U04 Student potrafi samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać swoje profesjonalne umiejętności, korzystając z różnych źródeł informacji (w języku rodzimym i obcym) i nowoczesnych technologii (ICT) oraz szanując zasady własności intelektualnej.
K_U09 Student posiada rozwinięte umiejętności badawcze: formułuje problemy badawcze, dobiera adekwatne metody, techniki i konstruuje narzędzia badawcze; posługuje się pakietem statystycznym, opracowuje, prezentuje i interpretuje wyniki badań, wyciąga wnioski, wskazuje kierunki dalszych badań, w obrębie wybranej subdyscypliny psychologii.
K_U11 Stosuje się do norm i zasad etycznych w badaniach naukowych, w procesie diagnostycznym, w projektowaniu działań pomocowych oraz szkoleniowych dostrzega i analizuje dylematy etyczne związane z podejmowaniem konkretnych działań i interwencji psychologicznych.
K_U12 Posługuje się językiem obcym w zakresie psychologii na poziomie co najmniej B2+.
K_K Kompetencje społeczne
K_K02 Student jest świadomy znaczenia zasad etycznych i uczciwości intelektualnej w działaniach naukowych.
K_K07 Wykazuje krytyczną postawę wobec stosowanych metod badawczych i uzyskanych dzięki nim wyników, a także wobec różnych poglądów i praktyk w zakresie psychologii.
Metody dydaktyczne
Dyskusja problemowa, tworzenie map myśli, zajęcia warsztatowe z wykorzystaniem rzutnika multimedialnego.
Treści programowe przedmiotu
1. Wybór przedmiotu badań z zakresu psychologii rozwoju człowieka w oparciu o krytyczną analizę polskiej i światowej literatury przedmiotu z użyciem bazy EBSCO: PsychLit i PsychInfo. Wybór koncepcji teoretycznej, będącej podstawą badań.
3. Definiowanie problemu badawczego, formułowanie i uzasadnianie hipotez badawczych.
4. Wybór adekwatnych metod pomiaru.
6. Przeprowadzenie badań zgodnie z procedurami oraz etyką badań psychologicznych.
7. Metody statystycznej analizy danych empirycznych, metody graficznej prezentacji wyników, metody ilościowej i jakościowej analizy danych, interpretacja i dyskusja wyników.
8. Prezentacja fragmentów pracy, dyskusja problemowa.
9. Napisanie studium teoretyczno-empirycznego – pracy magisterskiej.
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
Ustna i pisemna prezentacja kolejnych etapów teoretyczno-empirycznej pracy magisterskiej.
K_W Wiedza
Brak zaliczenia: student nie posiada elementarnych wiadomości na temat specyfiki, istoty i celu poznania naukowego, nie zna zasad metodologii psychologii rozwojowej i nie nabył wiedzy na temat projektowania i prowadzenia badań empirycznych w psychologii rozwoju człowieka.
Zaliczenie: student dobrze rozumie specyfikę, istotę i cele poznania naukowego, zna zasady metodologii psychologii rozwojowej; posiada wiedzę na temat projektowania i prowadzenia badań empirycznych w psychologii rozwoju człowieka.
K_U Umiejętności
Brak zaliczenia: student nie posiada wystarczających umiejętności badawczych: nie potrafi samodzielnie sformułować problemu badawczego, nie potrafi dokonać przeglądu literatury polskiej i światowej przedmiotu z użyciem bazy EBSCO, nie potrafi dobrać adekwatnej metody/techniki pomiaru, nie potrafi skonstruować narzędzia badawczego; nie posługuje się pakietem statystycznym, nie potrafi opracować, zaprezentować i zinterpretować wyników badań, wyciągnąć poprawnych wniosków w obrębie psychologii rozwojowej, nie napisał samodzielnie pracy magisterskiej.
Zaliczenie: student posiada rozwinięte umiejętności badawcze: formułuje problemy badawcze, potrafi samodzielnie sformułować problem badawczy, potrafi dokonać przeglądu polskiej i światowej literatury przedmiotu z użyciem bazy EBSCO, dobiera adekwatne metody, techniki i konstruuje narzędzia badawcze; posługuje się pakietem statystycznym, opracowuje, prezentuje i interpretuje wyniki badań, wyciąga wnioski, wskazuje kierunki dalszych badań, w obrębie psychologii rozwojowej, napisał samodzielne pracę magisterską.
K_K Kompetencje społeczne
Brak zaliczenia: student nie wykazuje krytycznej postawy wobec stosowanych metod badawczych i uzyskanych dzięki nim wyników, a także wobec różnych poglądów i praktyk w zakresie psychologii oraz nie wykazuje świadomości znaczenia zasad etycznych i uczciwości intelektualnej w działaniach naukowych.
Zaliczenie: student wykazuje krytyczną postawę wobec stosowanych metod badawczych i uzyskanych dzięki nim wyników, a także wobec różnych poglądów i praktyk w zakresie psychologii oraz jest świadomy znaczenia zasad etycznych i uczciwości intelektualnej w działaniach naukowych.
Literatura podstawowa i uzupełniająca
1. Brzeziński J.(red.). (2004). Metodologia badań psychologicznych. Wybór tekstów. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
2. Brzeziński J. (2000). Metodologia badań naukowych i diagnostycznych. W: J. Strelau (red.), Psychologia. Podręcznik akademicki. Podstawy psychologii (s. 333 -522). Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.
3. Brzeziński J. (2000). Problemy etyczne badań naukowych i diagnostycznych. W: J. Strelau (red.), Psychologia. Podręcznik akademicki. Podstawy psychologii (s. 523-537). Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.
4. Cieciuch J., Harasimczuk J. (2012). Podstawowe standardy edytorskie naukowych tekstów psychologicznych w języku polskim na podstawie reguł APA. Wydawnictwo: LiberLibri.
Kierunek studiów: Psychologia (stacjonarne jednolite magisterskie)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok IV - Semestr 8
Punkty ECTS: 5
Forma zaliczenia: Zal. podpisem
Etap:Rok V - Semestr 10
Punkty ECTS: 5
Forma zaliczenia: Zal. podpisem
Terminarz:
DataDzieńSalaGodz.od-doForma zajęć
2021-02-24środaONLINE 17:30 - 19:10zdalne
2021-03-03środaONLINE 17:30 - 19:10zdalne
2021-03-10środaONLINE 17:30 - 19:10zdalne
2021-03-17środaONLINE 17:30 - 19:10zdalne
2021-03-24środaONLINE 17:30 - 19:10zdalne
2021-04-07środaONLINE 17:30 - 19:10zdalne
2021-04-14środaONLINE 17:30 - 19:10zdalne
2021-04-21środaONLINE 17:30 - 19:10zdalne
2021-04-28środaONLINE 17:30 - 19:10zdalne
2021-05-05środaONLINE 17:30 - 19:10zdalne
2021-05-12środaONLINE 17:30 - 19:10zdalne
2021-05-19środaONLINE 17:30 - 19:10zdalne
2021-05-26środaONLINE 17:30 - 19:10zdalne
2021-06-02środaONLINE 17:30 - 19:10zdalne
2021-06-09środaONLINE 17:30 - 19:10zdalne