Rozwój człowieka w biegu życia (seminarium) - 2020/2021

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:dr hab. Małgorzata Tatala prof. KUL
Organizator:Wydział Nauk Społecznych - Instytut Psychologii
Liczba godzin tydzień/semestr: 2/30
Język wykładowy:Język polski
Cele przedmiotu
C-1 Przygotowanie studenta do samodzielnego napisania pracy magisterskiej analiza literatury przedmiotu w aspekcie treści, które są realizacją zagadnień będących przedmiotem zainteresowań magistranta.
C-2 Nabycie umiejętności pozwalających na zrealizowanie samodzielnego projektu badawczego z psychologii rozwojowej.
Wymagania wstępne
W-1 Opanowanie metodologii pisania pracy naukowej.
Efekty kształcenia dla przedmiotu
K_W Wiedza
K_W01 Posiada podstawową i aktualną wiedzę pozwalającą na realizację samodzielnego projektu badawczego z zakresu psychologii rozwojowej.
K_W02 Wie, jak wykonać badania empiryczne i jak realizować kolejne etapy pracy magisterskiej.
K_U Umiejetności
K_U01 posiada umiejętności pozwalających na realizację samodzielnego projektu badawczego z psychologii rozwojowej.
K_U02 posiada sprawności metodologiczne umożliwiające realizację kolejnych etapów pracy naukowej.
K_U03 potrafi samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać swoje profesjonalne umiejętności, korzystając z różnych źródeł informacji (w języku rodzimym i obcym) i nowoczesnych technologii (ICT) oraz szanując zasady własności intelektualnej
K_U04 stosuje się do norm i zasad etycznych w badaniach naukowych, w procesie diagnostycznym, w projektowaniu działań pomocowych oraz szkoleniowych dostrzega i analizuje dylematy etyczne związane z podejmowaniem konkretnych działań i interwencji psychologicznych
K_K Kompetencje społeczne
K_K01 rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie oraz rozwoju własnych kompetencji związanych z pracą psychologa w różnych obszarach
K_K02 jest świadomy znaczenia zasad etycznych i uczciwości intelektualnej w działaniach naukowych oraz praktyce zawodowej psychologa.
K_K03 ma świadomość znaczenia sfery psychicznej człowieka dla jakości jego funkcjonowania we wszystkich obszarach życia; posiada przekonanie o potrzebie wspierania jednostek i grup w aspekcie ich kompetencji psychospołecznych. Dostrzega potrzebę odpowiedzialnego popularyzowania wiedzy z zakresu psychologii.
K_K04 wykazuje gotowość do współpracy z profesjonalistami, których działalność koncentruje się na wspieraniu jakości życia w różnych warunkach społecznych i środowiskowych.
K_K05 nabywa kompetencji społecznych do przygotowania wystąpienia na konferencji naukowej.
oraz złożenie w dziekanacie pracy magisterskiej.
Metody dydaktyczne
metody dialogowe,
metody problemowe,
praca z tekstem,
praca w grupie,
metoda konwersatoryjna
Treści programowe przedmiotu
Kontynuacja zagadnień obejmujących metodologię pisania pracy magisterskiej: analiza literatury przedmiotu, która jest przedmiotem zainteresowania magistranta; redakcja kolejnych rozdziałów pracy magisterskiej.
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
Zaliczenie bez oceny
Literatura podstawowa i uzupełniająca
Literatura podstawowa
1. Brzeziński, J. (2003). Metodologia badań psychologicznych. Warszawa: PWN.
2. Dobre obyczaje w nauce. Zbiór zasad i wytycznych. (1994). Warszawa: Komitet Etyki w Nauce przy prezydium PAN.

Literatura uzupełniająca
1. Brzeziński, J. (2004). Metodologia badań psychologicznych. Wybór tekstów. Warszawa: PWN.
Kierunek studiów: Psychologia (stacjonarne jednolite magisterskie)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok IV - Semestr 8
Punkty ECTS: 5
Forma zaliczenia: Zal. podpisem
Etap:Rok V - Semestr 10
Punkty ECTS: 5
Forma zaliczenia: Zal. podpisem
Terminarz:
DataDzieńSalaGodz.od-doForma zajęć
2021-02-22poniedziałekONLINE 10:50 - 12:30zdalne
2021-03-01poniedziałekONLINE 10:50 - 12:30zdalne
2021-03-08poniedziałekONLINE 10:50 - 12:30zdalne
2021-03-15poniedziałekONLINE 10:50 - 12:30zdalne
2021-03-22poniedziałekONLINE 10:50 - 12:30zdalne
2021-03-29poniedziałekONLINE 10:50 - 12:30zdalne
2021-04-12poniedziałekONLINE 10:50 - 12:30zdalne
2021-04-19poniedziałekONLINE 10:50 - 12:30zdalne
2021-04-26poniedziałekONLINE 10:50 - 12:30zdalne
2021-05-10poniedziałekONLINE 10:50 - 12:30zdalne
2021-05-17poniedziałekONLINE 10:50 - 12:30zdalne
2021-05-24poniedziałekONLINE 10:50 - 12:30zdalne
2021-05-31poniedziałekONLINE 10:50 - 12:30zdalne
2021-06-07poniedziałekONLINE 10:50 - 12:30zdalne
2021-06-14poniedziałekONLINE 10:50 - 12:30zdalne