Psychologia zdrowia w środowisku pracy (seminarium) - 2020/2021

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:dr hab. Agnieszka Kulik
Organizator:Wydział Nauk Społecznych - Instytut Psychologii
Liczba godzin tydzień/semestr: 2/30
Język wykładowy:Język polski
Cele przedmiotu
Celem zajęć jest napisanie przez studenta pracy magisterskiej.
Wymagania wstępne
W1 - zainteresowanie poruszaną problematyką
W2 - znajomość podstaw analizy statystycznej
W3 - umiejętność pracy w zespole
W4 - dobra średnia ocen z dotychczasowego okresu studiów
Efekty kształcenia dla przedmiotu
WIEDZA
1) student posiada wiedzę na temat projektowania i prowadzenia badań empirycznych w psychologii; zna standardy przygotowania prac naukowych, zasady pracy redakcyjnej nad tekstem naukowym - K_W04
2) student zna sposoby integracji rezultatów uzyskanych za pomocą różnych narzędzi badawczych - K_W14
3) student zna i rozumie zasady etyki zawodowej psychologa w zakresie prowadzenia badań naukowych - K_W15

UMIEJĘTNOŚCI
1) student umie korzystać ze źródeł poszukując treści prezentujących dotychczasową
wiedzę przedmiotową i właściwie je dokumentować w tekście oraz w przypisach oraz skomponować właściwie treść zachowując zasady metodologiczne konstrukcji tekstu naukowego – K_U04
2) student potrafi sformułować temat pracy, dokonać doboru literatury, określić problem pracy, sformułować hipotezy, dobrać grupę badawczą i metody, zaplanować i przeprowadzić projekt badań psychologicznych a następnie wywód merytoryczny z wykorzystaniem własnych poglądów i poglądów innych autorów, formułować wnioski i dokonywać syntetycznych podsumowań – K_U09.
3) student stosuje się do norm i zasad etycznych w badaniach naukowych oraz kieruje się zasadami etyki w swoich relacjach z osobami uczestniczącymi w badaniu – K_U11.

KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY)
1) student jest świadomy znaczenia zasad etycznych i uczciwości intelektualnej w działaniach naukowych - K_K02
2) jest otwarty na uwagi krytyczne innych specjalistów i potrafi zgodnie z nimi modyfikować swój styl zawodowego działania; jest w stanie dyskutować o swojej pracy badawczej, zarówno z psychologami jak i przedstawicielami innych dziedzin nauki - K_K10.
Metody dydaktyczne
projekt badawczy / analiza tekstu naukowego wraz z dyskusją / praca w grupach / wykład / konsultacje i rozmowy indywidualne / prezentacja fragmentów prac
Treści programowe przedmiotu
Tematyka prac seminaryjnych dotyczy problematyki szeroko rozumianej psychoterapii i psychologii zdrowia ze szczególnym uwzględnieniem środowiska pracy. Obejmuje to zagadnienia uwarunkowań i kompetencji sprzyjających utrzymaniu oraz wzmacnianiu zdrowego funkcjonowania w rolach osobistych i zawodowych a także psychologicznych uwarunkowań podmiotowości i procesu zmiany osobistej. W trakcie seminarium podejmowane są również kwestie metodologiczne i prawne związane z przygotowaniem projektu badawczego oraz pisaniem pracy naukowej.
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
Studenci są oceniani na podstawie uczestnictwa i aktywności na seminarium oraz realizacji zadań cząstkowych prowadzących do przygotowania kompletnej pracy magisterskiej:
rok IV sem. zimowy - przygotowanie części teoretycznej pracy (przegląd literatury, określenie problemu badawczego); rok IV sem. letni - przygotowanie części metodologicznej pracy zawierającej opis modelu badań własnych; rok V sem. zimowy - przygotowanie rozdziału poświęconego prezentacji oraz analizie zgromadzonych danych (w tym weryfikacja postawionych hipotez); rok V sem. letni - przedstawienie pracy magisterskiej i jej upublicznienie w wybranej formie (plakat, artykuł, referat).
Dodatkowe kryteria oceny: terminowość wykonania zadań, dostosowanie się do wymagań dotyczących sposobu ich wykonania określonych przez prowadzącego seminarium.
W celu wypełnienia kryterium opanowania j. angielskiego na poziomie B2+ student zobligowany jest: (1) przygotować prezentację swojej pracy magisterskiej w formie referatu i przedstawić go na swoim seminarium, wysłuchać komentarzy uczestników zajęć, pytań w j. angielskim i udzielić odpowiedzi na nie, (2) w j. angielskim sporządzić streszczenie swojej pracy magisterskiej, 3) w przygotowaniu pracy korzystać z literatury w j. angielskim i odnotować ten fakt w bibliografii pracy
Literatura podstawowa i uzupełniająca
Brzeziński, J. (1999). Metodologia badań psychologicznych. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
Piber-Dąbrowska, K., Cypryańska, M., Wawrzyniak, M. (2007). Standardy edytorskie dla naukowego tekstu empirycznego z zakresu psychologii. Warszawa: Wydawnictwo SWPS ACADEMICA.
Literatura uzupełniająca
Literatura przedmiotu badań naukowych uzgodniona z prowadzącym.
Kierunek studiów: Psychologia (stacjonarne jednolite magisterskie)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok IV - Semestr 8
Punkty ECTS: 5
Forma zaliczenia: Zal. podpisem
Etap:Rok V - Semestr 10
Punkty ECTS: 5
Forma zaliczenia: Zal. podpisem
Terminarz:
DataDzieńSalaGodz.od-doForma zajęć
2021-02-24środaONLINE 09:10 - 10:50zdalne
2021-03-03środaONLINE 09:10 - 10:50zdalne
2021-03-10środaONLINE 09:10 - 10:50zdalne
2021-03-17środaONLINE 09:10 - 10:50zdalne
2021-03-24środaONLINE 09:10 - 10:50zdalne
2021-04-07środaONLINE 09:10 - 10:50zdalne
2021-04-14środaONLINE 09:10 - 10:50zdalne
2021-04-21środaONLINE 09:10 - 10:50zdalne
2021-04-28środaONLINE 09:10 - 10:50zdalne
2021-05-05środaONLINE 09:10 - 10:50zdalne
2021-05-12środaONLINE 09:10 - 10:50zdalne
2021-05-19środaONLINE 09:10 - 10:50zdalne
2021-05-26środaONLINE 09:10 - 10:50zdalne
2021-06-02środaONLINE 09:10 - 10:50zdalne
2021-06-09środaONLINE 09:10 - 10:50zdalne