Psychologia jakości życia (seminarium) - 2020/2021

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:dr hab. Małgorzata Puchalska-Wasyl prof. KUL
Organizator:Wydział Nauk Społecznych - Instytut Psychologii
Liczba godzin tydzień/semestr: 2/30
Język wykładowy:Język polski
Cele przedmiotu
C1 - przygotowanie od strony teoretycznej i metodologicznej do zrealizowania projektu badawczego
C2 - zaplanowanie i realizacja projektu badawczego
C3 - napisanie i redakcja pracy magisterskiej
C4 - poszerzenie wiedzy z psychologii jakości życia w zakresie danej tematyki badawczej.
Wymagania wstępne
W1 - Zainteresowanie problematyką jakości życia i motywacja do pracy badawczej
W2 - Wiedza na temat podstawowych procedur statystycznych
W3 - Umiejętność poszukiwania i korzystania z literatury, w tym literatury w języku obcym (np. języku angielskim)
Efekty kształcenia dla przedmiotu
WIEDZA
1. Posiada wiedzę z zakresu psychologii jakości życia niezbędną dla zaplanowania badań, napisania i zredagowania pracy magisterskiej K_W01, K_W09
2. Dysponuje wiedzą z zakresu metodologii badan psychologicznych konieczną dla prawidłowego zrealizowania projektu badawczego i prawidłowego opracowania uzyskanych rezultatów K_W04

UMIEJĘTNOŚCI
1. Dysponuje umiejętnością poszukiwania literatury, poprawnego korzystania ze źródeł, cytowania i powoływania się na innych autorów K_U04, K_U10
2. Ma zdolność planowania badań, realizacji projektu badawczego oraz interpretacji wyników K_U01, K_U05, K_U09
3. Posiada umiejętność pisania i redagowania tekstu pracy dyplomowej K_U14
4. Posługuje się językiem obcym w zakresie psychologii na poziomie co najmniej B2+ K_U12

KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY)
1. Posiada kompetencje w zakresie prowadzenia badań psychologicznych i ma zdolność krytycznej oceny uzyskanych wyników badań i ich wartości K_K07
2. Potrafi dyskutować w grupie problemy z zakresu psychologii jakości życia i metodologii badań psychologicznych K_K08
3. Kieruje się standardami etycznymi w planowaniu i prowadzeniu badań, prezentacji rezultatów badań empirycznych K_K02
Metody dydaktyczne
Zajęcia o charakterze konwersatoryjnym
Dyskusja tematyczna zagadnień merytorycznych i metodologicznych
Metody warsztatowe
Prezentacje multimedialne
Treści programowe przedmiotu
1. Kwestie teoretyczne, formalne i etyczne wymogi dotyczące prac dyplomowych
2. Dyskusja i opracowanie projektów badawczych w zakresie następujących kwestii:
- kontekst teoretyczny, wybrane teorie psychologiczne
- formułowanie tematu pracy, problemu i stawianie hipotez badawczych
- opracowanie procedury badawczej, dobór narzędzi badawczych pod kątem weryfikacji hipotez i dobór grupy
- możliwości opracowania i prezentacji rezultatów badań
- interpretacja i dyskusja wyników badań empirycznych
- krytyczna ocena wartości projektu
- etyczne aspekty badań
3. Struktura pracy dyplomowej, sposoby prezentacji projektu badawczego, redakcja pracy magisterskiej.

Realizowane tematy dotyczą następujących zagadnień:
1. Problematyka jakości życia w kontekście zmiennych psychologicznych, środowiskowych (w tym środowiska pracy, rodziny), socjodemograficznych (wiek, płeć, miejsce zamieszkania, zawód, wykształcenie).
2. Jakość życia, dobrostan psychiczny, subiektywny dobrostan, zadowolenie z życia i zadowolenie z pracy a wybrane zmienne osobowościowe.
3. Poczucie jakości życia – badania porównawcze różnych grup, poczucie jakości życia w kontekście zmiennych osobowościowych i klinicznych, badania jakości życia zależnej od zdrowia.
4. Nowe pomysły badawcze wynikające z zainteresowania uczestników seminarium problematyką jakości życia w psychologii.
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
Zaliczone:
Istotny postęp w realizacji projektu - w zakresie zbierania literatury, wiedzy na temat badanego zjawiska, wyników dotychczasowych badań empirycznych, sformułowany i zatwierdzony temat pracy, opracowana koncepcja pracy i częściowe opracowanie zagadnień teoretycznych/ metodologicznych
Student zobligowany jest: (1) przygotować prezentację swojej pracy magisterskiej w formie referatu i przedstawić go na swoim seminarium, wysłuchać komentarzy uczestników zajęć, pytań w j. angielskim i udzielić odpowiedzi na nie, (2) w j. angielskim sporządzić streszczenie swojej pracy magisterskiej

Niezaliczone:
Brak postępów w zakresie przygotowania do realizacji projektu badawczego - brak wiedzy na temat danego zjawiska, nieznajomość literatury, brak znajomości dotychczasowych wyników badań, brak tematu pracy i koncepcji badań.
Literatura podstawowa i uzupełniająca
Brzeziński J. (1996). Metodologia badań psychologicznych. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
Piber-Dąbrowska K., Cypryańska M., Wawrzyniak M. (2007). Vademecum. Standardy edytorskie dla naukowego tekstu empirycznego z zakresu psychologii. Warszawa: Wydawnictwo SWPS \\\\\\\"Academica\\\\\\\".
Bedyńska, S., Książek, M. (2012). Statystyczny drogowskaz. Warszawa: Wydawnictwo Akademickie SEDNO.
Bańka, A. (red.) (2005). Psychologia jakości życia. Poznań: Stowarzyszenie Psychologia i Architektura.
Kowalik, S. (1995). Pomiar jakości życia – kontrowersje teoretyczne. [W:] A. Bańka, R. Derbis (red.), Pomiar i poczucie jakości życia u aktywnych zawodowo oraz bezrobotnych. (s. 75-85). Poznań: ŚCEDS.
Sęk, H. (1993). Jakość życia a zdrowie. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, 55, 110-117.
Oleś, M. (2010). Jakość życia młodzieży w zdrowiu i w chorobie. Lublin: Wyd. KUL.
Kierunek studiów: Psychologia (stacjonarne jednolite magisterskie)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok IV - Semestr 8
Punkty ECTS: 5
Forma zaliczenia: Zal. podpisem
Etap:Rok V - Semestr 10
Punkty ECTS: 5
Forma zaliczenia: Zal. podpisem
Terminarz:
DataDzieńSalaGodz.od-doForma zajęć
2021-02-23wtorekONLINE 14:10 - 15:50zdalne
2021-03-02wtorekONLINE 14:10 - 15:50zdalne
2021-03-09wtorekONLINE 14:10 - 15:50zdalne
2021-03-16wtorekONLINE 14:10 - 15:50zdalne
2021-03-23wtorekONLINE 14:10 - 15:50zdalne
2021-03-30wtorekONLINE 14:10 - 15:50zdalne
2021-04-13wtorekONLINE 14:10 - 15:50zdalne
2021-04-20wtorekONLINE 14:10 - 15:50zdalne
2021-04-27wtorekONLINE 14:10 - 15:50zdalne
2021-05-04wtorekONLINE 14:10 - 15:50zdalne
2021-05-11wtorekONLINE 14:10 - 15:50zdalne
2021-05-18wtorekONLINE 14:10 - 15:50zdalne
2021-05-25wtorekONLINE 14:10 - 15:50zdalne
2021-06-01wtorekONLINE 14:10 - 15:50zdalne
2021-06-08wtorekONLINE 14:10 - 15:50zdalne