Osoba niepełnosprawna na rynku pracy (seminarium) - 2020/2021

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:dr hab. Wojciech Otrębski prof. KUL
Organizator:Wydział Nauk Społecznych - Instytut Psychologii
Liczba godzin tydzień/semestr: 2/30
Język wykładowy:Język polski
Cele przedmiotu
C1 - Przygotowanie i realizacja projektu pracy magisterskiej,
C2 - Pogłębienie wiedzy z zakresu funkcjonowania osoby z niepełnosprawnością w środowisku pracy
Wymagania wstępne
W1-Pozytywna ocena z proseminarium + prezentacja raportu z realizowanego projektu badań
W2-Znajmość języka angielskiego na poziomie umożliwiającym czytanie tekstów naukowych
Efekty kształcenia dla przedmiotu
WIEDZA
W_1 Posiada wiedzę dotycząca zasad konstruowania koncepcji badań, jej elementów składowych i relacji między nimi K_W01
W_2 Student posiada wystarczającą wiedzę umożliwiającą przygotowanie raportu z badań własnych K_W04
W_3 Zdobywa specjalistyczną wiedzę z zakresu przedmiotu zainteresowań K_W15

UMIEJĘTNOŚCI
U_1 Umie korzystać ze źródeł poszukując treści prezentujących dotychczasową wiedzę przedmiotową i właściwie je dokumentować w tekście oraz w przypisach K_U04
U_2 Umie zaplanować i przeprowadzić badania naukowe K_U09
U_3 Umie opisać, zanalizować i zinterpretować uzyskane wyniki badań K_U09

KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY)
K_1 Student potrafi skomponować właściwie treść zachowując zasady metodologiczne konstrukcji tekstu naukowego K_K01
K_2 Respektuje zasady etyki badań naukowych i szanuje prawa autorskie K_K02
Metody dydaktyczne
Studium literatury, praca studenta z tekstem, dyskusja
Treści programowe przedmiotu
Seminarium trwa 4 semestry:
I semestr - przygotowanie koncepcji pracy magisterskiej;
II semestr - przygotowanie rozdziału teoretycznego;
III semestr - przeprowadzenie badań;
IV semestr analizy i końcowa redakcja pracy.
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
Ocena niedostateczna
Nieprzygotowanie projektu pracy magisterskiej
Ocena dostateczna
Przygotowanie i realizacja projektu pracy magisterskiej przy bardzo dużym zaangażowaniu promotora,
Ocena dobra
Przygotowanie projektu i realizacja projektu pracy magisterskiej przy dużym udziale promotora,
Ocena bardzo dobra
Samodzielne przygotowanie projektu i realizacja pracy magisterskiej,
Literatura podstawowa i uzupełniająca
Literatura podstawowa
Indywidualnie do przedmiotu zainteresowań i projektu badań
Kierunek studiów: Psychologia (stacjonarne jednolite magisterskie)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok IV - Semestr 8
Punkty ECTS: 5
Forma zaliczenia: Zal. podpisem
Etap:Rok V - Semestr 10
Punkty ECTS: 5
Forma zaliczenia: Zal. podpisem
Terminarz:
DataDzieńSalaGodz.od-doForma zajęć
2021-02-25czwartekONLINE 10:50 - 12:30zdalne
2021-03-04czwartekONLINE 10:50 - 12:30zdalne
2021-03-11czwartekONLINE 10:50 - 12:30zdalne
2021-03-18czwartekONLINE 10:50 - 12:30zdalne
2021-03-25czwartekONLINE 10:50 - 12:30zdalne
2021-04-08czwartekONLINE 10:50 - 12:30zdalne
2021-04-15czwartekONLINE 10:50 - 12:30zdalne
2021-04-22czwartekONLINE 10:50 - 12:30zdalne
2021-04-29czwartekONLINE 10:50 - 12:30zdalne
2021-05-06czwartekONLINE 10:50 - 12:30zdalne
2021-05-13czwartekONLINE 10:50 - 12:30zdalne
2021-05-20czwartekONLINE 10:50 - 12:30zdalne
2021-05-27czwartekONLINE 10:50 - 12:30zdalne
2021-06-10czwartekONLINE 10:50 - 12:30zdalne
2021-06-15wtorekONLINE 10:50 - 12:30zdalne