Psychologia spostrzegania społecznego (seminarium) - 2020/2021

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:dr hab. Oleg Gorbaniuk prof. KUL
Organizator:Wydział Nauk Społecznych - Instytut Psychologii
Liczba godzin tydzień/semestr: 2/30
Język wykładowy:Język polski
Cele przedmiotu
Celem zajęć jest przygotowanie studenta do obrony pracy magisterskiej. W tym: przygotowywanie projektu badawczego, poszukiwanie i opracowywanie literatury naukowej; nawiązywanie i utrzymywanie kontaktu z autorami publikacji; uzasadnianie postawionego problemu badawczego, planowanie badań empirycznych, tworzenie własnych narzędzi badawczych, interpretacja wyników badań w świetle literatury przedmiotu.
Wymagania wstępne
Podstawowa wiedza z zakresu psychologii ogólnej, psychologii społecznej, psychologii osobowości i metodologii badań psychologicznych
Efekty kształcenia dla przedmiotu
WIEDZA
W_01 ma uporządkowaną i pogłębioną wiedzę na temat przedmiotu, metodologii i celów psychologii oraz jej subdyscyplin; K_W01
W_02 zna i rozumie terminologię używaną na gruncie psychologii i jej subdyscyplin; K_W02
W_03 rozumie specyfikę, istotę i cele poznania naukowego, zna zasady metodologii psychologii; posiada wiedzę na temat projektowania i prowadzenia badań empirycznych w psychologii K_W04
W_04 zna etapy i zasady realizowania procesu diagnostycznego dla różnych celów oraz sposoby integracji rezultatów uzyskanych za pomocą różnych narzędzi badawczych; K_W13
W_05 zna i rozumie zasady etyki zawodowej psychologa; zna podstawowe zasady ochrony własności intelektualnej oraz prawa autorskiego; K_W14

===========================
UMIEJĘTNOŚCI
U_01 posiada rozwinięte umiejętności badawcze: formułuje problemy badawcze, dobiera adekwatne metody i techniki diagnostyczne konstruuje narzędzia badawcze; posługuje się pakietem statystycznym, opracowuje, prezentuje i interpretuje wyniki badań, wyciąga wnioski, wskazuje kierunki dalszych badań, w obrębie wybranej subdyscypliny psychologii; K_U02
U_02 potrafi przygotować pracę pisemną, prezentację multimedialną i wystąpienie ustne z zakresu psychologii oraz porozumiewać się ze specjalistami z zakresu psychologii oraz innymi grupami docelowymi używając różnych technik i kanałów komunikacji; wykorzystując terminologię psychologiczną oraz integrując różne ujęcia i koncepcje psychologiczne, potrafi wypowiadać się i argumentować swoje poglądy w sposób precyzyjny; K_U03
U_03 potrafi samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać swoje profesjonalne umiejętności, korzystając z różnych źródeł informacji (w języku rodzimym i obcym) z wykorzystaniem nowoczesnych technologii (ICT) oraz poszanowaniem zasad własności intelektualnej; K_U09
U_04 potrafi kompetentnie posługiwać się testami oraz innymi technikami badań psychologicznych z poszanowaniem aspektów prawnych i etycznych; K_U12
===========================
KOMPETENCJE SPOŁECZNE
K_01 przyjęcia krytycznej postawy wobec stosowanych metod badawczych i uzyskanych dzięki nim wyników, a także wobec różnych poglądów i praktyk w zakresie psychologii; K_K01
K_02 stosowania zasad etycznych i uczciwości intelektualnej w działaniach naukowych oraz praktyce zawodowej psychologa; K_K08
Metody dydaktyczne
Zajęcia są prowadzone w formie konwersatorium i dyskusji grupowej. Prezentacje referatów uczestników seminarium wspomagane komputerowo.
Treści programowe przedmiotu
Referowanie przez uczestników seminarium zagadnień związanych z przygotowywana pracą magisterską. Dyskusja grupowa referowanych zagadnień.
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
• warunki uzyskania zaliczenia I semestru IV roku studiów: systematyczny udział w zajęciach, napisanie 1 rozdziału pracy magisterskiej;
• warunki uzyskania zaliczenia II semestru IV roku studiów: systematyczny udział w zajęciach, napisanie 2 rozdziału pracy magisterskiej;
• warunki uzyskania zaliczenia I semestru V roku studiów: systematyczny udział w zajęciach; przygotowanie kompletnego projektu badań, operacjonalizacja zmiennych i przeprowadzenie badań empirycznych; napisanie części metodologicznej pracy magisterskiej.
• warunki uzyskania zaliczenia II semestru V roku studiów: przeprowadzenie analizy i interpretacji wyników badań oraz złożenie kompletnej pracy magisterskiej do dziekanatu.
Literatura podstawowa i uzupełniająca
Literatura podstawowa
Artykuły z baz danych EBSCO i innych baz dostępnych w zasobach KUL i w Internecie
Literatura uzupełniająca
• Gorbaniuk, O., Korczak, A., Toruj, N., Czarnejko, A., Macheta, K., Jałoszewska, M., Charęzińska-Nowocień, M., Karpiński, R., Garwoliński, Ł., Misiuro, T., Zygnerska, M., Bojan, I., Rykowska, K., Wawrzaszek, P., Jeliński, J., Hawryluk, M. (2019, w druku). Comprehensive Psycholexical Classification of Polish Person-Descriptive Terms. Current Issues in Personality Psychology. DOI: doi.org/10.5114/cipp.2019.82792
• Gorbaniuk, O., Ivanova, A. (2018). Język jako źródło wiedzy o różnicach indywidualnych. Nauka, 4, 7-26.
• Ivanova, A., Gorbaniuk, O., Blėkaitytė, D., Dovydaitytė, E., Čepulienė, A.A., Mastauskaitė, G., Ramanauskas, R., Jurgelytė, U. Slapšinskaitė, R. (2018). Do adjectives exhaust the personality lexicon? A psycholexical study of the Lithuanian language. Current Issues in Personality Psychology, 6(3), 171–180. DOI: doi.org/10.5114/cipp.2018.73987
• Gorbaniuk, O., Mirowich, A., Leoszko, W., Gorbaniuk, J., Kordon, A., Świderska, M., Kuts, O., Korczak, A. (2018). A Psycholexical Classification of Ukrainian Descriptors of Individual Differences. Current Problems of Psychiatry, 19(2), 1-8. DOI: 10.2478/cpp-2018-0007
• Gorbaniuk, O. (2016). Wykorzystywanie procedury sędziów kompetentnych w naukach społecznych i możliwości jej oceny psychometrycznej za pomocą narzędzi dostępnych w STATISTICA. (W:) J.Jakubowski, J.Wątroba (red.), Zastosowanie statystyki i data mining w badaniach naukowych (s.5-20). Kraków: StatSoft Polska.
• Gorbaniuk, O., Włodarska, E. (2015). Markery Wielkiej Szóstki polskiego leksykonu osobowości w badaniach samoopisowych. Psychologia Społeczna, 10(3), 266–282. DOI: 10.7366/1896180020153402.
• Gorbaniuk, O., Szczepańska, N., Suchomska, M., Ivanova, A., Zygnerska, M. (2014). Adjective markers of Polish indigenous lexical personality factors: A peer-rating study. Annals of Psychology, 17(2), 307-324.
• Gorbaniuk, O., Kulewicz, P., Gorbaniuk, J., Kordon, A., Leoszko, W., Ivanova, A., Suchomska, M. (2014). Taksonomia psycholeksykalna języka białoruskiego. Current Problems of Psychiatry, 15(2), 89-95.
• Gorbaniuk, O., Budzińska, A., Owczarek, M., Bożek, E., Juros, K. (2013). The factor structure of Polish personality-descriptive adjectives: An alternative psycho-lexical study. European Journal of Personality, 27(3), 304-318.
Kierunek studiów: Psychologia (stacjonarne jednolite magisterskie)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok IV - Semestr 8
Punkty ECTS: 5
Forma zaliczenia: Zal. podpisem
Etap:Rok V - Semestr 10
Punkty ECTS: 5
Forma zaliczenia: Zal. podpisem
Terminarz:
DataDzieńSalaGodz.od-doForma zajęć
2021-02-26piątekONLINE 12:30 - 14:10zdalne
2021-03-05piątekONLINE 12:30 - 14:10zdalne
2021-03-12piątekONLINE 12:30 - 14:10zdalne
2021-03-19piątekONLINE 12:30 - 14:10zdalne
2021-03-26piątekONLINE 12:30 - 14:10zdalne
2021-04-09piątekONLINE 12:30 - 14:10zdalne
2021-04-16piątekONLINE 12:30 - 14:10zdalne
2021-04-23piątekONLINE 12:30 - 14:10zdalne
2021-04-30piątekONLINE 12:30 - 14:10zdalne
2021-05-07piątekONLINE 12:30 - 14:10zdalne
2021-05-14piątekONLINE 12:30 - 14:10zdalne
2021-05-21piątekONLINE 12:30 - 14:10zdalne
2021-05-28piątekONLINE 12:30 - 14:10zdalne
2021-06-04piątekONLINE 12:30 - 14:10zdalne
2021-06-16środaONLINE 12:30 - 14:10zdalne