Psychologia biegu życia: wzorce i transformacje (seminarium) - 2020/2021

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:dr hab. Ewa Rzechowska
Organizator:Wydział Nauk Społecznych - Instytut Psychologii
Liczba godzin tydzień/semestr: 2/30
Język wykładowy:Język polski
Cele przedmiotu
C1 Nabycie umiejętności pozwalających na zrealizowanie samodzielnego projektu badawczego z psychologii rozwojowej (wdrożenie studentów do poszukiwania informacji i twórczego operowania wiedzą już nabytą, stawiania i rozwiązywania problemów badawczych, opanowanie podstaw warsztatu pracy naukowej)
Wymagania wstępne
W1 Podstawowa wiedza o rozwoju człowieka w biegu życia
W2 Zainteresowanie wielowymiarowym badaniem zjawisk połączonym z poszukiwaniem ich genezy i mechanizmów zmian
W3 Gotowość indywidualnego studiowania literatury oraz podejmowania dyskusji
Efekty kształcenia dla przedmiotu
WIEDZA
1. Student posiada wiedzę specjalistyczną, dotyczącą z jednej strony szeroko rozumianej psychologii osobowości, z drugiej zaś specyficznego zagadnienia, będącego przedmiotem badań K-W01, K-W09.
2. Zna metodologię badań psychologicznych oraz zasady przygotowania i redakcji pracy naukowej K_W04.
3. Zna podstawowe zasady etyki pracy naukowej oraz prowadzenia badań empirycznych w naukach społecznych K_W15

UMIEJĘTNOŚCI
1. Posiada umiejętności stanowiące warsztat pracy naukowej: generowania pytań badawczych, stawiania i uzasadniania hipotez, prowadzenia badań, dyskutowania zagadnień teoretycznych, prowadzenia badań empirycznych w ramach wybranego podejścia, stosowania metodologicznych i formalnych zasad w tym zakresie, konstrukcji metod badawczych i/lub oceny ich wartości, ilościowego lub jakościowego opracowania wyników badań, interpretacji i dyskusji wyników K_U01, K_U05, K_U08
2. Potrafi krytycznie oceniać wartość uzyskiwanych wyników również pod kątem zgodności z hipotezą oraz uwzględniając możliwe niedoskonałości warsztatu badawczego K_U09, K_U10
3. Posiada umiejętność pisania i redagowania tekstu naukowego w postaci pracy dyplomowej oraz artykułu z zakresu psychologii K_U03
4. Posiada umiejętność przygotowania i prezentacji fragmentów pracy w postaci multimedialnej K_U03
5. Posługuje się językiem obcym w zakresie psychologii na poziomie co najmniej B2+ K_U12

KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY)
1. Rozumie i stosuje zasady kodeksu etycznego psychologa K_K01
2. Posiada krytyczną i refleksyjną postawę wobec efektów pracy badawczej K_K07
3. Potrafi w sposób zwięzły i trafny komunikować efekty pracy naukowej; potrafi prowadzić merytoryczną dyskusję naukową K_K08
Metody dydaktyczne
Forma konwersatoryjna i interaktywna – prezentacje i dyskusja
Treści programowe przedmiotu
Realizacja badań i opracowanie wyników
- realizacja badań;
- zbieranie i transformacja danych;
- jakościowa analiza i interpretacja danych na poziomie przypadku i zbioru przypadków;
- multimedialne prezentacje uzyskanych wyników; dyskusje nad ich interpretacją;
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
WIEDZA
Brak zaliczenia: student nie posiada elementarnych wiadomości na temat specyfiki, istoty i celu poznania naukowego, nie zna zasad metodologii psychologii rozwojowej i nie nabył wiedzy na temat projektowania i prowadzenia badań empirycznych w psychologii rozwoju człowieka. Nie ma podstawowej na wiedzy temat rozwoju człowieka w cyklu życia w różnych kontekstach społecznych oraz czynników warunkujących ten rozwój.
Zaliczenie: student dobrze rozumie specyfikę, istotę i cele poznania naukowego, zna zasady metodologii psychologii rozwojowej; posiada wiedzę na temat projektowania i prowadzenia badań empirycznych w psychologii rozwoju człowieka. Posiada pogłębioną wiedzę na temat rozwoju człowieka w cyklu życia w różnych kontekstach społecznych oraz czynników warunkujących oraz stymulujących/utrudniających ten rozwój, a także pogłębioną wiedzę na temat roli podstawowych środowisk (rodzina, szkoła, media masowe, rówieśnicy, praca) dla funkcjonowania jednostki.

UMIEJĘTNOŚCI
Brak zaliczenia: student nie posiada wystarczających umiejętności badawczych: nie potrafi samodzielnie sformułować problemu badawczego, dobrać adekwatnej metody/techniki pomiaru, nie potrafi skonstruować narzędzia badawczego; nie posługuje się pakietem statystycznym, nie potrafi opracować, zaprezentować i zinterpretować wyników badań, wyciągnąć poprawnych wniosków w obrębie psychologii rozwojowej.
Zaliczenie: student posiada rozwinięte umiejętności badawcze: formułuje problemy badawcze, dobiera adekwatne metody, techniki i konstruuje narzędzia badawcze; posługuje się pakietem statystycznym, opracowuje, prezentuje i interpretuje wyniki badań, wyciąga wnioski, wskazuje kierunki dalszych badań, w obrębie psychologii rozwojowej.

KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY)
Brak zaliczenia: student nie wykazuje krytycznej postawy wobec stosowanych metod badawczych i uzyskanych dzięki nim wyników, a także wobec różnych poglądów i praktyk w zakresie psychologii.
Zaliczenie: student wykazuje krytyczną postawę wobec stosowanych metod badawczych i uzyskanych dzięki nim wyników, a także wobec różnych poglądów i praktyk w zakresie psychologii.

WIEDZA
Brak zaliczenia: student nie posiada elementarnych wiadomości na temat specyfiki, istoty i celu poznania naukowego, nie zna zasad metodologii psychologii rozwojowej i nie nabył wiedzy na temat projektowania i prowadzenia badań empirycznych w psychologii rozwoju człowieka. Nie ma podstawowej na wiedzy temat rozwoju człowieka w cyklu życia w różnych kontekstach społecznych oraz czynników warunkujących ten rozwój.
Zaliczenie: student dobrze rozumie specyfikę, istotę i cele poznania naukowego, zna zasady metodologii psychologii rozwojowej; posiada wiedzę na temat projektowania i prowadzenia badań empirycznych w psychologii rozwoju człowieka. Posiada pogłębioną wiedzę na temat rozwoju człowieka w cyklu życia w różnych kontekstach społecznych oraz czynników warunkujących oraz stymulujących/utrudniających ten rozwój, a także pogłębioną wiedzę na temat roli podstawowych środowisk (rodzina, szkoła, media masowe, rówieśnicy, praca) dla funkcjonowania jednostki.

UMIEJĘTNOŚCI
Brak zaliczenia: student nie posiada wystarczających umiejętności badawczych: nie potrafi samodzielnie sformułować problemu badawczego, dobrać adekwatnej metody/techniki pomiaru, nie potrafi skonstruować narzędzia badawczego; nie posługuje się pakietem statystycznym, nie potrafi opracować, zaprezentować i zinterpretować wyników badań, wyciągnąć poprawnych wniosków w obrębie psychologii rozwojowej.
Zaliczenie: student posiada rozwinięte umiejętności badawcze: formułuje problemy badawcze, dobiera adekwatne metody, techniki i konstruuje narzędzia badawcze; posługuje się pakietem statystycznym, opracowuje, prezentuje i interpretuje wyniki badań, wyciąga wnioski, wskazuje kierunki dalszych badań, w obrębie psychologii rozwojowej.

KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY)
Brak zali
Literatura podstawowa i uzupełniająca
APA (2010). Publication manual of the American Psychological Association. - 6th ed. Washington: American Psychological Association.
Brzeziński J. (2000). Problemy etyczne badań naukowych i diagnostycznych. W: J. Strelau (red.), Psychologia. Podręcznik akademicki. Podstawy psychologii (s. 523-537). Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.
Nęcka, E., Stocki, R. (1991). Jak pisać prace naukowe z psychologii. Kraków: Universitas.
Kierunek studiów: Psychologia (stacjonarne jednolite magisterskie)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok IV - Semestr 8
Punkty ECTS: 5
Forma zaliczenia: Zal. podpisem
Etap:Rok V - Semestr 10
Punkty ECTS: 5
Forma zaliczenia: Zal. podpisem
Terminarz:
DataDzieńSalaGodz.od-doForma zajęć
2021-02-25czwartekONLINE 10:50 - 12:30zdalne
2021-03-04czwartekONLINE 10:50 - 12:30zdalne
2021-03-11czwartekONLINE 10:50 - 12:30zdalne
2021-03-18czwartekONLINE 10:50 - 12:30zdalne
2021-03-25czwartekONLINE 10:50 - 12:30zdalne
2021-04-08czwartekONLINE 10:50 - 12:30zdalne
2021-04-15czwartekONLINE 10:50 - 12:30zdalne
2021-04-22czwartekONLINE 10:50 - 12:30zdalne
2021-04-29czwartekONLINE 10:50 - 12:30zdalne
2021-05-06czwartekONLINE 10:50 - 12:30zdalne
2021-05-13czwartekONLINE 10:50 - 12:30zdalne
2021-05-20czwartekONLINE 10:50 - 12:30zdalne
2021-05-27czwartekONLINE 10:50 - 12:30zdalne
2021-06-10czwartekONLINE 10:50 - 12:30zdalne
2021-06-15wtorekONLINE 10:50 - 12:30zdalne