Psychologia pracy i migracji (seminarium) - 2020/2021

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:dr hab. Bohdan Rożnowski prof. KUL
Organizator:Wydział Nauk Społecznych - Instytut Psychologii
Liczba godzin tydzień/semestr: 2/30
Język wykładowy:Język polski
Cele przedmiotu
C1 dostarczenie potrzebnych umiejętności metodologicznych z zakresu psychologii z ukierunkowaniem na realizację własnego projektu badawczego
C2 wskazanie kwestii metodologicznych związanych z stawieniem problemu badawczego, formułowania hipotez, formułowania celu rozprawy, pisania planu i wstępu pracy magisterskiej, rozdziałów poświęconych przeglądowi literatury fachowej, roli części metodologicznej, rozdziałów poświęconych prezentacji uzyskanych wyników badań oraz ich interpretacji psychologicznej oraz zakończenia pracy i podsumowanie projektu
C3 przekazanie wiedzy i umiejętności prowadzenia własnych badan naukowych z poszanowaniem aspektów prawnych i etycznych.
Wymagania wstępne
W1 - znajomość metodologii prowadzenia badań naukowych
W2 - wiedza na temat zagadnienia psychologii pracy i organizacji w tym również migracji zarobkowych
W2 potrafi kompetentnie posługiwać się testami oraz innymi technikami badań psychologicznych z poszanowaniem aspektów prawnych i etycznych
Efekty kształcenia dla przedmiotu
WIEDZA
K_W12 ma uporządkowaną i pogłębioną wiedzę na temat psychologicznych aspektów psychologii pracy i organizacji w tym również migracji zarobkowych
K_W04 rozumie specyfikę, istotę i cele poznania naukowego, zna zasady metodologii psychologii; posiada wiedzę na temat projektowania i samodzielnego prowadzenia badań empirycznych w psychologii
K_W14 zna etapy i zasady realizowania badań własnych dla celów naukowych oraz sposoby integracji rezultatów uzyskanych za pomocą różnych narzędzi badawczych
K_W15 zna i rozumie zasady etyki zawodowej psychologa w zakresie prowadzenia samodzielnych badań naukowych; zna podstawowe zasady ochrony własności intelektualnej oraz prawa autorskiego
K_W03 w swojej pracy naukowej nie ogranicza się tyko do dorobku psychologii, ale posiada rozeznanie w interdyscyplinarności psychologii i jej związku z innymi naukami

UMIEJĘTNOŚCI
K_U01 potrafi wykorzystać wiedzę teoretyczną z zakresu psychologii oraz powiązanych z nią dyscyplin do analizowania i interpretowania uzyskanych w swoich badaniach empirycznych wyników wyciąga wnioski, wskazuje kierunki dalszych badań, w obrębie wybranej subdyscypliny psychologii
K_U02 integruje wiedzę z zakresu różnych subdyscyplin psychologicznych w celu trafnej analizy i interpretacji uzyskanych wyników badan oraz możliwych dalszych badań
K_U03 potrafi przygotować pracę pisemną, prezentację multimedialną lub referat z części empirycznej pracy badawczej, na podstawie zebranych (za pomocą metod specyficznych dla psychologii oraz dyscyplin pokrewnych) i zanalizowanych (za pomocą narzędzi statystycznych) i zinterpretowanych w języku teorii psychologicznych (i dyscyplin pokrewnych, np. socjologicznych) uzyskanych danych empirycznych
K_U04 potrafi samodzielnie zdobywać wiedzę (czytać krytycznie prace naukowe z zakresu psychologii, zwłaszcza te drukowane w czasopismach naukowych) i rozwijać swoje profesjonalne umiejętności, korzystając z różnych źródeł informacji (w języku rodzimym i obcym) i nowoczesnych technologii (ICT) by na tej podstawie mógł on napisać część teoretyczną rozprawy magisterskiej. Szanuje przy tym zasady własności intelektualnej
K_U05 potrafi samodzielnie zaplanować i przeprowadzić badania empiryczne dla potrzeb swojej pracy magisterskiej
K_U06 wskazuje i proponuje kierunki i sposoby odnoszenia uzyskanych wyników autorskich badań do podnoszenia jakości życia jednostki, optymalizacji funkcjonowania grup społecznych i organizacji
K_U09 posiada rozwinięte umiejętności badawcze: potrafi przygotować samodzielny projekt badawczy swojej własnej pracy magisterskiej opartej na badaniach empirycznych oraz opracować strukturę tej rozprawy:
K_U10 potrafi krytycznie ocenić przydatność zastosowanych metod i procedur badawczych

KOMPETENCJE PERSONALNE I SPOŁECZNE
K_K03 wykazuje gotowość do realizacji celów zawodowych i naukowych poprzez nabycie niezbędnych kompetencje metodologiczne pozwalające mu napisać kompletną rozprawę naukową.
K_K02 posiada świadomość złożoności problemów etycznych w działalności badawczej i naukowej psychologa (prawa autorskie, tajemnica psychologiczna)
K_K05 przyjmuje postawę szacunku wobec osób badanych; okazuje zrozumienie dla sytuacji ludzi z różnymi problemami i trudnościami
K_K06. Wykazuje troskę o prawidłowy przebieg swojej pracy badawczej , tak by nie przyniosła jakiejkolwiek szkody badanym osobom. Jest otwarty na merytoryczną krytykę własnych badań oraz jak również podejmowania merytorycznej dyskusji nad zastosowanymi przez niego rozwiązaniami metodologicznymi i statystycznym
K_K07 wykazuje krytyczną postawę wobec stosowanych przez siebie metod badawczych i uzyskanych dzięki nim wyników, a także wobec różnych poglądów i praktyk w zakresie psychologii
K_K10 wykazuje gotowość do współpracy z profesjonalistami, których działalność koncentruje się na obszarze którym zajmuje się student
Metody dydaktyczne
dyskusja, krytyczne czytanie tekstów naukowych, praca indywidualna, praca w grupach, projekt badawczy
Treści programowe przedmiotu
1. omówienie zagadnień z psychologii pracy i organizacji w tym również migracji zarobkowych
2. kwestie metodologiczne związane z postawieniem problemu badawczego,
3. formułowania hipotez, formułowania celu rozprawy,
4. pisania planu i wstępu pracy magisterskiej,
5. zasady pisania rozdziałów poświęconych przeglądowi literatury fachowej,
6. rola części metodologicznej i rozdziałów poświęconych prezentacji uzyskanych wyników badań
7. psychologiczna interpretacja uzyskanych wyników
8. pisanie zakończenia pracy i podsumowania projektu.
9. zasady prezentacji uzyskanych wyników
10. przygotowanie do ustnej obrony przygotowanej pracy magisterskiej
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
Realizacja zadań zgodnie z harmonogramem.
Literatura podstawowa i uzupełniająca
Rożnowski, B. (2020). Praca ludzka, w: B. Rożnowski i P. Fortuna (red.) Psychologia Biznesu, Warszawa: PWN
Piber-Dąbrowska K., Cypryańska M., Wawrzyniak M. (2007). Standardy edytorskie dla naukowego tekstu empirycznego z zakresu psychologii, Warszawa: SWPS
APA. (2010). Publication manual of the American Psychological Association. - 6th ed. Washington: American Psychological Association
Nęcka, E., Stocki, R. (1991). Jak pisać prace z psychologii. Kraków: Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych “Universitas”
Kierunek studiów: Psychologia (stacjonarne jednolite magisterskie)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok IV - Semestr 8
Punkty ECTS: 5
Forma zaliczenia: Zal. podpisem
Etap:Rok V - Semestr 10
Punkty ECTS: 5
Forma zaliczenia: Zal. podpisem
Terminarz:
DataDzieńSalaGodz.od-doForma zajęć
2021-02-22poniedziałekONLINE 15:50 - 17:30zdalne
2021-03-01poniedziałekONLINE 15:50 - 17:30zdalne
2021-03-08poniedziałekONLINE 15:50 - 17:30zdalne
2021-03-15poniedziałekONLINE 15:50 - 17:30zdalne
2021-03-22poniedziałekONLINE 15:50 - 17:30zdalne
2021-03-29poniedziałekONLINE 15:50 - 17:30zdalne
2021-04-12poniedziałekONLINE 15:50 - 17:30zdalne
2021-04-19poniedziałekONLINE 15:50 - 17:30zdalne
2021-04-26poniedziałekONLINE 15:50 - 17:30zdalne
2021-05-10poniedziałekONLINE 15:50 - 17:30zdalne
2021-05-17poniedziałekONLINE 15:50 - 17:30zdalne
2021-05-24poniedziałekONLINE 15:50 - 17:30zdalne
2021-05-31poniedziałekONLINE 15:50 - 17:30zdalne
2021-06-07poniedziałekONLINE 15:50 - 17:30zdalne
2021-06-14poniedziałekONLINE 15:50 - 17:30zdalne