Psychoterapia integralna (konwersatorium) - 2020/2021

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:dr Krzysztof Ciepliński
Organizator:Wydział Nauk Społecznych - Instytut Psychologii
Liczba godzin tydzień/semestr: 2/30
Język wykładowy:Język polski
Cele przedmiotu
C1. Zajęcia mają na celu przybliżenie zagadnień z zakresu psychoterapii integralnej, ze szczególnym wskazaniem na specyfikę Logoterapii i Noo-psychoterapii
Wymagania wstępne
W1. Wcześniejsze zaliczenie podstawowego kursu psychoterapii
Efekty kształcenia dla przedmiotu
WIEDZA
K_W07 posiada wiedzę na temat znaczenia religijności i duchowości oraz systemów wartości dla funkcjonowania człowieka
UMIEJĘTNOŚCI
K_U07 potrafi analizować przyczyny i źródła zachowań człowieka oraz przewiduje ich konsekwencje zdrowotne i społeczne; umie opracować propozycje oddziaływań ukierunkowanych na zmianę postaw i zachowań w różnych obszarach praktyki psychologicznej
KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY)
K_K05 przyjmuje postawę szacunku wobec osób o różnych potrzebach w zakresie różnych form pomocy psychologicznej; okazuje zrozumienie dla sytuacji ludzi z różnymi problemami i trudnościami
Metody dydaktyczne
Konwersatorium z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych oraz dyskusji grupowej w oparciu o teksty naukowe odpowiednie do tematyki zajęć a także obserwację i analizę naukową aktualnych zjawisk społeczno-kulturowych.
Treści programowe przedmiotu
1. Antropologiczne podstawy integralnego rozumienia psychoterapii
2. Kategorie egzystencjalne w psychoterapii
3. Założenia teoretyczne i zastosowania logoterapii V.E. Frankla
4. Techniki logoterapii
5. Koncepcja Noo-psychoterapii K. Popielskiego
6. Znaczenie i użyteczność podejścia integralnego w psychoterapii
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
Ocena niedostateczna
(W) Student nie zna podstawowych terminów z zakresu psychoterapii integralnej
(U) Student nie potrafi zastosować i krytycznie ocenić wiedzę z zakresu zastosowania psychoterapii integralnej
(K) Student nie potrafi wykorzystać wiedzę w stosowaniu metod diagnostycznych psychoterapii integralnej w praktyce psychologa

Ocena dostateczna
(W) - Student zna wybrane terminy z zakresu podstaw psychoterapii integralnej
(U) - Student potrafi zastosować niektóre techniki i narzędzia badawcze z zakresu psychoterapii integralnej
(K) - Student rozumie istotę zastosowania metod psychoterapii integralnej, ale nie potrafi jej skutecznie zrealizować

Ocena dobra
(W)- Student zna większość terminów z podstaw psychoterapii integralnej oraz jej zastosowania
(U)- Student potrafi zastosować uzyskaną wiedzę do określenia istoty i przydatności metody
(K)- Student zna zakres psychoterapii integralnej

Ocena bardzo dobra
(W)- Student zna wszystkie wymagane terminy z zakresu podstaw, istoty psychoterapii integralnej i jej zastosowania
(U)- Student potrafi zastosować techniki i narzędzia badawcze psychoterapii integralnej
(K)- Student potrafi zorganizować pracę własną oraz wykorzystać wiedzę w samodzielnej pracy warsztatowej
Literatura podstawowa i uzupełniająca
Literatura podstawowa
1. Frankl V.E. (1998). Homo patiens. Warszawa: Pax.
2. Popielski K. (1972). Rola idei wiodącej w procesie integracji osobowości, Summarium 2, 253-258.
3. Popielski K. (1989). Koncepcja logoteorii V. E. Frankla i jej znaczenie w poradnictwie psychologiczno – pastoralnym. W: Z. Chlewiński (red.), Wybrane zagadnienia z psychologii pastoralnej (s. 69–101). Lublin.
4. Popielski K. (1993/I, 1994/II). Noetyczny wymiar osobowości. Lublin: RW KUL.
5. Popielski K. (2008). Psychologia egzystencji. Wartości w życiu. Lublin: KUL.
6. Szczukiewicz, P., Szczukiewicz, A. (2018). Logoterapia Viktora Emila Frankla w psychoterapii i poradnictwie psychologicznym. Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, sectio J – Paedagogia-Psychologia 31(2),195-205, DOI: 10.17951/j.2018.31.2.195-205.


Literatura uzupełniająca
1. Ciepliński, K.M. (2018). Psychologia i psychoterapia wobec wolności. Warszawa: Eneteia.
2. Ciepliński K. (2017) „Psychoterapia działa... ale nie w moim przypadku” Studium
procesu zmiany w trakcie długoterminowej podmiotowo zorientowanej psychoterapii
integracyjnej, Psychoterapia182(3), 43-55
3. Frankl, V. E. (1978). Psychoterapia dla każdego. Warszawa: PAX
4.. Frankl, V.E. (1978). Nieuświadomiony Bóg. Warszawa: PAX
5. Popielski K. (red.) (1987). Człowiek – pytanie otwarte. Lublin: RW KUL.
6. Popielski K (1995). W kierunku psychoterapii „o ludzkim obliczu”: logoterapia i nooterapia. W: Roczniki filozoficzne, T. XLII, z. 4. Lublin.
7. Popielski K. (red.) (1996). Człowiek – wartości – sens. Lublin: RW. KUL.
Kierunek studiów: Psychologia (stacjonarne jednolite magisterskie)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok IV - Semestr 8
Punkty ECTS: 2
Forma zaliczenia: Zal. na ocenę
Terminarz:
DataDzieńSalaGodz.od-doForma zajęć
2021-02-22poniedziałekONLINE 10:50 - 12:30zdalne
2021-03-01poniedziałekONLINE 10:50 - 12:30zdalne
2021-03-08poniedziałekONLINE 10:50 - 12:30zdalne
2021-03-15poniedziałekONLINE 10:50 - 12:30zdalne
2021-03-22poniedziałekONLINE 10:50 - 12:30zdalne
2021-03-29poniedziałekONLINE 10:50 - 12:30zdalne
2021-04-12poniedziałekONLINE 10:50 - 12:30zdalne
2021-04-19poniedziałekONLINE 10:50 - 12:30zdalne
2021-04-26poniedziałekONLINE 10:50 - 12:30zdalne
2021-05-10poniedziałekONLINE 10:50 - 12:30zdalne
2021-05-17poniedziałekONLINE 10:50 - 12:30zdalne
2021-05-24poniedziałekONLINE 10:50 - 12:30zdalne
2021-05-31poniedziałekONLINE 10:50 - 12:30zdalne
2021-06-07poniedziałekONLINE 10:50 - 12:30zdalne
2021-06-14poniedziałekONLINE 10:50 - 12:30zdalne