Psychologia religii (ćwiczenia) - 2020/2021

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:Ks. dr Radosław Rybarski
Organizator:Wydział Nauk Społecznych - Instytut Psychologii
Liczba godzin tydzień/semestr: 2/30
Język wykładowy:Język polski
Cele przedmiotu
Celem zajęć jest zapoznanie studentów z wiedzą z zakresu psychologii religii - współczesnych zjawisk w zakresie religijności, funkcji religijności i wybranych metod pomiaru religijności.
Wymagania wstępne
W1 - Udział w wykładzie z psychologii religii
Efekty kształcenia dla przedmiotu
WIEDZA
K_W07 posiada wiedzę na temat znaczenia religijności i duchowości oraz systemów wartości dla funkcjonowania człowieka
K_W07 Posiada wiedzę na ten współczesnych zjawisk religijnych

UMIEJĘTNOŚCI
K_U06 Student potrafi wymienić indywidualne i społeczne funkcje religijności;

KOMPETENCJE
K_K04 Student jest świadomy znaczenia religijności dla jakości życia człowieka;
K_K05 Wykazuje szacunek dla ludzi o różnych przekonaniach religijnych i szanuje znaczenie religii dla jednostek i grup społecznych.
Metody dydaktyczne
Praca w grupach
Prezentacja filmu edukacyjnego
Dyskusja grupowe
Prezentacja ciekawostki przez studentów (zadanie grupowe)
Treści programowe przedmiotu
1. Religia a psychologia (Za / przeciw)
2. Religijność a duchowość
3. Współczesne tendencje w religijności: sekularyzacja, ateizm, agnostycyzm. Kwestionariusz PCBS.
3. Współczesne tendencje w religijności: dekonwersja.
4. Funkcje religijności w procesie radzenia sobie ze stresem. Kwestionariusze RCOPE i BriefRCOPE
5. Religijność a niechciane skłonności homoseksualne
4. Religijność jako przywiązanie: Kwestionariusz Przywiązania do Boga.
8. Problemy religijne i duchowe w DSM-V
9. Opętanie próba psychopatologicznej kategoryzacji problemu
10. Jak szybko zbadać religijność: prezentacja metod: C15, CKI.
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
1. Przygotowanie ciekawostki (zadanie grupowe)
2. Udział w projekcie badawczym
3. Aktywność na zajęciach
4. \"Wejściówki\"
Literatura podstawowa i uzupełniająca
Jarosz, M. (2010). Pojęcie duchowości w psychologii. W: O. Gorbaniuk, B. Kostrubiec-Wojtachnio, D. Musiał, M. Wiechetek (red.) Studia z Psychologii w KUL, tom 16. Lublin, Wydawnictwo KUL, s. 9-22.
Mariański, J. (2011). Tendencje rozwojowe w polskim katolicyzmie–diagnoza i prognoza. Teologia Praktyczna, 12, 7-24.
Zarzycka, B. (2009). Tradition or charisma - Religiosity in Poland. In: What the World Believes: Analysis and Commentary on the Religion Monitor 2008. (pp. 201-222). Gütersloh: Verlag Bertelsmann Stiftung).
Bartczuk, R. P., Zarzycka, B., Wiechetek, M. P. (2013). Struktura wewnętrzna polskiej adaptacji Skali Przekonań Postkrytycznych. Roczniki Psychologiczne, 16(3), 536-558. / Bartczuk, R., Zarzycka, B. Wiechetek, M. (2013). The internal structure of the Polish adaptation of the Post-Critical Belief Scale. Annals of Psychology, 16(3), 559-581.
Nowosielski, M., Bartczuk, R. (2015). Religijność w procesie przemian – koncepcja dekonwersji H. Streiba. Studia Psychologiczne, w druku.
Kierunek studiów: Psychologia (stacjonarne jednolite magisterskie)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok IV - Semestr 8
Punkty ECTS: 2
Forma zaliczenia: Zal. na ocenę
Terminarz:
DataDzieńSalaGodz.od-doForma zajęć
2021-02-23wtorekONLINE 10:50 - 12:30zdalne
2021-03-02wtorekONLINE 10:50 - 12:30zdalne
2021-03-09wtorekONLINE 10:50 - 12:30zdalne
2021-03-16wtorekONLINE 10:50 - 12:30zdalne
2021-03-23wtorekONLINE 10:50 - 12:30zdalne
2021-03-30wtorekONLINE 10:50 - 12:30zdalne
2021-04-13wtorekONLINE 10:50 - 12:30zdalne
2021-04-20wtorekONLINE 10:50 - 12:30zdalne
2021-04-27wtorekONLINE 10:50 - 12:30zdalne
2021-05-04wtorekONLINE 10:50 - 12:30zdalne
2021-05-11wtorekONLINE 10:50 - 12:30zdalne
2021-05-18wtorekONLINE 10:50 - 12:30zdalne
2021-05-25wtorekONLINE 10:50 - 12:30zdalne
2021-06-01wtorekONLINE 10:50 - 12:30zdalne
2021-06-08wtorekONLINE 10:50 - 12:30zdalne