Psychologia zachowań konsumenckich (seminarium) - 2020/2021

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:dr hab. Oleg Gorbaniuk prof. KUL
Organizator:Wydział Nauk Społecznych - Instytut Psychologii
Liczba godzin tydzień/semestr: 2/30
Język wykładowy:Język polski
Cele przedmiotu
Celem zajęć jest przygotowanie studenta do obrony pracy magisterskiej. W tym: przygotowywanie projektu badawczego, poszukiwanie i opracowywanie literatury naukowej; nawiązywanie i utrzymywanie kontaktu z autorami publikacji; uzasadnianie postawionego problemu badawczego, planowanie badań empirycznych, tworzenie własnych narzędzi badawczych, interpretacja wyników badań w świetle literatury przedmiotu.
Wymagania wstępne
Podstawowa wiedza z zakresu psychologii ogólnej, psychologii społecznej, psychologii osobowości i metodologii badań psychologicznych
Efekty kształcenia dla przedmiotu
WIEDZA
W_01 ma uporządkowaną i pogłębioną wiedzę na temat przedmiotu, metodologii i celów psychologii oraz jej subdyscyplin; K_W01
W_02 zna i rozumie terminologię używaną na gruncie psychologii i jej subdyscyplin; K_W02
W_03 rozumie specyfikę, istotę i cele poznania naukowego, zna zasady metodologii psychologii; posiada wiedzę na temat projektowania i prowadzenia badań empirycznych w psychologii K_W04
W_04 zna etapy i zasady realizowania procesu diagnostycznego dla różnych celów oraz sposoby integracji rezultatów uzyskanych za pomocą różnych narzędzi badawczych; K_W13
W_05 zna i rozumie zasady etyki zawodowej psychologa; zna podstawowe zasady ochrony własności intelektualnej oraz prawa autorskiego; K_W14
==================
UMIEJĘTNOŚCI
U_01 posiada rozwinięte umiejętności badawcze: formułuje problemy badawcze, dobiera adekwatne metody i techniki diagnostyczne konstruuje narzędzia badawcze; posługuje się pakietem statystycznym, opracowuje, prezentuje i interpretuje wyniki badań, wyciąga wnioski, wskazuje kierunki dalszych badań, w obrębie wybranej subdyscypliny psychologii; K_U02
U_02 potrafi przygotować pracę pisemną, prezentację multimedialną i wystąpienie ustne z zakresu psychologii oraz porozumiewać się ze specjalistami z zakresu psychologii oraz innymi grupami docelowymi używając różnych technik i kanałów komunikacji; wykorzystując terminologię psychologiczną oraz integrując różne ujęcia i koncepcje psychologiczne, potrafi wypowiadać się i argumentować swoje poglądy w sposób precyzyjny; K_U03
U_03 potrafi samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać swoje profesjonalne umiejętności, korzystając z różnych źródeł informacji (w języku rodzimym i obcym) z wykorzystaniem nowoczesnych technologii (ICT) oraz poszanowaniem zasad własności intelektualnej; K_U09
U_04 potrafi kompetentnie posługiwać się testami oraz innymi technikami badań psychologicznych z poszanowaniem aspektów prawnych i etycznych; K_U12
==========================
KOMPETENCJE SPOŁECZNE
K_01 przyjęcia krytycznej postawy wobec stosowanych metod badawczych i uzyskanych dzięki nim wyników, a także wobec różnych poglądów i praktyk w zakresie psychologii; K_K01
K_02 stosowania zasad etycznych i uczciwości intelektualnej w działaniach naukowych oraz praktyce zawodowej psychologa; K_K08
Metody dydaktyczne
Zajęcia są prowadzone w formie konwersatorium i dyskusji grupowej. Prezentacje referatów uczestników seminarium wspomagane komputerowo.
Treści programowe przedmiotu
Referowanie przez uczestników seminarium zagadnień związanych z przygotowywana pracą magisterską. Dyskusja grupowa referowanych zagadnień.
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
• warunki uzyskania zaliczenia I semestru IV roku studiów: systematyczny udział w zajęciach, napisanie 1 rozdziału pracy magisterskiej;
• warunki uzyskania zaliczenia II semestru IV roku studiów: systematyczny udział w zajęciach, napisanie 2 rozdziału pracy magisterskiej;
• warunki uzyskania zaliczenia I semestru V roku studiów: systematyczny udział w zajęciach; przygotowanie kompletnego projektu badań, operacjonalizacja zmiennych i przeprowadzenie badań empirycznych; napisanie części metodologicznej pracy magisterskiej.
• warunki uzyskania zaliczenia II semestru V roku studiów: przeprowadzenie analizy i interpretacji wyników badań oraz złożenie kompletnej pracy magisterskiej do dziekanatu.
Literatura podstawowa i uzupełniająca
Literatura podstawowa
Artykuły z baz danych EBSCO i innych baz dostępnych w zasobach KUL.
Literatura uzupełniająca
Gorbaniuk, O. (2011). Personifikacja marki. Lublin: Wydawnictwo KUL.
Tyszka, T. (2000). Psychologia ekonomiczna. (W:) Psychologia. Podręcznik akademicki, t.3, s.351-378. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.
Stasiuk, K., Maison, D. (2014). Psychologia konsumenta. Warszawa: PWN.
Falkowski, A. i Tyszka, T. (2001 i nowsze). Psychologia zachowań konsumenckich. Gdańsk: GWP.
Doliński, D. (2003). Psychologiczne mechanizmy reklamy. Gdańsk: GWP. Tyszka, T. (red.). (2004). Psychologia ekonomiczna. Gdańsk: GWP.
Kierunek studiów: Psychologia (stacjonarne jednolite magisterskie)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok IV - Semestr 8
Punkty ECTS: 5
Forma zaliczenia: Zal. podpisem
Etap:Rok V - Semestr 10
Punkty ECTS: 5
Forma zaliczenia: Zal. podpisem
Terminarz:
DataDzieńSalaGodz.od-doForma zajęć
2021-02-26piątekONLINE 14:10 - 15:50zdalne
2021-03-05piątekONLINE 14:10 - 15:50zdalne
2021-03-12piątekONLINE 14:10 - 15:50zdalne
2021-03-19piątekONLINE 14:10 - 15:50zdalne
2021-03-26piątekONLINE 14:10 - 15:50zdalne
2021-04-09piątekONLINE 14:10 - 15:50zdalne
2021-04-16piątekONLINE 14:10 - 15:50zdalne
2021-04-23piątekONLINE 14:10 - 15:50zdalne
2021-04-30piątekONLINE 14:10 - 15:50zdalne
2021-05-07piątekONLINE 14:10 - 15:50zdalne
2021-05-14piątekONLINE 14:10 - 15:50zdalne
2021-05-21piątekONLINE 14:10 - 15:50zdalne
2021-05-28piątekONLINE 14:10 - 15:50zdalne
2021-06-04piątekONLINE 14:10 - 15:50zdalne
2021-06-16środaONLINE 14:10 - 15:50zdalne