Psychoprofilaktyka patologii społecznej (seminarium) - 2020/2021

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:dr Joanna Chwaszcz
Organizator:Wydział Nauk Społecznych - Instytut Psychologii
Liczba godzin tydzień/semestr: 2/30
Język wykładowy:Język polski
Cele przedmiotu
Celem przedmiotu jest nabycie przez studenta wiedzy oraz praktycznych umiejętności w zakresie analizy literatury naukowej, stawiania problemów i hipotez badawczych, zaplanowania badań własnych, przeprowadzenia ich analiz statystycznych oraz poddanie dyskusji na gruncie teorii naukowych.
Wymagania wstępne
Wiedza psychologiczna zwłaszcza w zakresie metodologii badań w psychologii, psychologii uzależnień, patologii społecznej, profilaktyki.
Efekty kształcenia dla przedmiotu
WIEDZA
Student posiądzie wiedzę dotyczącą zasad pisania pracy naukowej z zakresu psychologii oraz teoretyczne zaplecze do empirycznego weryfikowania problematyki z zakresu patologii społecznej. Ma wiedzę jak stawiać hipotezy badawcze, a także weryfikować je zarówno na gruncie teoretycznym jak i empirycznym. Posiądzie wiedzę z zakresu przedstawienia wyników badań zgodnie z APA oraz prowadzenia dyskusji na naukowym poziomie z przedstawicielami psychologii oraz nauk pokrewnych.
UMIEJĘTNOŚCI
Absolwent psychologii potrafi trafnie do analizowanego zagadnienia dobrać literaturę przedmiotu, potrafi zdefiniować problem badawczy, poprawnie postawić hipotezy badawcze, rzetelnie zaplanować i przeprowadzić badania empiryczne, zakodować i obliczyć wyniki badań a następnie dokonać poprawnych analiz ilościowych i jakościowych, potrafi także podjąć dyskusję pomiędzy uzyskanymi wynikami w badaniach własnych a wynikami innych badaczy zamieszczonymi w literaturze przedmiotu.
KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY)
Absolwent psychologii wykazuje postawę odpowiedzialności za napisaną pracę. Potrafi przyjąć i zaakceptować merytorycznie uzasadnioną krytykę, umie również w sposób naukowy dyskutować o swojej pracy i uzyskanych wynikach ze spacje listami z zakresu psychologii i dziedzin pokrewnych.
Metody dydaktyczne
analiza literatury, dyskusja, prezentacja, informacje zwrotne
Treści programowe przedmiotu
1. Analiza literatury w obszarze psychologii ze szczególnym uwzględnieniem patologii społecznej
2. Określenie celu pracy
3. Stawianie pytań problemowych, hipotez i budowanie modeli
4. Planowanie badań empirycznych
5. Realizacja badań
6. Analizy statystyczne
7. Sporządzenie raportu z badań - czytelne przedstawienie wyników
8. Przeprowadzenie dyskusji na poziomie teorii i wyników innych badaczy
9. Złożenie poszczególnych części w pracę naukową (część teoretyczna, metoda, przedstawienie wyników badań własnych, dyskusja, bibliografia, załączniki)
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
Na zaliczenie seminarium student wykazuje umiejętność poruszania się w obszarze teorii naukowych dotyczących wybranego zagadnienia, potrafi analizować literaturę i dokonać selekcji treści, potrafi syntetyzować materiał teoretyczny i odnosić się do niego, potrafi stawiać problemy i planować ich empiryczna weryfikację. Student przeprowadza badania empiryczne, weryfikuje stawiane hipotezy. Poddaje dyskusji uzyskane wyniki. Student wymienione aktywności realizuje na co najmniej wystarczającym poziomie. Skala ocen od wystarczającego do bardzo dobrego.
Literatura podstawowa i uzupełniająca
https://www.apa.org/pubs/journals/bul?tab=4
Kierunek studiów: Psychologia (stacjonarne jednolite magisterskie)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok IV - Semestr 8
Punkty ECTS: 5
Forma zaliczenia: Zal. podpisem
Etap:Rok V - Semestr 10
Punkty ECTS: 5
Forma zaliczenia: Zal. podpisem
Terminarz:
DataDzieńSalaGodz.od-doForma zajęć
2021-02-23wtorekONLINE 10:50 - 12:30zdalne
2021-03-02wtorekONLINE 10:50 - 12:30zdalne
2021-03-09wtorekONLINE 10:50 - 12:30zdalne
2021-03-16wtorekONLINE 10:50 - 12:30zdalne
2021-03-23wtorekONLINE 10:50 - 12:30zdalne
2021-03-30wtorekONLINE 10:50 - 12:30zdalne
2021-04-13wtorekONLINE 10:50 - 12:30zdalne
2021-04-20wtorekONLINE 10:50 - 12:30zdalne
2021-04-27wtorekONLINE 10:50 - 12:30zdalne
2021-05-04wtorekONLINE 10:50 - 12:30zdalne
2021-05-11wtorekONLINE 10:50 - 12:30zdalne
2021-05-18wtorekONLINE 10:50 - 12:30zdalne
2021-05-25wtorekONLINE 10:50 - 12:30zdalne
2021-06-01wtorekONLINE 10:50 - 12:30zdalne
2021-06-08wtorekONLINE 10:50 - 12:30zdalne