Psychologia kliniczna dzieci i młodzieży (seminarium) - 2020/2021

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:dr hab. Małgorzata Puchalska-Wasyl prof. KUL
Organizator:Wydział Nauk Społecznych - Instytut Psychologii
Liczba godzin tydzień/semestr: 2/30
Język wykładowy:Język polski
Cele przedmiotu
C1 - przygotowanie od strony teoretycznej i metodologicznej do zrealizowania projektu badawczego
C2 - zaplanowanie i realizacja projektu badawczego
C3 - napisanie i redakcja pracy magisterskiej
C4 - poszerzenie wiedzy z psychologii klinicznej dzieci i młodzieży w zakresie danej tematyki badawczej magisterskiej.
Wymagania wstępne
W1 - Zainteresowanie problematyką kliniczną dzieci/młodzieży i motywacja do pracy badawczej
W2 - Wiedza na temat podstawowych procedur statystycznych
W3 - Umiejętność poszukiwania i korzystania z literatury, w tym literatury w języku obcym (np. języku angielskim)
Efekty kształcenia dla przedmiotu
WIEDZA
1. Posiada wiedzę z zakresu psychologii klinicznej wieku rozwojowego niezbędną dla zaplanowania badań, napisania i zredagowania pracy magisterskiej K_W01, K_W09
2. Dysponuje wiedzą z zakresu metodologii badań psychologicznych konieczną dla prawidłowego zrealizowania projektu badawczego i prawidłowego opracowania uzyskanych rezultatów K_W04

UMIEJĘTNOŚCI
1. Dysponuje umiejętnością poszukiwania literatury, poprawnego korzystania ze źródeł, cytowania i powoływania się na innych autorów K_U04, K_U10
2. Ma zdolność planowania badań, realizacji projektu badawczego oraz interpretacji wyników K_U01, K_U05, K_U09
3. Posiada umiejętność pisania i redagowania tekstu pracy dyplomowej K_U14
4. Posługuje się językiem obcym w zakresie psychologii na poziomie co najmniej B2+ K_U12

KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY)
1. Posiada kompetencje w zakresie prowadzenia badań dzieci i młodzieży i ma zdolność krytycznej oceny uzyskanych wyników badań i ich wartości K_K07
2. Potrafi dyskutować w grupie problemy z zakresu psychologii klinicznej wieku rozwojowego i metodologii badań psychologicznych K_K08
3. Kieruje się standardami etycznymi w planowaniu i prowadzeniu badań dzieci i młodzieży, prezentacji rezultatów badań empirycznych K_K02
Metody dydaktyczne
Zajęcia o charakterze konwersatoryjnym
Dyskusja tematyczna zagadnień merytorycznych i metodologicznych
Metody warsztatowe
Prezentacje multimedialne
Treści programowe przedmiotu
1. Kwestie teoretyczne, formalne i etyczne wymogi dotyczące prac dyplomowych:
2. Dyskusja i opracowanie projektów badawczych w zakresie następujących kwestii:
- kontekst teoretyczny, wybrane teorie psychologiczne
- formułowanie tematu pracy, problemu i stawianie hipotez badawczych
- opracowanie procedury badawczej, dobór narzędzi badawczych pod kątem weryfikacji hipotez i dobór grupy
- możliwości opracowania i prezentacji rezultatów badań
- interpretacja i dyskusja wyników badań empirycznych
- krytyczna ocena wartości projektu
- etyczne aspekty badań
3. Struktura pracy dyplomowej, sposoby prezentacji projektu badawczego, redakcja pracy magisterskiej.

Realizowane tematy dotyczą następujących zagadnień:
1. Problematyka zaburzeń okresu rozwojowego - rozwoju psychoruchowego, zaburzeń emocjonalnych (lęk, depresja, osamotnienie), zaburzeń zachowania i przystosowania w aspekcie funkcjonowania psychospołecznego, uwarunkowań osobowościowych, strategii radzenia.
2. Zagadnienie stresu i radzenia sobie dzieci i młodzieży.
3. Choroby przewlekłe, stres związany z chorobą, zagadnienie radzenia sobie w chorobie i adaptacji; choroby psychosomatyczne u dzieci i młodzieży.
3. Zagadnienie jakości życia w zdrowiu i w chorobie u dzieci i młodzieży – badania porównawcze różnych grup klinicznych i zdrowych, poczucie jakości życia w kontekście zmiennych osobowościowych i klinicznych, badania jakości życia zależnej od zdrowia dzieci i młodzieży.
4. Problematyka więzi, relacji interpersonalnych i kompetencji społecznych, w tym asertywności.
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
Zaliczone:
Istotny postęp w realizacji projektu - w zakresie zbierania literatury, wiedzy na temat badanego zjawiska, wyników dotychczasowych badań empirycznych, sformułowany i zatwierdzony temat pracy, opracowana koncepcja pracy i częściowe opracowanie zagadnień teoretycznych/ metodologicznych
Student zobligowany jest: (1) przygotować prezentację swojej pracy magisterskiej w formie referatu i przedstawić go na swoim seminarium, wysłuchać komentarzy uczestników zajęć, pytań w j. angielskim i udzielić odpowiedzi na nie, (2) w j. angielskim sporządzić streszczenie swojej pracy magisterskiej.

Niezaliczone:
Brak postępów w zakresie przygotowania do realizacji projektu badawczego - brak wiedzy na temat danego zjawiska, nieznajomość literatury, brak znajomości dotychczasowych wyników badań, brak tematu pracy i koncepcji badań.
Literatura podstawowa i uzupełniająca
Brzeziński J. (1996). Metodologia badań psychologicznych. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
Piber-Dąbrowska K., Cypryańska M., Wawrzyniak M. (2007). Vademecum. Standardy edytorskie dla naukowego tekstu empirycznego z zakresu psychologii. Warszawa: Wydawnictwo SWPS \\\\\\\"Academica\\\\\\\".
Kendall P. C. ( 2004). Zaburzenia okresu dzieciństwa i adolescencji. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.
Namysłowska I. (red.). ( 2004). Psychiatria dzieci i młodzieży. Warszawa: Wydawnictwo Lekarskie PZWL.
Szewczyk L., Skowrońska M. (red) (2003). Zaburzenia psychosomatyczne u dzieci i młodzieży. Teoria i praktyka. Warszawa: Wydawnictwo EMU.
Kierunek studiów: Psychologia (stacjonarne jednolite magisterskie)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok IV - Semestr 8
Punkty ECTS: 5
Forma zaliczenia: Zal. podpisem
Etap:Rok V - Semestr 10
Punkty ECTS: 5
Forma zaliczenia: Zal. podpisem
Terminarz:
DataDzieńSalaGodz.od-do
2021-04-13wtorekONLINE 10:50 - 12:30
2021-04-20wtorekONLINE 10:50 - 12:30
2021-04-27wtorekONLINE 10:50 - 12:30
2021-05-04wtorekONLINE 10:50 - 12:30
2021-05-11wtorekONLINE 10:50 - 12:30
2021-05-18wtorekONLINE 10:50 - 12:30
2021-05-25wtorekONLINE 10:50 - 12:30
2021-06-01wtorekONLINE 10:50 - 12:30
2021-06-08wtorekONLINE 10:50 - 12:30
2021-06-15wtorekONLINE 10:50 - 12:30