Psychologia emocji i motywacji (seminarium) - 2020/2021

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:dr hab. Agata Błachnio prof. KUL
Organizator:Wydział Nauk Społecznych - Instytut Psychologii
Liczba godzin tydzień/semestr: 2/30
Język wykładowy:Język polski
Cele przedmiotu
Głównym celem jest przygotowanie do napisania pracy magisterskiej. Student przygotowuje własny projekt badawczy, na każdym z jego etapów: wyszukuje problem badawczy posługując się literaturą naukową, stawia hipotezy, przygotowuje metody badawcze, prowadzi badania, interpretuje uzyskane wyniki opierając się na literaturze przedmiotu
Wymagania wstępne
zainteresowanie tematyką psychologi emocji i motywacji
Efekty kształcenia dla przedmiotu
WIEDZA
K_W01 Student ma uporządkowaną i pogłębioną wiedzę na temat przedmiotu, metodologii i celów psychologii oraz jej subdyscyplin; zna i rozumie terminologię używaną na gruncie psychologii i jej subdyscyplin; posiada pogłębioną wiedzę o historii psychologii oraz jej współczesnych głównych nurtach i koncepcjach;

K_W04 Student rozumie specyfikę, istotę i cele poznania naukowego, zna zasady metodologii psychologii; posiada wiedzę na temat projektowania i prowadzenia badań empirycznych w psychologii

UMIEJĘTNOŚCI
K_U01 Student potrafi wykorzystać wiedzę teoretyczną z zakresu psychologii oraz powiązanych z nią dyscyplin do analizowania i interpretowania ludzkich zachowań, potrafi wskazać i opisać uwarunkowania (osobowe, społeczne oraz kulturowe) różnych zachowań człowieka oraz funkcjonowania

K_U04 potrafi samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać swoje profesjonalne umiejętności, korzystając z różnych źródeł informacji (w języku rodzimym i obcym) i nowoczesnych technologii (ICT) oraz szanując zasady własności intelektualnej określonych grup społecznych i organizacji posługując się wybranymi podejściami teoretycznymi

K_U08 potrafi kompetentnie posługiwać się testami oraz innymi technikami badań psychologicznych z poszanowaniem aspektów prawnych i etycznych

K_U09 posiada rozwinięte umiejętności badawcze: formułuje problemy badawcze, dobiera adekwatne metody, techniki i konstruuje narzędzia badawcze; posługuje się pakietem statystycznym, opracowuje, prezentuje i interpretuje wyniki badań, wyciąga wnioski, wskazuje kierunki dalszych badań, w obrębie wybranej subdyscypliny psychologii

KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY)
K_K02 Student jest świadomy znaczenia zasad etycznych i uczciwości intelektualnej w działaniach naukowych oraz praktyce zawodowej psychologa.
Metody dydaktyczne
dyskusja, wyszukiwanie tekstów naukowych w bazach naukowych, krytyczna analiza tekstu,
Treści programowe przedmiotu
1. Wyszukiwanie i czytanie literatury naukowej
2. Wybór zakresu tematycznego projektu
3. Stawianie problemów badawczych i hipotez
4. Zapoznanie się ze strukturą pracy
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
angażowanie się w poszczególne etapy projektu badawczego
Literatura podstawowa i uzupełniająca
Artykuły z baz danych EBSCO i innych baz dostępnych w zasobach KUL.
Kierunek studiów: Psychologia (stacjonarne jednolite magisterskie)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok IV - Semestr 8
Punkty ECTS: 5
Forma zaliczenia: Zal. podpisem
Etap:Rok V - Semestr 10
Punkty ECTS: 5
Forma zaliczenia: Zal. podpisem
Terminarz:
DataDzieńSalaGodz.od-doForma zajęć
2021-02-24środaONLINE 12:30 - 14:10zdalne
2021-03-03środaONLINE 12:30 - 14:10zdalne
2021-03-10środaONLINE 12:30 - 14:10zdalne
2021-03-17środaONLINE 12:30 - 14:10zdalne
2021-03-24środaONLINE 12:30 - 14:10zdalne
2021-04-07środaONLINE 12:30 - 14:10zdalne
2021-04-14środaONLINE 12:30 - 14:10zdalne
2021-04-21środaONLINE 12:30 - 14:10zdalne
2021-04-28środaONLINE 12:30 - 14:10zdalne
2021-05-05środaONLINE 12:30 - 14:10zdalne
2021-05-12środaONLINE 12:30 - 14:10zdalne
2021-05-19środaONLINE 12:30 - 14:10zdalne
2021-05-26środaONLINE 12:30 - 14:10zdalne
2021-06-02środaONLINE 12:30 - 14:10zdalne
2021-06-09środaONLINE 12:30 - 14:10zdalne