Orzecznictwo sądów administracyjnych (konwersatorium) - 2020/2021

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:dr hab. Dominik Tyrawa
Organizator:Wydział Nauk Inżynieryjno-Technicznych w Stalowej Woli - Instytut Inżynierii Środowiska
Liczba godzin tydzień/semestr: 1/15
Język wykładowy:Język polski
Cele przedmiotu
C1 – ugruntowana wiedza i znajomość powiązań podstawowych pojęć oraz ich cech, definicji, a także innych kluczowych zagadnień z zakresu postępowania sądowo-administracyjnego, znajomość historycznego rozwoju postępowania sądowo-administracyjnego,
C2 – wiedza o najważniejszych aktach prawnych i zawartych w nich przepisach postępowania sądowo-administracyjnego, zdobycie umiejętności dekodowania norm postępowania sądowo-administracyjnego i możliwość praktycznego ich stosowania, znajomość wybranych orzeczeń sądów administracyjnych (NSA, wsa), wiedza o zasadach ogólnych postępowania sądowo-administracyjnego,
C3 – wiedza o ustroju sądownictwa administracyjnego i przepisach proceduralnych w tym zakresie,
Wymagania wstępne
W1 – znajomość teorii prawa, prawa administracyjnego, katalogu źródeł prawa,
W2 – umiejętność dotarcia do przepisów prawa,
W3 – umiejętność posługiwania się aktami prawnymi
Efekty kształcenia dla przedmiotu
WIEDZA
W1 – definiuje podstawowe pojęcia z zakresu postępowania sądowo-administracyjnego, zna miejsce postępowania sądowo-administracyjnego w systemie norm, powiązania podstawowych pojęć i ich cechy w prawie administracyjnym, które potrafi opisać, zna historię rozwoju postępowania sądowo-administracyjnego (K_W01, K_W02, K_W03, K_W04, K_W05, K_W06, K_W07, K_W08, K_W11, K_W12),
W2 – potrafi wymienić źródła postępowania sądowo-administracyjnego, ma świadomość ilość i głębi norm postępowania sądowo-administracyjnego oraz potrafi się ramach tej płaszczyzny sprawnie poruszać (K_W03, K_W04, K_W05, K_W06, K_W07, K_W09, K_W11, K_W12),
W3 – potrafi odkodować normę z przepisu postępowania sądowo-administracyjnego (K_W03, K_W05, K_W06, K_W07, K_W08, K_W12, K_W14),
W4 – znając przepisy i podstawy wykładni potrafi dobrać odpowiednie normy do sytuacji administracyjno-prawnej jednostki (K_W03, K_W04, K_W05, K_W06, K_W09, K_W12, K_W14),
W5 – potrafi wyszukać orzeczenia sądownictwa administracyjnego (K_W10, K_W12, K_W14),
W6 – ma ukształtowaną właściwą postawę w zakresie zrozumienia najważniejszych zasad postępowania sądowo-administracyjnego (K_W01, K_W03, K_W04, K_W06, K_W07, K_W08, K_W09, K_W12, K_W15)

UMIEJĘTNOŚCI
U1 – potrafi analizować proceduralne aspekty działania sądownictwa administracyjnego (K_U01, K_U02, K_U03, K_U04, K_U05, K_U06, K_U10),
U2 – umie badać trafność i prawidłowość orzeczeń sądów administracyjnych i wyciąga prawidłowe wnioski (K_U01, K_U03, K_U04, K_U05, K_U08, K_U09, K_U10, K_U12),
U3 – potrafi formułować treść pism w postępowaniu sądowo-administracyjnym (K_U01, K_U02, K_U03, K_U04, K_U05, K_U07, K_U08, K_U09, K_U10, K_U11),

KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY)
K1 – otwiera się na problematykę postepowania sądowo-administracyjnego, potrafi o nim dyskutować, a także przez ten pryzmat krytycznie oceniać działanie sądownictwa administracyjnego i administracji publicznej (K_K01, K_K04, K_K05, K_K06),
K2 – kreatywnie tworzy pisma procesowe (K_K02, K_K03, K_K05, K_K06, K_K07),
K3 – dostrzega relacje sąd –strona postępowania (K_K02, K_K03, K_K04).
Metody dydaktyczne
Wykład z elementami dyskusji w ramach analizy wybranych orzeczeń.
Treści programowe przedmiotu
1. Sądownictwo administracyjne a administracja publiczna.
2. Ewolucja sądownictwa administracyjnego.
3. Ustrój sądownictwa administracyjnego (2 zajęcia).
4. Proceduralne aspekty funkcjonowania sądownictwa administracyjnego (4 zajęcia).
5. Analiza wybranych orzeczeń sądów administracyjnych (4 zajęcia).
6. Podsumowanie problematyki.
7. Zaliczenie.
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
Aby otrzymać zaliczenie trzeba spełnić 2 wymogi, pierwszy - przygotować wybranych 10 orzeczeń sądów administracyjnych wraz z krótkim ich opisem (warunek otrzymania oceny pozytywnej) i drugi - rozwiązać test (10 pkt - ocena bdb, 9 pkt - ocena db plus, 8 pkt - ocena db, 7 pkt - ocena dst plus, 6 pkt - ocena dst, 0-5 pkt - ocena ndst).
Literatura podstawowa i uzupełniająca
LITERATURA OBOWIĄZKOWA:
M. Wierzbowski (red.), Postępowanie administracyjne – ogólne, podatkowe, egzekucyjnej i przed sądami administracyjnymi, Warszawa 2019.
LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA:
Wybrane orzeczenia sądów administracyjnych.
Kierunek studiów: Prawo (stacjonarne jednolite magisterskie)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok V - Semestr 9
Punkty ECTS: 2
Forma zaliczenia: Zal. na ocenę
Terminarz:
DataDzieńSalaGodz.od-do
2020-11-30poniedziałekONLINE 15:00 - 16:40
2020-12-07poniedziałekONLINE 15:00 - 16:40
2020-12-21poniedziałekONLINE 15:00 - 16:40
2021-01-04poniedziałekONLINE 15:00 - 16:40
2021-01-18poniedziałekONLINE 15:00 - 16:40