Prawo pracy (ćwiczenia) - 2020/2021

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:dr hab. Dominik Tyrawa
Organizator:Wydział Nauk Inżynieryjno-Technicznych w Stalowej Woli - Instytut Inżynierii Środowiska
Liczba godzin tydzień/semestr: 2/30
Język wykładowy:Język polski
Cele przedmiotu
C1 – posiadanie wiedzy z zakresu pojęć, instytucji i definicji z zakresu prawa pracy
C2 – wiedza o źródłach prawa pracy
C3 – wiedza o miejscu prawa pracy w systemie źródeł prawa oraz wiedza o oddziaływaniu tych norm na system prawny, ekonomiczny i gospodarczy w Polsce.
Wymagania wstępne
W1 - znajomość teorii prawa, prawa konstytucyjnego, prawa cywilnego oraz prawa administracyjnego,
W2 - umiejętność dotarcia do przepisów prawa,
W3 - umiejętność posługiwania się aktami prawnymi
Efekty kształcenia dla przedmiotu
W zakresie wiedzy:
W1 – definiuje podstawowe pojęcia z zakresu prawa pracy, zna miejsce prawa pracy w systemie norm, powiązania podstawowych pojęć i ich cechy w prawie pracy, które potrafi opisać, zna historię rozwoju prawa pracy (K_W01, K_W02, K_W03, K_W04, K_W05, K_W06, K_W07, K_W08, K_W11, K_W12),
W2 – potrafi wymienić źródła prawa pracy, ma świadomość ilość i głębi norm prawa pracy oraz potrafi się ramach tej płaszczyzny sprawnie poruszać (K_W03, K_W04, K_W05, K_W06, K_W07, K_W09, K_W11, K_W12),
W3 – potrafi odkodować normę z przepisu prawa pracy (K_W03, K_W05, K_W06, K_W07, K_W08, K_W12, K_W14),
W4 – znając przepisy i podstawy wykładni potrafi dobrać odpowiednie normy do sytuacji cywilno-prawnej i administracyjno-prawnej jednostki (K_W03, K_W04, K_W05, K_W06, K_W09, K_W12, K_W14),
W5 – potrafi wyszukać orzeczenia sądownictwa powszechnego i Sądu Najwyższego w zakresie prawa pracy (K_W10, K_W12, K_W14),
W6 – ma ukształtowaną właściwą postawę w zakresie zrozumienia najważniejszych zasad prawa pracy (K_W01, K_W03, K_W04, K_W06, K_W07, K_W08, K_W09, K_W12, K_W15),

W zakresie umiejętności:
U1 – potrafi analizować proceduralne aspekty prawa pracy (K_U01, K_U02, K_U03, K_U04, K_U05, K_U06, K_U10),
U2 – umie badać trafność i prawidłowość rozstrzygnięć w prawie pracy i wyciąga prawidłowe wnioski (K_U01, K_U03, K_U04, K_U05, K_U08, K_U09, K_U10, K_U12),
U3 – potrafi formułować treść pism z zakresu prawa pracy (K_U01, K_U02, K_U03, K_U04, K_U05, K_U07, K_U08, K_U09, K_U10, K_U11),

W zakresie postaw i kompetencji społecznych:
K1 – otwiera się na problematykę prawa pracy, potrafi o niej dyskutować (K_K01, K_K04, K_K05, K_K06),
K2 – kreatywnie tworzy pisma urzędowe z zakresu prawa pracy (K_K02, K_K03, K_K05, K_K06, K_K07),
K3 – dostrzega relacje pracodawca – pracownik (K_K02, K_K03, K_K04),
Metody dydaktyczne
W ramach ćwiczeń mamy do czynienia z metodami dialogowymi, metodami warsztatowymi, metodami problemowymi oraz pracą z tekstem. Dydaktyka ma charakter pogłębionych badań, w stosunku do wykładu i skoncentrowana jest na przedstawieniu rozwiązań z zakresu prawa pracy.
Treści programowe przedmiotu
1. Prawo pracy w systemie prawa w Polsce. Prawo pracy jako prawo publiczno-prywatne.
2. Źródła prawa pracy. Zasady prawa pracy.
3. Pojęcie pracownika i pracodawcy.
4. Stosunek pracy. Wynagrodzenie za pracę i inne świadczenia.
5. Obowiązki pracodawcy i pracownika.
6. Odpowiedzialność materialna pracowników.
7. Czas pracy.
8. Urlopy pracownicze.
9. Uprawnienia pracowników związane z rodzicielstwem. Zatrudnianie młodocianych.
10. Bezpieczeństwo i higiena pracy.
11. Układy zbiorowe pracy.
12. Rozpatrywanie sposób o roszczenia ze stosunku pracy.
13. Odpowiedzialność za wykroczenia przeciwko prawom pracownika. Przedawnianie roszczeń.
14. Państwowa Inspekcja Pracy. Społeczna inspekcja pracy.
15. Podsumowanie.
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
Warunkiem otrzymanie zaliczenia z ćwiczeń jest zaliczenie wszystkich kolokwiów oraz właściwa frekwencja (2 nieobecność maksimum). Otrzymana ocena jest wypadkową otrzymanych ocen, aktywności na zajęciach i frekwencji.
Literatura podstawowa i uzupełniająca
LITERATURA OBOWIĄZKOWA:
1. L. Florek, Prawo pracy, C. H. Beck, Warszawa 2018.
2. Kodeks pracy. Komentarz, red. L. Florek, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2017.
LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA:
1. Kodeks pracy. Komentarz, red. K. W. Baran, Wolters Kluwer, Warszawa 2018.
Kierunek studiów: Prawo (stacjonarne jednolite magisterskie)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok IV - Semestr 7
Punkty ECTS: 0
Forma zaliczenia: Zal. na ocenę
Terminarz:
DataDzieńSalaGodz.od-do
2020-11-17wtorekONLINE 10:00 - 11:40
2020-11-24wtorekONLINE 10:00 - 11:40
2020-12-01wtorekONLINE 10:00 - 11:40
2020-12-08wtorekONLINE 10:00 - 11:40
2020-12-15wtorekONLINE 10:00 - 11:40
2020-12-22wtorekONLINE 10:00 - 11:40
2021-01-05wtorekONLINE 10:00 - 11:40
2021-01-12wtorekONLINE 10:00 - 11:40
2021-01-19wtorekONLINE 10:00 - 11:40