Prawo konstytucyjne (seminarium) - 2020/2021

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:dr hab. Dominik Tyrawa
Organizator:Wydział Nauk Inżynieryjno-Technicznych w Stalowej Woli - Instytut Inżynierii Środowiska
Liczba godzin tydzień/semestr: 2/30
Język wykładowy:Język polski
Cele przedmiotu
C1 - pogłębienie wiedzy na temat prawa publicznego, ze szczególnym uwzględnieniem prawa konstytucyjnego i prawa administracyjnego
C2 - nabycie i doskonalenie umiejętności samodzielnego tworzenia tekstów o charakterze naukowym (artykułów, komunikatów, prac zaliczeniowych, prac licencjackich i magisterskich)
C3 - przedstawienie zasad etyki naukowej oraz zasad prawa autorskiego
C4 - doskonalenie umiejętności w zakresie dyskusji w odniesieniu do prawa publicznego
Wymagania wstępne
W1 - ukończony kurs z prawa konstytucyjnego i prawa administracyjnego
W2 - opcjonalnie ukończony kurs z innych przedmiotów z zakresu prawa publicznego
W3 - znajomość edytora tekstów
Efekty kształcenia dla przedmiotu
WIEDZA
Student po ukończeniu seminarium:
W1 – ma pogłębioną wiedzę o charakterze i znaczeniu prawa konstytucyjnego i prawa administracyjnego jako kluczowych w systemie prawa, jak i w systemie nauk społecznych (K_W01, K_W02, K_W03, K_W04, K_W05, K_W06, K_W07, K_W08, K_W09, K_W10, K_W11)
W2 – student zna i potrafi zastosować podstawowe pojęcia i zasady dotyczące ochrony praw autorskich (K_W15, K_W16)

UMIEJĘTNOŚCI
Student po ukończeniu seminarium:
U1 – student potrafi wyszukiwać, selekcjonować, oceniać i użytkować naukowe z wykorzystaniem źródeł prawa (K_U01, K_U02, K_U03, K_U04, K_U05)
U2 – student potrafi merytorycznie formułować wnioski i tezy, bazując także na poglądach innych autorów (K_U06, K_U07, K_U08, K_U09)
U3 – student potrafi samodzielnie opracować: referat, opracowanie naukowe, pracę kontrolną, glosy, komentarze (K_U10, K_U11, K_U12)

KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY)
Student po ukończeniu seminarium:
K1 – rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie i pogłębianie zainteresowań z zakresu ustroju państwa, jak i jego działania oraz doskonalenia w tym zakresie umiejętności (K_K01)
K2 – student potrafi organizować sobie pracę, potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy (K_K07, K_K08)
Metody dydaktyczne
Seminarium to powiązanie metody wykładowej (przedstawienie sposobu pisania pracy, zasad prawa autorskiego, sposobów korzystania ze źródeł) z metodą charakterystyczną dla konwersatorium, wedle której to studenci odgrywają dominująca rolę. Student ma obowiązek aktywnie uczestniczyć w seminarium, poprzez szereg pytań, dla rozwiązania powstałych wątpliwości, jak i poprzez aktywne przedstawianie fragmentów pracy i problemów z tym związanych.
Treści programowe przedmiotu
Dotyczy IV roku studiów:
1. Istota pracy magisterskiej jako pracy naukowej.
2. Prezentacja kilku prac magisterskich.
3. Samodzielność autorska. Pojęcie plagiatu.
4. Pojęcie i stosowanie przypisu.
5. Pojęcie i stosowanie przypisu.
6. Pojęcie bibliografii i dobór źródeł.
7. Plan pracy.
8. Wybór zagadnienia pracy.
9. Teza i pytania pracy.
10. Wstęp i zakończenie pracy.
11. Dyskusja nad zagadnieniem pracy. Konsultacje indywidualne.
12. Dyskusja nad zagadnieniem pracy. Konsultacje indywidualne.
13. Dyskusja nad zagadnieniem pracy. Konsultacje indywidualne.
14. Dyskusja nad zagadnieniem pracy. Konsultacje indywidualne.
15. Propozycja tematu pracy i tezy pracy.

Dotyczy V roku studiów:
1. Prezentacja dotychczasowych osiągnięć studenta w zakresie pisania pracy.
2. Prezentacja dotychczasowych osiągnięć studenta w zakresie pisania pracy.
3. Pisanie i konsultacja kolejnych części pracy magisterskiej.
4. Pisanie i konsultacja kolejnych części pracy magisterskiej.
5. Pisanie i konsultacja kolejnych części pracy magisterskiej.
6. Pisanie i konsultacja kolejnych części pracy magisterskiej.
7. Pisanie i konsultacja kolejnych części pracy magisterskiej.
8. Pisanie i konsultacja kolejnych części pracy magisterskiej.
9. Pisanie i konsultacja kolejnych części pracy magisterskiej.
10. Pisanie i konsultacja kolejnych części pracy magisterskiej.
11. Pisanie i konsultacja kolejnych części pracy magisterskiej.
12. Pisanie i konsultacja kolejnych części pracy magisterskiej.
13. Pisanie i konsultacja kolejnych części pracy magisterskiej.
14. Pisanie i konsultacja kolejnych części pracy magisterskiej.
15. Oddanie i sprawdzenie kolejnej części pracy.
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
Student uczestniczący w seminarium zobligowany jest w aktywny sposób prezentować postępy w pisaniu pracy oraz w aktywny sposób poszerzać wiedzę w zakresie jej pisania. Aby otrzymać zaliczenie z seminarium zobowiązany jest wypełnić program seminarium, który zawsze jest prezentowany na pierwszych zajęciach.
Literatura podstawowa i uzupełniająca
LITERATURA PODSTAWOWA:
• J. Boć, Jak pisać pracę magisterską, Kolonia Limited 2009.
• A. Pułło, Prace magisterskie i licencjackie, LexisNexis 2006.

Ponadto każdy ze studentów, w ramach przygotowywania swojej pracy, opracowuje katalog litaratury odpowiedni dla zagadnień poruszanych w pracy magisterskiej.
Kierunek studiów: Prawo (stacjonarne jednolite magisterskie)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok IV - Semestr 7
Punkty ECTS: 0
Forma zaliczenia: Zal. podpisem
Etap:Rok V - Semestr 9
Punkty ECTS: 2
Forma zaliczenia: Zal. podpisem
Terminarz:
DataDzieńSalaGodz.od-do
2020-11-17wtorekONLINE 13:20 - 15:00
2020-11-24wtorekONLINE 13:20 - 15:00
2020-12-01wtorekONLINE 13:20 - 15:00
2020-12-08wtorekONLINE 13:20 - 15:00
2020-12-15wtorekONLINE 13:20 - 15:00
2020-12-22wtorekONLINE 13:20 - 15:00
2021-01-05wtorekONLINE 13:20 - 15:00
2021-01-12wtorekONLINE 13:20 - 15:00
2021-01-19wtorekONLINE 13:20 - 15:00