Orzecznictwo Sądu Najwyższego - sprawy cywilne (konwersatorium) - 2020/2021

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:dr hab. Dominik Tyrawa
Organizator:Wydział Nauk Inżynieryjno-Technicznych w Stalowej Woli - Instytut Inżynierii Środowiska
Liczba godzin tydzień/semestr: 1/15
Język wykładowy:Język polski
Cele przedmiotu
C 1 - ugruntowana wiedza i znajomość powiązań podstawowych pojęć oraz ich cech, definicji, a także innych kluczowych zagadnień z zakresu prawa cywilnego i postępowania cywilnego, znajomość historycznego rozwoju prawa cywilnego i postępowania cywilnego.
C 2 - wiedza o najważniejszych aktach prawnych i zawartych w nich przepisach postępowania cywilnego, zdobycie umiejętności dekodowania norm postępowania cywilnego i możliwość praktycznego ich stosowania, znajomość wybranych orzeczeń Sądu Najwyższego, wiedza o zasadach ogólnych postępowania przed Sądem Najwyższym.
C 3 - wiedza o ustroju sądownictwa powszechnego i przepisach proceduralnych w tym zakresie.
Wymagania wstępne
W1 - Znajomość teorii prawa, prawa cywilnego, katalogu źródeł prawa.
W2 - Umiejętność dotarcia do przepisów prawa.
W3 - Umiejętność posługiwania się aktami prawnymi.
Efekty kształcenia dla przedmiotu
WIEDZA
W1 - definiuje podstawowe pojęcia z zakresu postępowania przed SN, zna miejsce postępowania przed SN w systemie norm, powiązania podstawowych pojęć i ich cechy w prawie cywilnym, które potrafi opisać, zna historię rozwoju postępowania przed SN (K_W01, K_W02, K_W03, K_W04, K_W05, K_W06, K_W07, K_W08, K_W11, K_W12),
W2 - potrafi wymienić źródła postępowania przed SN, ma świadomość ilość i głębi norm postępowania przed SN oraz potrafi się ramach tej płaszczyzny sprawnie poruszać (K_W03, K_W04, K_W05, K_W06, K_W07, K_W09, K_W11, K_W12),
W3 - potrafi odkodować normę z przepisu postępowania przed SN (K_W03, K_W05, K_W06, K_W07, K_W08, K_W12, K_W14),
W4 - znając przepisy i podstawy wykładni potrafi dobrać odpowiednie normy do sytuacji cywilno-prawnej jednostki (K_W03, K_W04, K_W05, K_W06, K_W09, K_W12, K_W14),
W5 - potrafi wyszukać orzeczenia SN (K_W10, K_W12, K_W14),
W6 - ma ukształtowaną właściwą postawę w zakresie zrozumienia najważniejszych zasad postępowania przed SN (K_W01, K_W03, K_W04, K_W06, K_W07, K_W08, K_W09, K_W12, K_W15)

UMIEJĘTNOŚCI
U1 - potrafi analizować proceduralne aspekty działania SN (K_U01, K_U02, K_U03, K_U04, K_U05, K_U06, K_U10),
U2 - umie badać trafność i prawidłowość orzeczeń SN w sprawach cywilnych i wyciąga prawidłowe wnioski (K_U01, K_U03, K_U04, K_U05, K_U08, K_U09, K_U10, K_U12),
U3 - potrafi formułować treść pism w postępowaniu przed SN (K_U01, K_U02, K_U03, K_U04, K_U05, K_U07, K_U08, K_U09, K_U10, K_U11)

KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY)
K1 - otwiera się na problematykę postępowania przed SN, potrafi o nim dyskutować, a także przez ten pryzmat krytycznie oceniać działanie SN (K_K01, K_K04, K_K05, K_K06),
K2 - kreatywnie tworzy pisma procesowe w postępowaniu przed SN (K_K02, K_K03, K_K05, K_K06, K_K07),
K3 - dostrzega relacje sąd-strona postępowania (K_K02, K_K03, K_K04),
Metody dydaktyczne
Wykład z elementami dyskusji w ramach analizy wybranych orzeczeń
Treści programowe przedmiotu
1. Ustrój Sądu Najwyższego (3 zajęcia).
2. Specyfika działania SN w sprawach cywilnych (3 zajęcia).
3. Proceduralne aspekty funkcjonowania SN (3 zajęcia).
4. Analiza wybranych orzeczeń SN w sprawach cywilnych (5 zajęć).
5. Podsumowanie.
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
Aby otrzymać zaliczenie trzeba spełnić 2 wymogi, pierwszy - przygotować wybranych 10 orzeczeń SN w sprawach cywilnych wraz z krótkim ich opisem (warunek otrzymania oceny pozytywnej) i drugi - rozwiązać test (10 pkt - ocena bdb, 9 pkt - ocena db plus, 8 pkt - ocena db, 7 pkt - ocena dst plus, 6 pkt - ocena dst, 0-5 pkt - ocena ndst).
Literatura podstawowa i uzupełniająca
LITERATURA PODSTAWOWA
B. Stępień-Załucka, Sprawowanie wymiaru sprawiedliwości przez Sąd Najwyższy w Polsce, Warszawa 2018.
LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA
Wybrane orzeczenia SN w sprawach cywilnych.
Kierunek studiów: Prawo (stacjonarne jednolite magisterskie)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok V - Semestr 9
Punkty ECTS: 2
Forma zaliczenia: Zal. na ocenę
Terminarz:
DataDzieńSalaGodz.od-do
2020-11-30poniedziałekONLINE 16:40 - 18:20
2020-12-07poniedziałekONLINE 16:40 - 18:20
2020-12-21poniedziałekONLINE 16:40 - 18:20
2021-01-04poniedziałekONLINE 16:40 - 18:20
2021-01-18poniedziałekONLINE 16:40 - 18:20