Frazeologia (ćwiczenia) - 2020/2021

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:mgr Beata Popławska
Organizator:Wydział Nauk Humanistycznych - Instytut Filologii Angielskiej
Liczba godzin tydzień/semestr: 2/30
Język wykładowy:Język polski
Cele przedmiotu
1. Student nabywa, rozwija oraz ćwiczy wiedzę, umiejętności i kompetencje niezbędne do zrozumienia frazeologizmów w języku niderlandzkim
2. Student poszerza i wzbogaca swoje słownictwo
3. Student pogłębia swoją wiedzę z zakresu językoznawstwa kontrastywnego wyszukując ekwiwalentów frazeologicznych w danym języku (np. w j. ojczystym).
Wymagania wstępne
1. Znajomość języka niderlandzkiego na poziomie właściwym dla III roku
2. Znajomość związków frazeologicznych w języku ojczystym
3. Zainteresowanie językoznawstwem i frazeologią niderlandzką
Efekty kształcenia dla przedmiotu
WIEDZA
W_01 Zna słownictwo i gramatykę niderlandzką
W_02 Posiada wiedzę z zakresu wyrażeń frazeologicznych i stosuje je w mowie i piśmie
W_03 Posiada szczegółową wiedzę na temat polskich wyrażeń frazeologicznych i przysłów
UMIEJĘTNOŚCI
U_01 Wykazuje się odpowiednią znajomością teoretyczną i praktyczną języka niderlandzkiego
U_02 Potrafi wyszukiwać ekwiwalentów frazeologicznych w znanych mu językach
U_03 Student potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i
użytkować informacje związane z zagadnieniami nt. frazeologii niderlandzkiej
U_04 Potrafi dokonać klarownej prezentacji opracowanych zagadnień w zakresie frazeologii
KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY)
K_01 Student potrafi kreatywnie współpracować w grupie, przedyskutowywać
poruszane problemy badawcze oraz wspólnie wyciągać wnioski
K_02 Rozumie konieczność dalszego poznawania i użytkowania związków frazeologicznych w mowie i w piśmie
Metody dydaktyczne
Dyskusja, ćwiczenia praktyczne, krótkie prace pisemne, praca w grupach, prezentacja multimedialna.
Treści programowe przedmiotu
1. Wprowadzenie do frazeologii, sprawdzenie znajomości frazeologizmów w j. ojczystym lub innym
2. Poznawanie i omawianie nowych wyrażeń, frazeologizmy ze zwierzętami
3. Kontynuacja, wykorzystanie poznanych wyrażeń w praktyce, w mowie i piśmie, ćwiczenia praktyczne
4. Poznawanie i omawianie nowych wyrażeń, frazeologizmy z roślinami
5. Poznawanie i omawianie nowych wyrażeń, frazeologizmy z częściami ciała
6. Kontynuacja, wykorzystanie poznanych wyrażeń w praktyce, w mowie i piśmie, ćwiczenia praktyczne
7. Analiza tekstów autentycznych, wyszukiwanie i omawianie związków frazeologicznych, praca grupowa
8. Poznawanie i omawianie nowych wyrażeń, frazeologizmy typowe dla j. niderlandzkiego (np. z serem, żeglugą, etc.) Wpływ kultury na frazeologię.
9. Poznawanie i omawianie nowych wyrażeń, frazeologizmy z motywem pieniądza
10. Poznawanie i omawianie nowych wyrażeń, frazeologizmy z częściami garderoby
11. Poznawanie i omawianie nowych wyrażeń, frazeologizmy z kolorami i o pogodzie
12. Wykorzystanie poznanych wyrażeń w praktyce, w mowie i piśmie, ćwiczenia praktyczne
13. Analiza tekstów autentycznych, wyszukiwanie i omawianie związków frazeologicznych, praca grupowa
14. Językoznawstwo kontrastywne, prezentowanie frazeologizmów w kilku znanych językach, szukanie różnic i podobieństw
15. Zaliczenie pisemne sprawdzające opanowany materiał
16. Porównania frazeologiczne, poznawanie nowych wyrażeń niderlandzkich (zdrowy jak ryba, zły jak osa, etc.)
17. Kontynuacja, porównania frazeologiczne vs wzmocnienia (versterkingen) struktura i porównanie z językiem ojczystym, ćwiczenia praktyczne
18. Wyrażenia frazeologiczne i truizmy (dooddoeners), ćwiczenia praktyczne
19. Stałe kombinacje wyrazowe o znaczeniu przenośnym
20. Analiza tekstów autentycznych, wyszukiwanie i omawianie związków frazeologicznych, praca grupowa
21. Frazeologizmy w języku mówionym, cel ich używania
22. Poznawanie i omawianie nowych wyrażeń, frazeologizmy z elementami jedzenia
23. Poznawanie i omawianie nowych wyrażeń, biblizmy
24. Poznawanie i omawianie nowych wyrażeń, frazeologizmy mitologiczne
25. Kontynuacja, wykorzystanie poznanych wyrażeń w praktyce, w mowie i piśmie, ćwiczenia praktyczne
26. Paremiologia: przysłowia i ich funkcja, poznawanie przysłów niderlandzkich
27. Przysłowia, porównanie z innymi językami, praca w grupach
28. Omówienie obrazu Pietera Bruegla pt. ,,Przysłowia niderlandzkie''
29. Podsumowanie i przypomnienie poznanych wyrażeń i przysłów, praca w grupach
30. Zaliczenie pisemne sprawdzające opanowany materiał; egzamin
(prowadzący zastrzega sobie możliwość zmian w doborze i kolejności treści programowych)
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
Kryteria wiedzy: na ocenę 2 – Niedostateczne opanowanie materiału; na ocenę 3 – Podstawowe przyjęcie i zrozumienie przestawianych na zajęciach zagadnień i pojęć; na ocenę 4: Aktywne uczestnictwo w zajęciach wskazujące na dobre opaniwanie materiału zajęć didaktycznych; na ocenę 5: Bardzo dobra znajmość omawianego materiału oraz taka sama aktywność intelektualna.
Kryteria umiejętności: na ocenę 2 – Nieumiejętność wykorzystania w praktyce zdobywanej wiedzy; na ocenę 3 – Student potrafi posługiwać się zdobywaną wiedzą w stopniu podstawowym; na ocenę 4: Student wykazuje swobodę w operowaniu wykładanymi treściami; na ocenę 5: Bardzo dobra umiejętność wykorzystania zdobywanej wiedzy.
Kryteria kompetencji społecznych: na ocenę 2 – Student nie posiada żadnych kompetencji w przekazywaniu zdobywanej wiedzy; na ocenę 3 – Student umie czerpać ze zdobywanej wiedzy w sposób ledwo zadowalający; na ocenę 4: Student może przekazywać innym swoje umiejętności w stopniu zadowalającym; na ocenę 5: Student może być autorytetem wśród innych osób.
Uwaga: Dopuszcza się maksymalnie 2 nieobecności podczas kursu. W przypadku trybu zdalnego nauczania zaleca się 100% obecności.
Literatura podstawowa i uzupełniająca
Literatura podstawowa
- Jenny van der Toorn-Schutte (2013) Beeldtaal, Amsterdam, Boom
- Prędota, Stanisław (2003) Wprowadzenie do językoznawstwa niderlandzkiego, Wrocław, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego
Literatura uzupełniająca:
- (red.) Cox H.L, Cox-Leick A.M.A, Hannay M, Glorie I, van der Kooi J, Stoks F.C.M. Van Dale Spreekwoordenboek, Utrecht & Antwerpen: 2000
- Stoett, Frederik August (1981), Nederlandse spreekwoorden en gezegden verklaard en vergeleken met die in het Frans, Duits en Engels, Leiden: Thieme, 10e druk
- Horst, Joop van der (2013), Taal op drift. Lange-termijnontwikkelingen in taal en samenleving, Meulenhoff.
- Kowalska-Szubert, Agata (1996), De kool en de geit. Nederlandse vaste verbindingen met een dier- of plantelement, Utrecht: LED
- Wybrane teksty, gazety, materiały własne
Kierunek studiów: Filologia Niderlandzka (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok III - Semestr 5
Punkty ECTS: 3
Forma zaliczenia: Zal. na ocenę
Terminarz:
DataDzieńSalaGodz.od-do
2021-01-21czwartekONLINE 17:30 - 19:10