Łacińska literatura chrześcijańska (wykład) - 2020/2021

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:dr Agnieszka Strycharczuk
Organizator:Wydział Nauk Humanistycznych - Instytut Studiów Klasycznych i Orientalnych
Liczba godzin tydzień/semestr: 1/15
Język wykładowy:Język polski
Cele przedmiotu
C1 - zapoznanie studenta z głównymi łacińskimi pisarzami chrześcijańskimi od końca II w. do VIII w.
C2 - przedstawienie dzieł pisarzy łacińskich stanowiących źródła do historii Kościoła i kultury europejskiej
C3 - ukazanie bogactwa kulturowego reprezentowanego przez autorów łacińskich starożytności i początków średniowiecza
Wymagania wstępne
znajomość historii literatury łacińskiej epok poprzednich, znajomość języka łacińskiego
Efekty kształcenia dla przedmiotu
WIEDZA
1. Student zna poszczególne okresy rozwoju łacińskiej literatury chrześcijańskiej od końca II w. (Tertulian) po Bedę Czcigodnego
2. Student zna życie i działalność poszczególnych pisarzy, zna najbardziej reprezentacyjne zabytki piśmiennictwa chrześcijańskiego omawianego okresu oraz pozycje, które weszły na stałe do dziedzictwa kulturowego ludzkości .


UMIEJĘTNOŚCI
1. Student uzyskuje orientację w literaturze dotyczącej tekstów źródłowych, ich przekładów i opracowań dotyczących poszczególnych autorów i ich twórczości
2. Student posiada zdolność korzystania z chrześcijańskiej łacińskiej spuścizny literackiej starożytności oraz przełomu starożytności i średniowiecza
KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY)
1. Student potrafi przedstawić - na podstawie literatury - bogactwo tradycji chrześcijańskiej zarówno Zachodu
2. Student potrafi kształtować kulturę moralno - duchową wykorzystując wzorce osobowe poznanych pisarzy, świadków tradycji.
Metody dydaktyczne
Wykład tradycyjny.
Treści programowe przedmiotu
Łacińscy autorzy chrześcijańscy i ich twórczość: Tertulian, Cyprian, Laktancjusz, Hilary z Poitiers, Ambroży, Augustyn, Hieronim, Leon Wielki, Prudencjusz, Paulin z Noli, Kasjodor,Wenancjusz Fortunat, Izydor z Sewilli, Beda Czcigodny.
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
Zaliczenie podpisem (bez oceny) na podstawie frekwencji.Uwaga: dodatkową formą oceny efektów kształcenia (w zakresie wiedzy) przewidzianych dla przedmiotu jest egzamin ustny po szóstym semestrze studiów I stopnia.
Literatura podstawowa i uzupełniająca
M. Cytowska, H. Szelest, Literatura rzymska. Okres cesarstwa. Autorzy chrześcijańscy, Warszawa 1994; J.M. Szymusiak, M. Starowieyski, Słownik wczesnochrześcijańskiego piśmiennictwa; M. Banniard., Geneza kultury europejskiej V – VIII w., przeł. A. Kuryś, Warszawa 1995, s. 13; E. R. Curtius, Literatura europejska i łaciński e średniowiecze, tłum. i opr. A. Borowski., Kraków 1997, wyd. 2; A. Auerbach, Język literacki i jego odbiorcy w późnym antyku antyku łacińskim i średniowieczu, przeł. R. Urbański, Kraków 2006.
Kierunek studiów: Filologia Klasyczna (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok III - Semestr 6
Punkty ECTS: 3
Forma zaliczenia: Egzamin