Lektura tekstów łacińskich (ćwiczenia) - 2020/2021

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:prof. dr hab. Agnieszka Dziuba
Organizator:Wydział Nauk Humanistycznych - Instytut Studiów Klasycznych i Orientalnych
Liczba godzin tydzień/semestr: 2/30
Język wykładowy:Język polski
Cele przedmiotu
C1 - utrwalenie znajomości fleksji i składni języka łacińskiego
C2 - powiększenie zasobu słownictwa łacińskiego
C3 - ćwiczenie umiejętności tłumaczenia nieklasycznej prozy łacińskiej
Wymagania wstępne
W1 - dobra znajomość fleksji i składni języka łacińskiego
W 2 - znajomość zasad tłumaczenia tekstu łacińskiego
Efekty kształcenia dla przedmiotu
WIEDZA
W1 - Student zna fleksję i składnię łacińską K_WO1
W2 - student zna słownictwo łacińskie z stosowane w tekstach wczesnochrześcijańskich K_WO2

UMIEJĘTNOŚCI
U1 - student umie rozpoznawać zjawiska gramatyczne występujące w tekście łacińskim K_UO4
U2 - Student umie tłumaczyć łaciński tekst wczesnochrześcijański K_UO2
U3 - Student potrafi odnaleźć w tłumaczonym tekście cytaty biblijne i nawiązania do ojców Kościoła
KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY)
K1 - student potrafi pracować w grupie i dzielić się z kolegami zadaniami K_KO1
Metody dydaktyczne
klasyczna metoda translatorska; praca z tekstem oryginalnym i słownikiem
Treści programowe przedmiotu
tłumaczenie trzech listów Pseudo-Anacleta wraz z komentarzem historyczno-teologicznym
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
ocena niedostateczna - brak wiedzy na temat składni zdania łacińskiego, nieumiejętność tłumaczenia zdań.
ocena dostateczna - słaba znajomość fleksji i składni zdania łacińskiego, duże trudności w samodzielnym tłumaczeniu tekstu
ocena dobra - dobra znajomość fleksji i składni zdania łacińskiego; niewielkie trudności w samodzielnym tłumaczeniu tekstu
ocena bardzo dobra - bardzo dobra znajomość fleksji i składni zdania łacińskiego, płynne tłumaczenie z użyciem prawidłowego znaczenia słów tekstu łacińskiego.
Literatura podstawowa i uzupełniająca
Patrologia Latina 130, 59 i passim.
Liber pontificalis, cz.1, Kraków 2014
Martyrologium Romanum
Fischer W., Leksykon papieży, tłum. B. Białecki, Kraków 1990
ks. A. Jougan, Słownik kościelny łacińsko-polski, Wyd. III, Poznań 1958
Kierunek studiów: Filologia Klasyczna (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok III - Semestr 6
Punkty ECTS: 3
Forma zaliczenia: Zal. na ocenę