Praktyczna nauka języka niderlandzkiego - stylistyka niderlandzka (ćwiczenia) - 2020/2021

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:mgr Beata Popławska
Organizator:Wydział Nauk Humanistycznych - Instytut Filologii Angielskiej
Liczba godzin tydzień/semestr: 2/30
Język wykładowy:Język polski
Cele przedmiotu
C1 – Ćwiczenie i podnoszenie poziomu sprawności językowo-literackiej studentów
C2 – Student powinien umieć analizować tekst niderlandzki pod względem: gramatycznym, fleksyjnym, słowotwórczym i składniowym
C3 – Student powinien umieć tak dobierać środki językowe, aby jego wypowiedzi były poprawne pod względem stylistycznym i gramatycznym, i pozwalały na realizację celu komunikacyjnego
C4 – Student potrafi umiejętnie stworzyć różne rodzaje tekstów
Wymagania wstępne
W1 – biegła znajomość gramatyki oraz słownictwa niderlandzkiego z pierwszego i drugiego roku i stałe pogłębianie i rozszerzanie tej znajomości
W2 – szeroka znajomość języka ojczystego
Efekty kształcenia dla przedmiotu
WIEDZA
K_W12 zna i rozumie podstawowe mechanizmy funkcjonowania języka w szczegółowym odniesieniu do języka niderlandzkiego i porównawczym odniesieniu do innych języków
K_W16 ma świadomość kompleksowej natury języka oraz jego złożoności; wie, że w skład kompetencji językowej wchodzi zarówno wiedza deklaratywna (np. gramatyka, leksyka) jak i proceduralna (np. umiejętności językowe typu czytanie, pisanie, mówienie, słuchanie)
K_W17 rozumie potrzebę dbania o precyzyjne, poprawne logicznie i językowo wyrażanie własnych myśli i poglądów
K_W18 zna różne rejestry języka, w tym rejestr języka akademickiego
UMIEJĘTNOŚCI
K_U01 wykazuje się odpowiednią do poziomu studiów pierwszego stopnia teoretyczną i praktyczną znajomością języka niderlandzkiego
K_U02 potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i użytkować informacje związane z dziedzinami naukowymi w obrębie kierunku filologia niderlandzka
K_U03 potrafi precyzyjnie i poprawnie logicznie i językowo wyrażać swoje myśli i poglądy w języku niderlandzkim
K_U04 stosuje różne rejestry języka w tym rejestr języka akademickiego
K_U07 umie samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać umiejętności badawcze w zakresie języka niderlandzkiego oraz literatury i kultury krajów niderlandzkojęzycznych, kierując się wskazówkami opiekuna naukowego
K_U10 wykrywa proste zależności między procesami społecznymi i kulturowymi a literaturą i zmianami językowymi
K_U12 potrafi krytycznie czytać teksty źródłowe (historia języka), utwory literackie, oraz akademickie teksty językoznawcze
K_U22 ma umiejętności językowe w zakresie języka niderlandzkiego, zgodne z wymaganiami określonymi przez Europejski System Opisu Kształcenia Językowego
KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY)
K_K01 zna zakres posiadanej przez siebie wiedzy i posiadanych umiejętności i rozumie perspektywy dalszego rozwoju
K_K02 rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się i rozwoju zawodowego
K_K03 rozumie konieczność ciągłej aktywizacji i poszerzania swoich kompetencji językowych z zakresu języka niderlandzkiego
K_K04 potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role
K_K06 potrafi zaplanować, z uwzględnieniem priorytetów, działania mające na celu uzyskanie realizacji stawianych sobie zadań
K_K07 rozumie zależność między jakością i poziomem uzyskanego narzędzia w postaci języka niderlandzkiego a jego/jej postrzeganiem jako osoby przez świat zewnętrzny
Metody dydaktyczne
- praca z tekstami autentycznymi w grupie lub samodzielnie
- wyszukiwanie potrzebnych informacji językowych w dostępnych słownikach, poradnikach i podręcznikach;
- pisanie krótkich tekstów, wykonywanie ćwiczeń
- prezentacje wypowiedzi ustnych na bazie opracowanego tekstu,
- poznawanie nowego słownictwa, spójników, struktur gramatycznych przydatnych do pisania prac dyplomowych
- sprawdzanie pisania ze słuchu (dyktando)
Treści programowe przedmiotu
Wszystkie zajęcia polegają na: zdobywaniu i utrwalaniu wiedzy, wyrabianiu i ćwiczeniu sprawności językowej – zarówno w wypowiedziach ustnych, jak i pisemnych - poprzez ćwiczenia praktyczne. Składnia zdania niderlandzkiego. Szyk zdania prostego i złożonego. (Różne środki leksykalne: archaizmy, dialektyzmy, słownictwo potoczne, odmiany środowiskowe języka; neologizmy, zapożyczenia; synonimia, homonimia i polisemia; wyrażenia frazeologiczne, przysłowia, środki składniowe służące do uzyskania jasności i zwięzłości wypowiedzi; spójność tekstu).Wszystkie zajęcia polegają na: zdobywaniu i utrwalaniu wiedzy, wyrabianiu i ćwiczeniu sprawności językowej – zarówno w wypowiedziach ustnych, jak i pisemnych - poprzez ćwiczenia praktyczne. Składnia zdania niderlandzkiego. Szyk zdania prostego i złożonego. (Różne środki leksykalne: archaizmy, dialektyzmy, słownictwo potoczne, odmiany środowiskowe języka; neologizmy, zapożyczenia; synonimia, homonimia i polisemia; środki składniowe służące do uzyskania jasności i zwięzłości wypowiedzi; spójność tekstu.)
1. Omówienie fragmentów prac naukowych pod względem stylistycznym. Praca w grupach
2. Wprowadzenie rejestru języka naukowego
3. Kontynuacja - styl naukowy ćwiczenia praktyczne
4. Greckie i Łacińskie terminy w tekście naukowym
5. Rzeczownik - terminologia naukowa
6. Czasownik - terminologia naukowa
7. Przymiotnik, przysłówek - terminologia naukowa
8. Warsztaty pisemne, praca indywidualna
9. Poprawianie i omówienie zdań błędnie sformułowanych pod względem stylistycznym i gramatycznym
10. Przygotowanie do redakcji pracy naukowej, struktura pracy naukowej
11. Prefiksy i sufiksy
12. Rekcja czasownika - ćwiczenia z tekstem
13. Diagramy i wykresy w pracy naukowej, terminologia, poprawne omówienie danych
14. Jak zwięźle i poprawnie napisać streszczenie?
15. Zaliczenie pisemne; egzamin
(prowadzący zastrzega możliwość zmian w doborze i kolejności treści programowych).
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
1) Obecność na zajęciach i aktywne w nich uczestnictwo
2) Wykonywanie zadań domowych
3) Pozytywne oceny z testów/dyktand/pisemnych zadań domowych
4) Egzamin
Uwaga: Dopuszcza się maksymalnie 2 nieobecności podczas kursu. W przypadku zdalnego trybu studiowania zaleca się 100% obecności.
Literatura podstawowa i uzupełniająca
Literatura podstawowa
Lieve de Wachter, Leen Verrote, Taal @ hoger onderwijs. Praktische richtlijnen en oefeningen. Leuven / Den Haag 2010
Piet de Kleijn, Goed verbonden, Amsterdam 2007
E. Palmer, Nederlands naar perfectie. Bussum: Coutinho 2017
G. Giezenaar, E. Schouten, Wijze woorden. Woordenlijst Academisch Nederlands met idioomoefeningen. Amsterdam, Antwerpen 2015
Literatura uzupełniająca
B. de Boer, B. Lijmbach & W. Loeffen, Trefwoord 2. Woordenschatoefeningen voor anderstaligen I-II, Groningen: Noordhoff Uitgevers 2007 (2e druk) + 2004 (2e druk), 2 delen
J. Renkema, Schrijfwijzer. Amsterdam: Boom Uitgevers 2012 (6e druk)
Kierunek studiów: Filologia Niderlandzka (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok III - Semestr 6
Punkty ECTS: 2
Forma zaliczenia: Egzamin