Praktyczna nauka języka niderlandzkiego - ćwiczenia ze słuchu (ćwiczenia) - 2020/2021

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:dr Kamila Tomaka
Organizator:Wydział Nauk Humanistycznych - Instytut Filologii Angielskiej
Liczba godzin tydzień/semestr: 1/15
Język wykładowy:Język polski
Cele przedmiotu
1. Rozwijanie umiejętności słuchania ze zrozumieniem (słuchanie globalne, selektywne, szczegółowe)
2. Poszerzanie i utrwalenie leksyki
3. Rozwijanie i doskonalenie umiejętności porozumiewania się w różnych sytuacjach komunikacyjnych
Wymagania wstępne
1. Student wykazuje znajomość języka niderlandzkiego na poziomie właściwym dla zaliczonego II roku studiów
2. Student wykazuje umiejętność słuchania ze zrozumieniem i analizy tekstów użytkowych i naukowych
3. Student wykazuje zainteresowanie przedmiotem oraz chęć zabierania głosu w dyskusji przedmiotowej
Efekty kształcenia dla przedmiotu
WIEDZA
P_W1 ma uporządkowaną wiedzę z zakresu leksyki języka niderlandzkiego K_W17 K_W18
P_W2 ma podstawową wiedzę na temat odmian języka niderlandzkiego w Holandii I Belgii K_W12 K_W16 K_W18
P_W3 zna różne rejestry mówionego języka niderlandzkiego K_W12 K_W16 K_W18
UMIEJĘTNOŚCI
P_U1 wykazuje się znajomością języka niderlandzkiego na poziomie B1 K_U01
P_U2 potrafi precyzyjnie i poprawnie formułować swoje myśli i poglądy w języku niderlandzkim K_U03 K_U13
P_U3 stosuje różne rejestry języka K_U04
P_U4 umie samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać umiejętność rozumienia ze słuchu K_U13 K_U18 K_U20
KOMPETENCJE SPOŁECZNE
P_K1 potrafi pracować indywidualnie i zespołowo K_K03
P_K2 potrafi wykorzystać zdobytą wiedzę i umiejętności w warunkach pozauniwersyteckich K_K04
Metody dydaktyczne
Metody podające: objaśnienie/wyjaśnienie, metoda komunikatywna
Metody problemowe aktywizujące: dyskusja dydaktyczna, metoda sytuacyjna
Metody praktyczne: ćwiczenia przedmiotowe, wykorzystanie materiałów autorskich oraz materiałów multimedialnych.
Treści programowe przedmiotu
1.Luisteropdracht 1
2. Luisteropdracht 2
3. Luisteropdracht 3
4. Luisteropdracht 4
5. Evaluatie luisteropdracht 1-4
6. Luisteropdracht 5
7. Luisteropdracht 6
8. Luisteropdracht 7
9. Luisteropdracht 8
10. Evaluatie luisteropdracht 5-8
11. Luisteropdracht 9
12. Luisteropdracht 10
13. Luisteropdracht 11
14. Luisteropdracht 12
15. Evaluatie luisteropdracht 9-12
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
Na ocenę 2 Na ocenę 3 Na ocenę 4 Na ocenę 5 odpowiednio:
Efekt EKW
Student nie posiada uporządkowanej wiedzy
Student posiada częściowo uporządkowaną wiedzę
Student posiada uporządkowaną wiedzę.
Student posiada uporządkowaną wiedzę oraz świadomość rozmaitych błędów interferencyjnych.
Efekt EKU
Student nie potrafi wykorzystać zdobytych informacji odpowiednio do swoich intencji
Student w sposób wystarczający wykorzystuje zdobyte informacje odpowiednio do swoich intencji
Student posługuje się zdobytymi informacjami odpowiednio do swoich intencji
Student biegle posługuje się zdobytymi informacjami odpowiednio do swoich intencji
Efekt EKK
Nie wykazuje aktywnej postawy nakierowanej na chęć komunikacji i otwartość w eksploatowaniu zdobytej wiedzy i umiejętności
Wykazuje wystarczająco aktywną postawę nakierowaną na chęć komunikacji i otwartość w eksploatowaniu zdobytej wiedzy i umiejętności
Wykazuje aktywną postawę nakierowaną na chęć komunikacji i otwartość w eksploatowaniu zdobytej wiedzy i umiejętności
Wykazuje bardzo aktywną postawę nakierowaną na chęć komunikacji i otwartość w eksploatowaniu zdobytej wiedzy i umiejętności
Literatura podstawowa i uzupełniająca
Literatura podstawowa:
Materiały własne, autorskie koordynatora przedmiotu
Strona internetowa CNaVT;
Strona internetowe zawierające materiały z odsłuchu
Strony internetowe TV i radio w Holandii i Belgii;
Niderlandzkie podcasty
Audiobooki
Materiały uzupełniające:
Filmy w wersji oryginalnej z Holandii i Belgii
Kierunek studiów: Filologia Niderlandzka (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok III - Semestr 5
Punkty ECTS: 3
Forma zaliczenia: Zal. na ocenę
Terminarz:
DataDzieńSalaGodz.od-do
2021-01-19wtorekONLINE 18:20 - 19:10