Wychowanie fizyczne - piłka nożna mężczyzn (ćwiczenia) - 2019/2020

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:mgr Adam Piwiński
Organizator:Studium Wychowania Fizycznego i Sportu - Studium Wychowania Fizycznego i Sportu
Liczba godzin tydzień/semestr: 2/30
Język wykładowy:Język polski
Cele przedmiotu
C1. Kształtowanie sprawności:
-funkcjonalnej organizmu
-kondycyjno-koordynacyjnej
C2. Kształtowanie umiejętności:
-działania na rzecz zdrowia
-ruchowych utylitarnych
-sportowych
-wykorzystania opanowanych indywidualnych i zespołowych form ruchu w aktywności rekreacyjno-sportowej
C3. Przekazywanie wiadomości związanych z:
-funkcjonowaniem organizmu
-kształtowaniem sprawności
-organizacja zajęć ruchowych w czasie wolnym
C4. Działania wychowawcze związane z kształtowaniem:
-samodyscypliny
-nawyku samokontroli i samooceny
-poczucia odpowiedzialności za zdrowie i bezpieczeństwo własne i drugiego człowieka
-podstawy współdziałania zespołowego i wzajemnej współodpowiedzialności.
Wymagania wstępne
1. Podstawowy poziom sprawności fizycznej.
2. Brak przeciwwskazań lekarskich.
Efekty kształcenia dla przedmiotu
WIEDZA 
W 01 
ma uporządkowaną wiedzę ogólną, obejmującą podstawowe zasady i przepisy obowiązujące w indywidualnych i zespołowych formach aktywności fizycznej 
W 02 
ma podstawową wiedzę o instytucjach w zakresie struktury organizacji funkcjonujących w kulturze fizycznej 
W 03 
zna podstawowe zasady bezpieczeństwa i higieny pracy podczas zajęć wychowania fizycznego prowadzonych na obiektach sportowych 
W 04 
ma podstawową wiedzę dotyczącą funkcjonowania człowieka w aspekcie społecznym i psychologicznym 


UMIEJĘTNOŚCI 
U 01 
umie samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać umiejętności polegające na dbaniu o zdrowie i rozwoju fizycznym organizmu 
U 02 
posiada podstawowe umiejętności techniczne oraz taktyczne w wybranych dyscyplinach indywidualnych lub zespołowych 
U 03 
prawidłowo posługuje się wybranymi normami i regułami etycznymi (zasada „fair play) w celu rozwiązania konkretnego zadania w nauce i w życiu codziennym 
U 04 
potrafi wykorzystać podstawowe umiejętności techniczne oraz taktyczne w rywalizacji sportowej 
U 05 
posiada umiejętność rozumienia i analizowania zjawisk społecznych w tym indywidualnych i zespołowych form aktywności fizycznej 


KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY) 
K 01 
rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie oraz docenia znaczenie kultury fizycznej w życiu codziennym 
K 02 
potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role, w tym kapitana drużyny sportowej 
K 03 
potrafi uzupełniać i doskonalić nabytą wiedzę i umiejętności w zakresie kultury fizycznej i sportu
Metody dydaktyczne
Pokaz, ćwiczenia przedmiotowe, metoda analityczna, syntetyczna, kompleksowa
Treści programowe przedmiotu
Nauka i doskonalenie techniki i taktyki
- Uderzenie i przyjęcie piłki wewnętrznym podbiciem i zewnętrzną częścią stopy.
- Prowadzenie piłki ze zmianą kierunku i ominięciem przeciwnika.
- Strzały na bramkę z różnych pozycji.
- Przyjęcie piłki różnymi częściami ciała: stopą, udem, klatką piersiową - strzał na bramkę.
- Uderzenie piłki głową z wyskoku i z biegu.
- Dośrodkowania piłek sposobem górnym i dolnym.
- Rozgrywanie stałych fragmentów gry: rzuty wolne, rożne.
- Działania zespołowe umożliwiające zdobycie piłki.
- Atak szybki (kontra) i pozycyjny.
- Gra szkolna i właściwa.
- Nauka i doskonalenie umiejętności taktycznych.
- Doskonalenie techniki i taktyki w zabawach i małej grze.
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
Zaliczenie bez oceny. Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest 100% obecność oraz aktywność studenta w zajęciach.
Literatura podstawowa i uzupełniająca
Bednarski L. „Piłka nożna\\\\\\\" - zajęcia treningowe w rocznym cyklu szkoleniowym, Exema, Kraków, 2000
Bischops K. Gerards H. „Piłka nożna - rozgrzewka\\\\\\\" tłum. z niemieckiego, Marshall, Wrocław, 2002
Cicirko L.,Syryjczyk J. „Zarys teorii i praktyki piłki nożnej\\\\\\\"- podręcznik dla studentów i nauczycieli w.f., Calamus, Biala Podlaska, 2000
Frank G. „Piłka nożna - trening kreatywny”
Góralczyk R., Waśkiewicz Z., Zając A. „ Technika piłki nożnej\\\\\\\" - klasyfikacja, nauczanie, CUDH Miler, Katowice, 2001
Kapera R., Sledziewski D. - „Piłka nożna\\\\\\\" - szkolenie dzieci i młodzieży\\\\\\\", PZPN, Warszawa, 1997
Koliach E. „Piłka nożna - technika i taktyka \\\\\\\", tłum. z niem., Marshall, Wrocław,1988
Ljach W., Witkowski Ż. \\\\\\\"Koordynacyjne zdolności motoryczne w piłce nożnej \\\\\\\",COS,Warszawa,2004
Paluszek K. „Nowoczesne nauczanie gry w piłkę nożną, BK Wrocław, 2000,
Panfil R., Żmuda W. „ Nauczanie gry w piłkę nożną”, Wrocław, 2003
Stępiński M., Paluszek K. Atlas środków doskonalących uderzenia i przyjęcia piłki\\\\\\\", Antex 2008
Kierunek studiów: Architektura Krajobrazu (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok I - Semestr 1
Punkty ECTS: 0
Forma zaliczenia: Zal. podpisem
Kierunek studiów: Dziennikarstwo i komunikacja społeczna (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok I - Semestr 1
Punkty ECTS: 0
Forma zaliczenia: Zal. podpisem
Kierunek studiów: Ekonomia (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok I - Semestr 1
Punkty ECTS: 0
Forma zaliczenia: Zal. podpisem
Kierunek studiów: Filologia Angielska (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok I - Semestr 1
Punkty ECTS: 0
Forma zaliczenia: Zal. podpisem
Kierunek studiów: Historia (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok I - Semestr 1
Punkty ECTS: 0
Forma zaliczenia: Zal. podpisem
Kierunek studiów: Informatyka (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok I - Semestr 1
Punkty ECTS: 0
Forma zaliczenia: Zal. podpisem
Kierunek studiów: Informatyka (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok I - Semestr 1
Punkty ECTS: 0
Forma zaliczenia: Zal. podpisem
Kierunek studiów: Krajoznawstwo i turystyka kulturowa (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok I - Semestr 1
Punkty ECTS: 0
Forma zaliczenia: Zal. podpisem
Kierunek studiów: Muzykologia (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok I - Semestr 1
Punkty ECTS: 0
Forma zaliczenia: Zal. podpisem
Kierunek studiów: Nauki o rodzinie (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok I - Semestr 1
Punkty ECTS: 0
Forma zaliczenia: Zal. podpisem
Kierunek studiów: Pedagogika (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok I - Semestr 1
Punkty ECTS: 0
Forma zaliczenia: Zal. podpisem
Kierunek studiów: Prawo (stacjonarne jednolite magisterskie)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok I - Semestr 1
Punkty ECTS: 0
Forma zaliczenia: Zal. podpisem
Kierunek studiów: Psychologia (stacjonarne jednolite magisterskie)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok I - Semestr 1
Punkty ECTS: 0
Forma zaliczenia: Zal. podpisem
Kierunek studiów: Retoryka stosowana (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok I - Semestr 1
Punkty ECTS: 0
Forma zaliczenia: Zal. podpisem
Kierunek studiów: Zarządzanie (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok I - Semestr 1
Punkty ECTS: 0
Forma zaliczenia: Zal. podpisem