Wychowawcza funkcja wolontariatu (wykład) - 2019/2020

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:dr Katarzyna Braun
Organizator:Wydział Nauk Społecznych - Instytut Pedagogiki
Liczba godzin tydzień/semestr: 2/30
Język wykładowy:Język polski
Cele przedmiotu
Celem zajęć jest:
- zapoznanie studentów z ideą wolontariatu oraz możliwościami organizacji wolontariatu
- ukazanie potencjału wychowawczego wolontariatu
- zapoznanie studentów z różnorodnymi możliwościami angażowania wolontariuszy w placówkach należących do różnych sektorów życia społecznego: kultura, edukacja, pomoc społeczna, ochrona zdrowia.
Wymagania wstępne
Efekty kształcenia dla przedmiotu
WIEDZA
K_W06 ma podstawową wiedzę o rodzajach więzi społecznych, ich uwarunkowaniach kulturowych i o rządzących nimi prawidłowościach.
K_W07 ma elementarną wiedzę o różnych rodzajach struktur społecznych i instytucjach życia społecznego oraz zachodzących między nimi relacjach, ze zwróceniem uwagi na systemy formalne i nieformalne, instytucjonalne i nieinstytucjonalne.
K_W10 ma podstawową, uporządkowaną wiedzę o różnych środowiskach wychowawczych, ich specyfice i procesach w nich zachodzących z podstawowymi zasadami ich funkcjonowania (m.in. zasadą pomocniczości).
UMIEJĘTNOŚCI
K_U01 potrafi dokonać obserwacji i interpretacji zjawisk społecznych; analizuje ich genezę, ich powiązania z różnymi obszarami działalności pedagogicznej, wskazuje na ich uwarunkowania i zależności.
K_U02 potrafi wykorzystywać podstawową wiedzę teoretyczną z zakresu pedagogiki oraz powiązanych z nią dyscyplin w celu analizowania i interpretowania problemów edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych, kulturalnych i pomocowych, a także motywów, modeli i wzorów ludzkich zachowań.
KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY)
K_K03 ma przekonanie o sensie, wartości i potrzebie podejmowania działań pedagogicznych w środowisku społecznym; jest gotowy do podejmowania wyzwań zawodowych; wykazuje aktywność, podejmuje trud i odznacza się wytrwałością w realizacji indywidualnych i zespołowych działań profesjonalnych w zakresie pedagogiki.
K_K04 ma przekonanie o wadze zachowania się w sposób profesjonalny, o roli refleksji na tematy etyczne i przestrzegania zasad etyki zawodowej oraz kierowania się normą personalistyczną w edukacyjnej pracy
Metody dydaktyczne
wykład,
prezentacja multimedialna
Treści programowe przedmiotu
- idea wolontariatu i historia działań o charakterze wolontarystycznym,
- rodzaje wolontariatu,
- motywacja wolontariuszy,
- prawne aspekty wolontariatu w Polsce,
- problemy społeczne ze szczególnym uwzględnieniem tych obszarów, w których mogą być pomocni wolontariusze,
- zasady organizacji pracy wolontariuszy – indywidualny program wolontarystyczny,
- konstruowanie programów wychowawczych opartych na wolontariacie.
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
aktywność w dyskusji – 20%, obecność na zajęciach – 20%, egzamin ustny - 60%.
Literatura podstawowa i uzupełniająca
Literatura podstawowa
Braun K., Wolontariat wobec potrzeb rodziny, w: Roczniki teologiczne, T. LIV, z. 10 2007, s. 215 - 225.
Braun K. Wolontariat - Młodzież - Wychowanie, Lublin 2013.
Broniecka P., Prawne aspekty działalności wolontariackiej, w: Wolontariat jako działanie prospołeczne w obszarze pomocy społecznej i pracy socjalnej, red. B. Matyjas, Kielce: 2009, s. 89-96.
Cichoń R., Działalność wolontariacka jako jedna z form wsparcia organizacji pozarządowych w środowisku lokalnym, w: Wolontariat jako działanie prospołeczne w obszarze pomocy społecznej i pracy socjalnej, red. B. Matyjas, Kielce: 2009, s. 59-68.
Kalinowski M., Wolontariat w życiu rodziny, w: Roczniki teologiczne, T. LI, z. 10, 2004, s. 151 – 163
Marczewska A., Ochrona praw dziecka a działalność wolontariacka, w:Wolontariat jako działanie prospołeczne w obszarze pomocy społecznej i pracy socjalnej, red. B. Matyjas, Kielce: 2009, s. 195 - 202.
Segiet K., Znaczenie wolontariatu działającego na rzecz dzieci i młodzieży w różnych obszarach życia społecznego, w: Wolontariat w obszarze humanistycznych wyzwań opiekuńczych, red. B. Kromolicka, Toruń: 2005, s. 117-124.

Literatura uzupełniająca
Chrapek J., Wolontariat dzielmy się miłością, Radom 2001
Kamińska E, Młodzieżowy Wolontariat, Radom 2005.
Kromolicka B. (red.), Wolontariat w obszarze humanistycznych wyzwań opiekuńczych. Wyd. Akapit 2005.
Kromolicka B. (red), Wolontariusz w życiu środowiska lokalnego, Szczecin 2003
Marzec-Holka K. (red.) Pracownicy socjalni i wolontariusze a możliwości reformy pomocy społecznej, Bydgoszcz : Wydawnictwo Uczelniane WSP, 1998.
Matyjas B., Wolontariat jako działanie prospołeczne w obszarze pomocy społecznej i pracy socjalnej, Kielce: 2009
USTAWA z dnia 24 kwietnia 2003 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie / Dziennik Ustaw 2003, nr 96, s. 6467-6473
Kierunek studiów: Pedagogika (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok II - Semestr 4
Punkty ECTS: 2
Forma zaliczenia: Zal. na ocenę
Etap:Rok III - Semestr 6
Punkty ECTS: 2
Forma zaliczenia: Zal. na ocenę