Wychowanie fizyczne - koszykówka mężczyzn (ćwiczenia) - 2019/2020

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:mgr Adam Piwiński
Organizator:Studium Wychowania Fizycznego i Sportu - Studium Wychowania Fizycznego i Sportu
Liczba godzin tydzień/semestr: 2/30
Język wykładowy:Język polski
Cele przedmiotu
C1. Kształtowanie sprawności:
-funkcjonalnej organizmu
-kondycyjno-koordynacyjnej
C2. Kształtowanie umiejętności:
-działania na rzecz zdrowia
-ruchowych utylitarnych
-sportowych
-wykorzystania opanowanych indywidualnych i zespołowych form ruchu w aktywności rekreacyjno-sportowej
C3. Przekazywanie wiadomości związanych z:
-funkcjonowaniem organizmu
-kształtowaniem sprawności
-organizacja zajęć ruchowych w czasie wolnym
C4. Działania wychowawcze związane z kształtowaniem:
-samodyscypliny
-nawyku samokontroli i samooceny
-poczucia odpowiedzialności za zdrowie i bezpieczeństwo własne i drugiego człowieka
-podstawy współdziałania zespołowego i wzajemnej współodpowiedzialności.
Wymagania wstępne
1. Podstawowy poziom sprawności fizycznej.
2. Brak przeciwwskazań lekarskich.
Efekty kształcenia dla przedmiotu
WIEDZA 
W 01 
ma uporządkowaną wiedzę ogólną, obejmującą podstawowe zasady i przepisy obowiązujące w indywidualnych i zespołowych formach aktywności fizycznej 
W 02 
ma podstawową wiedzę o instytucjach w zakresie struktury organizacji funkcjonujących w kulturze fizycznej 
W 03 
zna podstawowe zasady bezpieczeństwa i higieny pracy podczas zajęć wychowania fizycznego prowadzonych na obiektach sportowych 
W 04 
ma podstawową wiedzę dotyczącą funkcjonowania człowieka w aspekcie społecznym i psychologicznym 


UMIEJĘTNOŚCI 
U 01 
umie samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać umiejętności polegające na dbaniu o zdrowie i rozwoju fizycznym organizmu 
U 02 
posiada podstawowe umiejętności techniczne oraz taktyczne w wybranych dyscyplinach indywidualnych lub zespołowych 
U 03 
prawidłowo posługuje się wybranymi normami i regułami etycznymi (zasada „fair play) w celu rozwiązania konkretnego zadania w nauce i w życiu codziennym 
U 04 
potrafi wykorzystać podstawowe umiejętności techniczne oraz taktyczne w rywalizacji sportowej 
U 05 
posiada umiejętność rozumienia i analizowania zjawisk społecznych w tym indywidualnych i zespołowych form aktywności fizycznej 


KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY) 
K 01 
rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie oraz docenia znaczenie kultury fizycznej w życiu codziennym 
K 02 
potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role, w tym kapitana drużyny sportowej 
K 03 
potrafi uzupełniać i doskonalić nabytą wiedzę i umiejętności w zakresie kultury fizycznej i sportu
Metody dydaktyczne
Pokaz, ćwiczenia przedmiotowe, metoda analityczna, syntetyczna, kompleksowa
Treści programowe przedmiotu
Nauka i doskonalenie kozłowania, ćwiczenia dryblingu
Gry i zabawy z kozłowaniem
Nauka i doskonalenie poruszania po boisku w ataku bez piłki i z piłką (zmiany tempa i kierunku, zatrzymania)
Gry i zabawy doskonalące poruszanie po boisku z piłką i bez piłki
Nauka i doskonalenie podań i chwytów w miejscu
Nauka i doskonalenie podań w ruchu
Zabawy doskonalące chwyty i podania
Nauka i doskonalenie rzutów w różnej formie
Konkursy rzutowe
Nauka i doskonalenie podań w biegu zakończonych rzutem do kosza
Nauka i doskonalenie poruszania w obronie
Nauka i doskonalenie szybkiego ataku w przewadze 2-1, 3-1, 3-2
Nauka i doskonalenie zbiórki piłki z tablicy, zastawienie
Nauka i doskonalenie obrony indywidualnej gracza z piłką i bez piłki
Nauka i doskonalenie ataku 1x1 z piłka i bez piłki
Nauka i doskonalenie współdziałania zespołowego w ataku
Małe gry - 1x1,2x2,3x3,4x4
Gra właściwa
Podstawowe przepisy gry w koszykówkę
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
Zaliczenie bez oceny. Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest 100% obecność oraz aktywność studenta w zajęciach.
Literatura podstawowa i uzupełniająca
Arlet T. 2001. Koszykówka podstawy techniki i taktyki. Wydawnictwo Extrema. Kraków.
Huciński T., Makurat F., Wilejto-Lekner I. 1996 Vademecum koszykówki. Biblioteka Trenera Warszawa.
Huciński T., Makurat F., Wilejto-Lekner I. 1998. Kierowanie treningiem i walką sportowa w koszykówce. Gra w obronie.
Huciński T., Makurat F., Lekner I. 2001. Koszykówka podręcznik dla trenerów nauczycieli i studentów. Wydawnictwo BK Wrocław.
Ljach W. Koszykówka - podręcznik dla studentów Akademii Wychowania Fizycznego, AWF Kraków 2003
Oszast H., Kasperzec M. 1991 Koszykówka Technika Taktyka Metodyka nauczania. Wydawnictwa skryptowe nr 94. AWF Kraków
Pasieczny J. 2002. Rola ćwiczeń koordynacyjnych w procesie nauczania i doskonalenia techniki gry w koszykówkę. Zeszyty Naukowe nr 120. Ostrowiec Świętokrzyski
Kierunek studiów: Edytorstwo (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok I - Semestr 1
Punkty ECTS: 0
Forma zaliczenia: Zal. podpisem
Kierunek studiów: Ekonomia (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok I - Semestr 1
Punkty ECTS: 0
Forma zaliczenia: Zal. podpisem
Kierunek studiów: Filologia Angielska (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok I - Semestr 1
Punkty ECTS: 0
Forma zaliczenia: Zal. podpisem
Kierunek studiów: Filologia Romańska (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok I - Semestr 1
Punkty ECTS: 0
Forma zaliczenia: Zal. podpisem
Kierunek studiów: Historia (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok I - Semestr 1
Punkty ECTS: 0
Forma zaliczenia: Zal. podpisem
Kierunek studiów: Historia Sztuki (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok I - Semestr 1
Punkty ECTS: 0
Forma zaliczenia: Zal. podpisem
Kierunek studiów: Informatyka (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok I - Semestr 1
Punkty ECTS: 0
Forma zaliczenia: Zal. podpisem
Kierunek studiów: Matematyka (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok I - Semestr 1
Punkty ECTS: 0
Forma zaliczenia: Zal. podpisem
Kierunek studiów: Prawo (stacjonarne jednolite magisterskie)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok I - Semestr 1
Punkty ECTS: 0
Forma zaliczenia: Zal. podpisem
Kierunek studiów: Psychologia (stacjonarne jednolite magisterskie)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok I - Semestr 1
Punkty ECTS: 0
Forma zaliczenia: Zal. podpisem
Kierunek studiów: Retoryka stosowana (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok I - Semestr 1
Punkty ECTS: 0
Forma zaliczenia: Zal. podpisem
Kierunek studiów: Zarządzanie (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok I - Semestr 1
Punkty ECTS: 0
Forma zaliczenia: Zal. podpisem