Wychowanie fizyczne - fitball (ćwiczenia) - 2019/2020

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:dr Joanna Kubińska
Organizator:Studium Wychowania Fizycznego i Sportu - Studium Wychowania Fizycznego i Sportu
Liczba godzin tydzień/semestr: 2/30
Język wykładowy:Język polski
Cele przedmiotu
C1 – Kształtowanie ogólnej sprawności fizycznej.
C2 - Poznanie zestawów ćwiczeń na piłkach BODY BALL
C3 - Wyrobienie nawyku czynnego uprawiania sportu i zdrowego stylu życia dorosłego człowieka
C3 - Samokontrola poziomu sprawności fizycznej oraz wydolności organizmu.
Wymagania wstępne
Podstawowy poziom sprawności fizycznej,
Brak przeciwwskazań medycznych do udziału w zajęciach wychowania fizycznego
Posiadanie stroju sportowego
Efekty kształcenia dla przedmiotu
WIEDZA
W01.Ma uporządkowaną wiedzę ogólną, obejmującą podstawowe zasady i przepisy obowiązujące w indywidualnych i zespołowych formach aktywności fizycznej.
W02 .Ma podstawową wiedzę o instytucjach w zakresie struktury organizacji funkcjonujących w kulturze fizycznej.
W03 .Zna podstawowe zasady bezpieczeństwa i higieny pracy podczas zajęć wychowania fizycznego prowadzonych na obiektach sportowych.
W04 Ma podstawową wiedzę dotyczącą funkcjonowania człowieka w aspekcie społecznym i psychologicznym.

UMIEJĘTNOŚCI
U01.Umie samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać umiejętności polegające na dbaniu o zdrowie i rozwój fizyczny organizmu.
U02.Posiada podstawowe umiejętności techniczne w wybranych formach ruchowych indywidualnych i zespołowych.
U03.Prawidłowo posługuje się wybranymi normami i regułami etycznymi [zasada \\\"fair play\\\"] w celu rozwiązania konkretnego zadania w nauce i życiu codziennym.
U04.Potrafi wykorzystać podstawowe umiejętności techniczne i taktyczne w rywalizacji sportowej.
U05.Posiada umiejętność rozumienia i analizowania zjawisk społecznych w tym indywidualnych i zespołowych form aktywności fizycznej.

KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY)
K01.Rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie i docenia znaczenie kultury fizycznej w życiu codziennym.
K02. Potrafi współdziałać i pracować w grupie , przyjmując w niej różne role, w tym kapitana drużyny sportowej .
K03. Potrafi uzupełnić i doskonalić nabytą wiedzę i umiejętności w zakresie kultury fizycznej i sportu.
Metody dydaktyczne
pokaz, objaśnianie, metoda syntetyczna, analityczna, kompleksowa, naśladowcza, zadaniowa, problemowa
Treści programowe przedmiotu
1. Nauka kroków podstawowych i choreografii na stepie, technika wchodzenia i schodzenia ze stopnia.
2. Zapoznanie z innymi formami fitness: STEP, dance, hip hop,
2. Zapoznanie z formami kształtującymi ogólną sprawność fizyczną - total body condition (TBC), , treningi interwałowe z wykorzystaniem piłek body ball.
3. Kształtowanie wytrzymałości siłowej na piłkach- ćwiczenia wzmacniające, ćwiczenia z tubingami, ciężarkami
4. Ćwiczenia rozciągające, równoważne i relaksacyjne.
5. Tworzenie własnych zestawów w oparciu o poznane układy i ćwiczenia gimnastyczne.
6. Zapoznanie z techniką i zasadami treningu na ergometrze wioślarskim.
7. Rozwój fitnesu w Polsce i na świecie.
8. Wpływ systematycznej aktywności fizycznej na funkcjonowanie organizmu dorosłego człowieka.
9. Testy sprawności fizycznej.
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
Zaliczenie bez oceny. Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest
1. 100% frekwencja oraz aktywny udział studenta w zajęciach.
2. Przygotowanie zestawu ćwiczeń na daną grupę mięśniową.
3. Stosunek do przedmiotu (punktualność, postawa)
Literatura podstawowa i uzupełniająca
1.Fitness z piłką. Ruch to życie, życie to ruch,Jordan Alexander , Hillebrecht Martin, Oficyna Wydawnicza ABA , 2015.
2.Piłki Body Ball, B. Grzegorczyk, Rabbe, 2010.
3. A. Zabrocka, A. Supińska, Stretching, AWF Gdańsk 2015.
4.A. Supińska, A. Zabrocka, Fitness - nowoczesne formy gimnastyki, AWF Gdańsk 2015
literatura uzupełniająca:
1. A. Przybylska, Jak ćwiczyć prawidłowo, Ćwiczenie dla kobiet na siłowni i sali, Landie, 2011.
2.A. Bąk, Fitness. Piękno, zdrowie, relaks, Dragon 2012.
Kierunek studiów: Filologia Niderlandzka (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok I - Semestr 1
Punkty ECTS: 0
Forma zaliczenia: Zal. podpisem
Kierunek studiów: Kognitywistyka (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok I - Semestr 1
Punkty ECTS: 0
Forma zaliczenia: Zal. podpisem
Kierunek studiów: Lingwistyka stosowana (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok I - Semestr 1
Punkty ECTS: 0
Forma zaliczenia: Zal. podpisem
Kierunek studiów: Muzykologia (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok I - Semestr 1
Punkty ECTS: 0
Forma zaliczenia: Zal. podpisem
Kierunek studiów: Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna (stacjonarne jednolite magisterskie)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok I - Semestr 1
Punkty ECTS: 0
Forma zaliczenia: Zal. podpisem
Kierunek studiów: Pedagogika (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok I - Semestr 1
Punkty ECTS: 0
Forma zaliczenia: Zal. podpisem
Kierunek studiów: Prawo (stacjonarne jednolite magisterskie)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok I - Semestr 1
Punkty ECTS: 0
Forma zaliczenia: Zal. podpisem
Kierunek studiów: Psychologia (stacjonarne jednolite magisterskie)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok I - Semestr 1
Punkty ECTS: 0
Forma zaliczenia: Zal. podpisem
Kierunek studiów: Zarządzanie (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok I - Semestr 1
Punkty ECTS: 0
Forma zaliczenia: Zal. podpisem