Wychowanie fizyczne - step aerobik (ćwiczenia) - 2019/2020

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:dr Joanna Kubińska
Organizator:Studium Wychowania Fizycznego i Sportu - Studium Wychowania Fizycznego i Sportu
Liczba godzin tydzień/semestr: 2/30
Język wykładowy:Język polski
Cele przedmiotu
C1 – Kształtowanie ogólnej sprawności fizycznej poprzez układy na stepie i ćwiczenia wzmacniające.
C2 - Wyrobienie nawyku czynnego uprawiania sportu i zdrowego stylu życia dorosłego człowieka
C3 - Samokontrola poziomu sprawności fizycznej oraz wydolności organizmu.
Wymagania wstępne
Podstawowy poziom sprawności fizycznej,
Brak przeciwwskazań medycznych do udziału w zajęciach wychowania fizycznego
Posiadanie stroju i obuwia sportowego
Efekty kształcenia dla przedmiotu
WIEDZA
W01.Ma uporządkowaną wiedzę ogólną, obejmującą podstawowe zasady i przepisy obowiązujące w indywidualnych i zespołowych formach aktywności fizycznej.
W02 .Ma podstawową wiedzę o instytucjach w zakresie struktury organizacji funkcjonujących w kulturze fizycznej.
W03 .Zna podstawowe zasady bezpieczeństwa i higieny pracy podczas zajęć wychowania fizycznego prowadzonych na obiektach sportowych.
W04 Ma podstawową wiedzę dotyczącą funkcjonowania człowieka w aspekcie społecznym i psychologicznym.

UMIEJĘTNOŚCI
U01.Umie samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać umiejętności polegające na dbaniu o zdrowie i rozwój fizyczny organizmu.
U02.Posiada podstawowe umiejętności techniczne w wybranych formach ruchowych indywidualnych i zespołowych.
U03.Prawidłowo posługuje się wybranymi normami i regułami etycznymi [zasada \\\"fair play\\\"] w celu rozwiązania konkretnego zadania w nauce i życiu codziennym.
U04.Potrafi wykorzystać podstawowe umiejętności techniczne i taktyczne w rywalizacji sportowej.
U05.Posiada umiejętność rozumienia i analizowania zjawisk społecznych w tym indywidualnych i zespołowych form aktywności fizycznej.

KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY)
K01.Rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie i docenia znaczenie kultury fizycznej w życiu codziennym.
K02. Potrafi współdziałać i pracować w grupie , przyjmując w niej różne role, w tym kapitana drużyny sportowej .
K03. Potrafi uzupełnić i doskonalić nabytą wiedzę i umiejętności w zakresie kultury fizycznej i sportu.
Metody dydaktyczne
pokaz, objaśnianie, metoda syntetyczna, analityczna, kompleksowa, naśladowcza, zadaniowa, problemowa
Treści programowe przedmiotu
Treści programowe przedmiotu
1. Nauka kroków podstawowych i choreografii na stepie, technika wchodzenia i schodzenia ze stopnia.
2. Zapoznanie z innymi formami fitness: dance, hip hop, fit ball,
2. Zapoznanie z formami kształtującymi ogólną sprawność fizyczną z wykorzystaniem stepów - total body condition (TBC), , treningi interwałowe.
3. Kształtowanie wytrzymałości siłowej - ćwiczenia wzmacniające na matach, ćwiczenia z tubingami, ciężarkami
4. Ćwiczenia rozciągające, równoważne i relaksacyjne.
5. Tworzenie własnych zestawów ćwiczeń na stepie w oparciu o poznane kroki i ćwiczenia gimnastyczne.
6. Zapoznanie z techniką i zasadami treningu na ergometrze wioślarskim.
7. Rozwój Step aerobiku w Polsce i na świecie.
8. Wpływ systematycznej aktywności fizycznej na funkcjonowanie organizmu dorosłego człowieka.
9. Testy sprawności fizycznej.
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
Zaliczenie bez oceny. Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest
1. 100% frekwencja oraz aktywny udział studenta w zajęciach.
2. Przygotowanie zestawu ćwiczeń na daną grupę mięśniową.
3. Stosunek do przedmiotu (punktualność, postawa)
Literatura podstawowa i uzupełniająca
1. Aerobik i step, Gomez Ruth Arteaga, Wydawnictwo Buchmann , 2009
2. D. Ambroży, A. Ambroży, Fitness w kulturze fizycznej, 2010.
3. A. Zabrocka, A. Supińska, Stretching, AWF Gdańsk 2015.
Literatura uzupełniająca
1. A. Przybylska, Jak ćwiczyć prawidłowo, Ćwiczenie dla kobiet na siłowni i sali, Landie, 2011.
2.A. Supińska, A. Zabrocka, Fitness - nowoczesne formy gimnastyki, AWF Gdańsk 2015
3.A. Bąk, Fitness. Piękno, zdrowie, relaks, Dragon 2012.
Kierunek studiów: Biotechnologia (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok I - Semestr 1
Punkty ECTS: 0
Forma zaliczenia: Zal. podpisem
Kierunek studiów: Dziennikarstwo i komunikacja społeczna (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok I - Semestr 1
Punkty ECTS: 0
Forma zaliczenia: Zal. podpisem
Kierunek studiów: Ekonomia (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok I - Semestr 1
Punkty ECTS: 0
Forma zaliczenia: Zal. podpisem
Kierunek studiów: Filologia - sinologia (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok I - Semestr 1
Punkty ECTS: 0
Forma zaliczenia: Zal. podpisem
Kierunek studiów: Filologia Angielska (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok I - Semestr 1
Punkty ECTS: 0
Forma zaliczenia: Zal. podpisem
Kierunek studiów: Filologia Romańska (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok I - Semestr 1
Punkty ECTS: 0
Forma zaliczenia: Zal. podpisem
Kierunek studiów: Kognitywistyka (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok I - Semestr 1
Punkty ECTS: 0
Forma zaliczenia: Zal. podpisem
Kierunek studiów: Matematyka (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok I - Semestr 1
Punkty ECTS: 0
Forma zaliczenia: Zal. podpisem
Kierunek studiów: Pedagogika (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok I - Semestr 1
Punkty ECTS: 0
Forma zaliczenia: Zal. podpisem
Kierunek studiów: Prawo (stacjonarne jednolite magisterskie)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok I - Semestr 1
Punkty ECTS: 0
Forma zaliczenia: Zal. podpisem
Kierunek studiów: Stosunki międzynarodowe (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok I - Semestr 1
Punkty ECTS: 0
Forma zaliczenia: Zal. podpisem