Historia języka polskiego (ćwiczenia) - 2019/2020

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:dr hab. Magdalena Smoleń-Wawrzusiszyn
Organizator:Wydział Nauk Humanistycznych - Instytut Literaturoznawstwa
Liczba godzin tydzień/semestr: 2/30
Język wykładowy:Język polski
Cele przedmiotu
Wymagania wstępne
Ukazanie dziejów języka polskiego na przestrzeni X-XXI w.: zapoznanie z ewolucją systemu językowego i środków komunikowania oraz wszelkimi uwarunkowaniami zewnątrzjęzykowymi (kulturowymi, społeczno-politycznymi, historycznymi itp.) mającymi wpływ na kształtowanie się polszczyzny w różnych jej odmianach.
Efekty kształcenia dla przedmiotu
Metody dydaktyczne
Treści programowe przedmiotu
Zajęcia dotyczą następujących zagadnień: pochodzenie języka polskiego, dziedzictwo prasłowiańskie w zakresie słownictwa i najstarsza warstwa zapożyczeń, charakterystyka ważniejszych zabytków, rozwój polskiej ortografii, powstanie języka literackiego (dyskusja o pochodzeniu polskiego języka literackiego), rola drukarzy w kształtowaniu normy języka literackiego, najważniejsze słowniki i gramatyki języka polskiego, wpływy języków obcych (głównie w zakresie leksyki), kształtowanie się odmian stylowych, tradycja nazewnicza, rola wielkich pisarzy w rozwoju polszczyzny.

Metody dydaktyczne: Praca z tekstem, metody warsztatowe, praca w grupach.
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
Zaliczenie na ocenę.
Warunki zaliczenia: obecność na zajęciach, pozytywny wynik kolokwium.
Literatura podstawowa i uzupełniająca
Wybory tekstów:
S. Borawski, A. Furdal, Wybór tekstów do historii języka polskiego, Warszawa 1995; Z. Krążyńska, Historia języka polskiego. Wypisy z literatury, Poznań 1993; T. Skubalanka, M. Wojtak, Wybór tekstów nowopolskich z XVIII-XX wieku, Lublin 1978; W. Taszycki, Najdawniejsze zabytki języka polskiego, Wrocław 1951.
Opracowania:
I. Bajerowa, Zarys historii języka polskiego, Warszawa 2003; M. Bargieł, Cechy dialektyczne polskich zabytków rękopiśmiennych I poł. XVI w., Wrocław 1969; S. Borawski, Tradycja i perspektywy: przeszłość i przyszłość nauki o dziejach języka polskiego, Wrocław 1995; S. Dubisz, Język – Historia – Kultura, cz. I, Warszawa 2005; cz. II, Warszawa 2007; Z. Klemensiewicz, Historia języka polskiego, wyd. 3, Warszawa 1978; Lehr-Spławiński, Język polski. Pochodzenie, powstanie, rozwój, Warszawa 1978; T. Skubalanka, Historyczna stylistyka języka polskiego, Wrocław 1984; S. Urbańczyk, Szkice z dziejów języka polskiego, Warszawa 1968; B. Walczak, Zarys dziejów języka polskiego, Wrocław 1999.
Kierunek studiów: Filologia Polska (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok III - Semestr 6
Punkty ECTS: 2
Forma zaliczenia: Zal. na ocenę