Poetyka, cz. I (ćwiczenia) - 2019/2020

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:dr hab. Barbara Niebelska-Rajca
Organizator:Wydział Nauk Humanistycznych - Instytut Literaturoznawstwa
Liczba godzin tydzień/semestr: 2/30
Język wykładowy:Język polski
Cele przedmiotu
Wymagania wstępne
Zajęcia z poetyki, rozumianej jako szczegółowa teoria literatury, obejmują dwuletnie (cztery semestry) studium wiedzy o podstawowych składnikach struktury dzieła literackiego, gatunkach i rodzajach literackich, ich pochodzeniu, przemianach w obrębie tradycji literackiej i znaczeniu estetycznym. Studenci powinni w trakcie studium przyswoić sobie zasadniczy zrąb terminologii z zakresu poetyki, pojąć wagę i funkcje poszczególnych elementów dzieła i ich nacechowania genologicznego, posiąść umiejętność formułowania problematyki badawczej
w odniesieniu do poszczególnych zagadnień oraz stosowania wiedzy z zakresu poetyki w analizie literackiej. Na pierwszym roku zajęcia obejmują wersologię
(I sem.) i stylistykę wraz z teorią języka poetyckiego (II. semestr).
Efekty kształcenia dla przedmiotu
Metody dydaktyczne
Treści programowe przedmiotu
Poetyka i jej miejsce strukturze wiedzy o literaturze.
Ogólna teoria wiersza.
Polskie systemy wersyfikacyjne (sylabizm, sylabotonizm, tonizm, wiersz nieregularny).
Funkcje zmian metrycznych w obrębie utworu.
Porządek metryczny i pozametryczny w wierszu.
Wiersz a tradycja wersyfikacyjna
Problem wierszowości w literaturze XX w. (wiersz wolny).
Styl i stylizacja.
Głoska i jej funkcja w utworze.
Leksyka i syntaktyka.
Tropy i figury (zwłaszcza metafora i ironia).
Semantyka poetycka (wieloznaczność).
Alegoria i symbol.
Teoria języka poetyckiego.

Metody dydaktyczne: Dyskusja, praca z tekstem, praca w grupach.
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
Podstawę zaliczenia przedmiotu na I roku stanowią: uczestnictwo w zajęciach, krótkie prace pisemne o charakterze analitycznym, sprawdzian (pisemny lub ustny) po każdym semestrze.
Literatura podstawowa i uzupełniająca
M. Głowiński, A. Okopień-Sławińska, J. Sławiński, Zarys teorii literatury. Warszawa 1967 (i wyd. następne)
A. Kulawik, Poetyka. Wstęp do teorii dzieła literackiego. Warszawa 1990 (i wyd. następne)
Słownik terminów literackich, pod red. J Sławińskiego, Warszawa 1998.
Kierunek studiów: Filologia Polska (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok III - Semestr 6
Punkty ECTS: 2
Forma zaliczenia: Zal. na ocenę