Praktyka muzyczno-liturgiczna (ćwiczenia) - 2019/2020

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:dr hab. Grzegorz Pecka
Organizator:Wydział Nauk Humanistycznych - Instytut Nauk o Sztuce
Liczba godzin tydzień/semestr: 2/30
Język wykładowy:Język polski
Cele przedmiotu
C1- Nauka akompaniamentu organowego do śpiewów liturgicznych podczas mszy św. (odpowiedzi, dialogów, psalmu, aklamacji)
C2- Nauka akompaniamentu do pieśni i nabożeństw kościelnych,
C3 - umiejętność właściwego doboru śpiewów przeznaczonych na mszę św. i nabożeństwa kościelne.
Wymagania wstępne
Znajomość zasad harmonii i kontrapunktu.
Znajomość repertuaru pieśni kościelnych.
Znajomość liturgiki oraz układu okresu liturgicznego.
Efekty kształcenia dla przedmiotu
WIEDZA
Student zna repertuar liturgiczny. W1
Student ma wiedzę dotyczącą repertuaru muzycznego związanego z układem roku liturgicznego. W2
Posiada wiadomości w zakresie praktycznego zastosowania harmonii i kontrapunktu pod kątem wykonywanego repertuaru. W3

UMIEJĘTNOŚCI
Student posiada umiejętność samodzielnego doboru repertuaru liturgicznego, organowego i monodycznego. U1
Posiada umiejętność realizacji utworów i śpiewów liturgicznych. U2
Posiada umiejętność właściwego odczytania tekstu muzycznego. U3

KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY)
Student efektywnie organizuje własną pracę i krytycznie ocenia jej stopień zaawansowania. K1
Wykazuje motywację do uczestnictwa w różnych formach i przejawach życia muzycznego. K2
Student posługuje się fachową terminologią muzyczną i muzykologiczną. K3
Metody dydaktyczne
ćwiczenia, warsztaty
Treści programowe przedmiotu
Treści nauczania: •
1)Problematyka techniki gry organowej
2) Realizacja podstawowych elementów akompaniamentu organowego (granie dwu lub trzytaktowych schematów kadencyjnych w transpozycjach; krótkich konstrukcji harmonicznych), odpowiedzi mszalnych; akompaniamentów do pieśni i śpiewów kościelnych.
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
Sprawdzian umiejętności praktycznych w ramach zaliczenia na koniec semestru.
Literatura podstawowa i uzupełniająca
Śpiewajmy Bogu, akompaniamenty organowe do pieśni kościelnych, opr. F Rączkowski
Ciebie , Boga ,wysławiamy, pomoce liturgiczne dla organistów,Archidiecezjalna Szkoła Muzyczna, MKK
Śpiewnik pieśni kościelnych. Towarzyszenie organowe opr. W. Zalewski
Praktyka muzyczno-liturgiczna, Materiały Archidiecezjalnego Studium Organistowskiego
Śpiewnik Kościelny, ks. Jan Siedlecki, Kraków 1994
Exultate Deo, śpiewnik mszalny, Katowice 1998
Śpiewnik Liturgiczny, KUL, Lublin 1991
Kierunek studiów: Muzykologia (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok II - Semestr 3
Punkty ECTS: 2
Forma zaliczenia: Zal. na ocenę