Historia ustrojów państw (ćwiczenia) - 2019/2020

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:mgr Paulina Liszka
Organizator:Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji - Instytut Nauk Prawnych
Liczba godzin tydzień/semestr: 2/30
Język wykładowy:Język polski
Cele przedmiotu
Wymagania wstępne
ZAŁOŻENIA: przedstawienie najważniejszych problemów z zakresu historii ustroju państw w nawiązaniu do współczesnych rozwiązań;
CEL WYKŁADÓW, ĆWICZEŃ, ITP.: celem zajęć jest zapoznanie studentów z prawnymi podstawami ustroju publicznego i faktycznymi mechanizmami, które pojawiały się na przestrzeni wieków;
Efekty kształcenia dla przedmiotu
Metody dydaktyczne
Treści programowe przedmiotu
1
Ustrój polityczny starożytnego Izraela.
2
Ustrój polityczny starożytnej Grecji oraz starożytnego Egiptu.
3
Monarchie stanowe na przykładzie Polski, Rosji, Anglii, Francji i państw niemieckich.
4
Absolutyzm we Francji.
5
Francja w dobie Rewolucji i Napoleona.
6
Powstanie Stanów Zjednoczonych.
7
System gabinetowy w Wielkiej Brytanii.
8
Unifikacja państw niemieckich w XIX w.
9
System konstytucyjny we Francji w XVIII i XIX w.
10
Księstwo Warszawskie oraz Królestwo Polskie.
11
Analiza tekstów Konstytucji Marcowej oraz Konstytucji Kwietniowej.
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
METODY DYDAKTYCZNE: analizy źródeł, sokratejska, porównawcza;
WARUNKI ZALICZENIA PRZEDMIOTU: zaliczenie trzech kolokwiów cząstkowych oraz kolokwium końcowego z całości materiału, dopuszczalna jedna nieobecność nieusprawiedliwiona na zajęciach;
FORMA ZALICZENIA ZAJĘĆ: ustna na podstawie tez egzaminacyjnych;
KRYTERIA ZALICZENIA: ostateczna ocena z ćwiczeń stanowi średnią arytmetyczną z ocen z kolokwiów cząstkowych oraz kolokwium końcowego;
Literatura podstawowa i uzupełniająca
LITERATURA OBOWIĄZKOWA:
1.Górski G., Salmonowicz S., Historia ustrojów państw, Warszawa 2001.
2.Sczaniecki M., Powszechna Historia Państwa i Prawa, Warszawa 1998.
3.Dyjakowska M., Lipska M., Ćwikła L., Historia ustroju państw w źródłach, Lublin 2001.
LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA:
4.Nowakowski A., Powszechne dzieje ustroju państw w zarysie, Częstochowa 1998.
5.Sobańska-Bondaruk M., Lenard S.B., Wiek V-XV w źródłach, Wybór tekstów źródłowych z propozycjami metodycznymi dla nauczycieli historii i studentów, Warszawa 1997.
6.Sobańska-Bondaruk M., Lenard S.B., Wiek XVI-XVIII w źródłach, Wybór tekstów źródłowych z propozycjami metodycznymi dla nauczycieli historii i studentów, Warszawa 1997.
7.Sobańska-Bondaruk M., Lenard S.B., Wiek XIX w źródłach, Wybór tekstów źródłowych z propozycjami metodycznymi dla nauczycieli historii i studentów, Warszawa 1998.
8.Sobańska-Bondaruk M., Lenard S.B., Wiek XX w źródłach, Wybór tekstów źródłowych z propozycjami metodycznymi dla nauczycieli historii i studentów, Warszawa 1998.
Kierunek studiów: Prawo (stacjonarne jednolite magisterskie)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok I - Semestr 1
Punkty ECTS: 0
Forma zaliczenia: Zal. na ocenę