Lektura tekstów kultury: od mitu do filmu (konwersatorium) - 2019/2020

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:dr hab. Anna Podstawka prof. KUL
Organizator:Wydział Nauk Humanistycznych - Instytut Literaturoznawstwa
Liczba godzin tydzień/semestr: 60
Język wykładowy:Język polski
Cele przedmiotu
Wymagania wstępne
Efekty kształcenia dla przedmiotu
Metody dydaktyczne
Treści programowe przedmiotu
?
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
Literatura podstawowa i uzupełniająca
?
Kierunek studiów: Literaturoznawstwo (stacjonarne doktoranckie)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok II
Punkty ECTS: 4
Forma zaliczenia: Zal. na ocenę
Etap:Rok III
Punkty ECTS: 4
Forma zaliczenia: Zal. na ocenę
Etap:Rok IV
Punkty ECTS: 4
Forma zaliczenia: Zal. na ocenę