Historia administracji (ćwiczenia) - 2019/2020

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:mgr Paulina Liszka
Organizator:Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji - Instytut Nauk Prawnych
Liczba godzin tydzień/semestr: 2/30
Język wykładowy:Język polski
Cele przedmiotu
Wymagania wstępne
Przedstawienie rozwoju historycznego podstawowych instytucji prawno-administracyjnych Polski i wybranych państw europejskich, jako tło dla współczesnych rozwiązań w dziedzinie zarządzania państwem.
Efekty kształcenia dla przedmiotu
Metody dydaktyczne
Treści programowe przedmiotu
Ćwiczenia obejmują charakterystykę instytucji administracyjnych w aspekcie historycznym ze szczególnym uwzględnieniem ustroju Polski, Genezę i rozwój nowożytnego konstytucjonalizmu, ewolucję aparatu administracyjnego na szczeblu centralnym i lokalnym oraz analiza źródeł historycznych dotyczących ustrojów państwowych.
CEL ĆWICZEŃ
1.Zaznajomienie studentów z podstawowymi instytucjami z zakresu administracji państwa w tym przede wszystkim z ustrojem politycznym i przemianami w organizacji i funkcjonowaniu administracji centralnej i terenowej na przykładzie wybranych krajów.
2.Wypracowanie umiejętności w zakresie selekcji źródeł pod kątem ich przydatności w sferze omawianego tematu zajęć.
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
WARUNKI ZALICZENIA PRZEDMIOTU:
zaliczenie trzech kolokwiów cząstkowych oraz kolokwium końcowego z całości materiału,
dopuszczalna jest jedna nieobecność (bez konieczności udzielania wyjaśnień); w razie większej ilości nieobecność trzeba zaliczyć ;
aktywne uczestnictwo w zajęciach
przygotowanie referatów/innych prac pisemnych
FORMA ZALICZENIA ZAJĘĆ: pisemna
KRYTERIA ZALICZENIA:
ostateczna ocena z ćwiczeń stanowi średnią arytmetyczną z ocen z kolokwiów cząstkowych oraz kolokwium końcowego, ocen z prac przygotowywanych przez studentów oraz aktywności na zajęciach
Literatura podstawowa i uzupełniająca
LITERATURA OBOWIĄZKOWA:
1.J. Malec, D. Malec, Historia administracji i myśli administracyjnej, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2003.
2.H. Izdebski, Historia administracji, Wydawnictwo Liber, Warszawa 2001, wyd. 5
3.T. Maciejewski, Historia polskiej myśli administracyjnej, Warszawa 2008
4.A. Bereza, G. Smyk, W. P. Tekely, A. Wrzyszcz, Historia administracji w Polsce 1764 – 1989. Wybór tekstów źródłowych, Warszawa 2006
LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA:
1.J. Bardach, B. Leśnodorski, M. Pietrzak, Historia ustroju i prawa polskiego, Warszawa 2005
2.A. Ajnenkiel, Administracja w Polsce, Warszawa 1975
3.M. Kallas, Historia ustroju Polski , Warszawa 2007
4.A. Korobowicz, W. Witkowski, Historia ustroju i prawa polskiego (1772 – 1918), Kraków 2001.
5.Sobańska-Bondaruk M., Lenard S.B., Wiek XVI-XVIII w źródłach, Wybór tekstów źródłowych z propozycjami metodycznymi dla nauczycieli historii i studentów, Warszawa 1997.
6.Sobańska-Bondaruk M., Lenard S.B., Wiek XIX w źródłach, Wybór tekstów źródłowych z propozycjami metodycznymi dla nauczycieli historii i studentów, Warszawa 1998.
7.Sobańska-Bondaruk M., Lenard S.B., Wiek XX w źródłach, Wybór tekstów źródłowych z propozycjami metodycznymi dla nauczycieli historii i studentów, Warszawa 1998.
Kierunek studiów: Administracja (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok I - Semestr 1
Punkty ECTS: 0
Forma zaliczenia: Zal. na ocenę