Seminarium nowożytne (seminarium) - 2019/2020

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:dr hab. Agnieszka Januszek-Sieradzka
Organizator:Wydział Nauk Humanistycznych - Instytut Historii
Liczba godzin tydzień/semestr: 2/30
Język wykładowy:Język polski
Cele przedmiotu
1. Przekazanie studentom wiedzy i umiejętności niezbędnych do prowadzenia badań w zakresie historii nowożytnej (teoretyczne i praktyczne poznanie warsztatu badawczego historyka czasów nowożytnych).
2. Wykształcenie umiejętności tworzenia tekstu naukowego.
3. Przygotowanie uczestników seminarium do samodzielnego redagowania pracy naukowej.
Wymagania wstępne
Znajomość historii nowożytnej Europy i Polski.
Podstawy warsztatu naukowego historyka.
Efekty kształcenia dla przedmiotu
WIEDZA
EK_W1. Zna podstawową terminologię w zakresie historii nowożytnej Polski i Europy [K_W02]
EK_W2. Ma uporządkowaną wiedzę ogólną, obejmującą terminologię, teorię i metodologię dotyczącą badań nad historią nowożytną Polski i Europy, w szczególności w zakresie tematu podjętego w ramach przygotowania pracy dyplomowej [K_W03]
EK_W3. Zna i rozumie podstawowe metody analizy i interpretacji wytworów kultury i stanowiących źródła historyczne, w szczególności wykorzystywane w przygotowaniu pracy dyplomowej [K_W07]


UMIEJĘTNOŚCI
EK_U1. Potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i użytkować informacje z zakresu historii i jej dyscyplin z wykorzystaniem różnych źródeł i dyscyplin [U01]
EK_U2. Posiada podstawowe umiejętności badawcze, obejmujące formułowanie i analizę problemów badawczych, dobór metod i narzędzi badawczych, opracowanie i prezentację wyników, pozwalające na rozwiązywanie problemów w zakresie historii i jej dyscyplin. [U02]
EK_U3. Umie samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać umiejętności badawcze w zakresie historii i jej dyscyplin, kierując się wskazówkami opiekuna naukowego [U03]
EK_U4. Potrafi posługiwać się podstawowymi ujęciami teoretycznymi, paradygmatami badawczymi i pojęciami właściwymi dla historii i jej dyscyplin w zakresie nauk humanistycznych w typowych sytuacjach profesjonalnych [U04]
EK_U5. Posiada umiejętności merytorycznego argumentowania, z wykorzystaniem poglądów innych autorów oraz formułowania wniosków [U06]
EK_U6. Posiada umiejętność przygotowania typowych prac pisemnych w języku polskim z zakresu historii i jej dyscyplin dotyczących zagadnień szczegółowych, z wykorzystaniem podstawowych ujęć teoretycznych, a także różnorodnych źródeł [U08].
EK_U7. Posiada umiejętność przygotowania wystąpień ustnych w języku polskim, dotyczących zagadnień szczegółowych, z wykorzystaniem podstawowych ujęć teoretycznych a także różnorodnych źródeł [U09]KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY)
EK_K1. Rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie [K_K01]
EK_K2. Potrafi współpracować w grupie seminaryjnej, przyjmując w niej różne role [K_K02]
EK_K3. Potrafi pracować projektowo, określić harmonogram oraz priorytety działań [K_K03]
Metody dydaktyczne
Referat
Praca z tekstem źródłowym
Praca z tekstem naukowym
Dyskusja
Prezentacje studenckie
Treści programowe przedmiotu
Treści zajęć wyznaczają tematy prac licencjackich seminarzystów.
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
Warunkiem zaliczenia jest aktywne i regularne uczęszczanie na seminarium.
Praca nad przygotowaniem prezentacji kolejnych wersji rozdziałów rozprawy licencjackiej.
Ostateczna weryfikacja osiągnięcia zakładanych efektów kształcenia następuje w momencie oceny przedłożonej pracy licencjackiej.
Literatura podstawowa i uzupełniająca
Literatura ustalana indywidualnie w zależności od tematów prac licencjackich seminarzystów.
Kierunek studiów: Historia (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok III - Semestr 6
Punkty ECTS: 2
Forma zaliczenia: Zal. na ocenę