Perspektywy rozwoju międzynarodowego rynku pracy (seminarium) - 2019/2020

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:dr hab. Anna Kosińska prof. KUL
Organizator:Wydział Nauk Społecznych - Instytut Nauk Socjologicznych
Liczba godzin tydzień/semestr: 2/30
Język wykładowy:Język polski
Cele przedmiotu
Celem seminarium jest:
- pogłębienie i specjalizacja wiedzy w zakresie międzynarodowego rynku pracy
- nabycie umiejętności w zakresie pisania pracy poświęconej określonej tematyce - umiejętność segregacji wiedzy i wiadomości, a także ich selektywne wyszukiwanie
- nabycie umiejętności krytycznej oceny zjawisk zachodzących z obszarze prawa unijnego dotyczącego regulacji rynku wewnętrznego oraz prowadzenia dyskursu w tym obszarze
- nabycie umiejętności warsztatowych w zakresie redagowania pracy pisemnej
Wymagania wstępne
Student przystępujący do seminarium powinien mieć: znajomość podstawowych terminów i pojęć w obszarze międzynarodowego rynku pracy; znajomość zagadnień z zakresu systemu prawa Unii Europejskiej dotyczącego rynku wewnętrznego; możliwość określenia kręgu zainteresowań w obszarze międzynarodowego rynku pracy
Efekty kształcenia dla przedmiotu
WIEDZA
K_W02
K_W03
K_W04
K_W05
K_W06
K_W07
K_W09
K_W10

UMIEJĘTNOŚCI

K_U01
K_U02
K_U03
K_U04;
K_U06
K_U07
K_U09,
K_U011,
K_U13
K_U14
K_U15
K_U16

KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY)

K_K03,
K_K06
K_K08
K_K09
K_K10
Metody dydaktyczne
dyskusja, praca zespołowa, analiza przypadku
Treści programowe przedmiotu
1. Źródła prawa krajowego i prawa Unii Europejskiej
2. Podstawowe informacje na temat prawa pracy
3. Kształtowanie się swobód rynku wewnętrznego WE
4. Swoboda przepływu osób
5. Swoboda przepływu usług
6. Swoboda przedsiębiorczości
7. Akty prawa wtórnego regulujące prawa pracowników na terytorium UE
8. Najważniejsze orzeczenia TSUE w obszarze SPP i SPU
9. Pytanie prejudycjalne. Definicja pracownika w prawie Europejskim
10. Rodzaj wykonywanej pracy. Ograniczenia. Przesłanki
11. Agencje Unijne zajmujące się swobodą przepływu pracowników
12. Ochrona pracownika w badaniach Agencji Praw Podstawowych UE
13. Pracownicy z krajów trzecich w Unii Europejskiej – zarys historyczny
14. Pracownicy sezonowi
15. Niebieska karta dla pracowników wykwalifikowanych
16. Warunki tzw. łączenia rodzin
17. Dyrektywa 2011/98 w sprawie jednego zezwolenia na pobyt i pracę
18. Wpływ małego ruchu granicznego na rozwój rynku pracy
19. Działania Międzynarodowej Organizacji Pracy (ILO)
20. Zwalczanie handlu ludźmi w ramach UE
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
Ocena niedostateczna
W student posiada niedostateczną wiedzę na temat rozwoju międzynarodowego rynku pracy
U student nie potrafi posługiwać się terminologią, nie potrafi znaleźć właściwego orzecznictwa i źródeł dla egzemplifikacji konkretnych problemów międzynarodowego rynku pracy
K - student nie potrafi zorganizować swojego warsztatu pracy

Ocena dostateczna
W - student zna wybrane terminy i pojęcia w zakresie międzynarodowego rynku pracy
U - student potrafi częściowo zastosować wiedzę dla interpretacji określonych problemów w zakresie p międzynarodowego rynku pracy
K - student rozumie potrzebę organizacji własnego warsztatu pracy, jednak w praktyce nie potrafi jej zorganizować

Ocena dobra
W- student zna większość pojęć i aktualnych problemów w obszarze międzynarodowego rynku pracy
U - student potrafi zastosować w większości przypadków nabytą wiedzę do interpretacji konkretnych przypadków
K - student zna sposoby pracy w grupie i czuje potrzebę zaangażowania społecznego

Ocena bardzo dobra
W - student dobrze zna wszystkie podstawowe zagadnienia z zakresu międzynarodowego rynku pracy
U - student potrafi zastosować terminy i wiedzę do analizy prawnej wybranych problemów
K - Student potrafi zorganizować pracę własną
Literatura podstawowa i uzupełniająca
Literatura podstawowa
Prawo instytucjonalne Unii Europejskiej w zarysie, res. A. Kuś, Lublin 2012, s. 407-469

Literatura uzupełniająca
Traktat o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej, wersja skonsolidowana, Dz. Urz. UE C 202 z 7.06.2016 r., s. 47
Karta Praw Podstawowych Unii Europejskiej, Dz. Urz. UE C 202 z 7.06.2016 r., s. 389-405
Traktat o Unii Europejskiej, wersja skonsolidowana, Dz. Urz. UE C 202 z 7.06.2016, s. 13-46
Kierunek studiów: Doradztwo kariery i doradztwo personalne (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok III - Semestr 6
Punkty ECTS: 1
Forma zaliczenia: Zal. podpisem