Wychowawcza funkcja zabawek (ćwiczenia) - 2019/2020

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:S. dr hab. Maria Opiela prof. KUL
Organizator:Wydział Nauk Społecznych - Instytut Pedagogiki
Liczba godzin tydzień/semestr: 2/30
Język wykładowy:Język polski
Cele przedmiotu
C1 - Przekazanie wiedzy teoretycznej dotyczącej wychowawczej roli zabawek.
C2 - Nauka praktycznego zastosowania zabawek w celach wychowawczych, edukacyjnych i terapeutycznych;
C3 - Zapoznanie z różnymi rodzajami zabawek i zasadami odpowiedniego ich doboru do potrzeb i poziomu psychofizycznego rozwoju dziecka
Wymagania wstępne
W1 - Znajomość zagadnień z przedmiotu: wprowadzenie do pedagogiki, pedagogika społeczna, psychologia rozwoju i wychowania.
W2 - Student posiada wiedzę związaną z tworzeniem optymalnych warunków do rozwoju dziecka we wszystkich sferach odpowiednio do jego możliwości i potrzeb.
W3 - Student jest otwarty i wrażliwy na indywidualność dziecka i jego integralne wychowanie uwzględniając świat ich codzienności i tkwiące w nim uwarunkowania ich rozwoju.
Efekty kształcenia dla przedmiotu
WIEDZA
1 Student zna ogólne zasady dobierania zabawek i rozwoju indywidualnej pracy z dzieckiem K_W22
2 Student posiada wiedzę dotyczącą zasad prawidłowej organizacji sytuacji zabawowych o charakterze edukacyjnym K_W16
UMIEJĘTNOŚCI
1 Student potrafi wykorzystywać wiedzę teoretyczną do analizowania i interpretowania elementarnych problemów z zakresu wychowania K_U02
2 Potrafi opisywać wybrane zjawiska społeczne i wychowawcze przy wykorzystaniu odpowiednich metod i środków, m.in. zabawek K_U03
3. Student potrafi animować prace nad integralnym rozwojem i wychowaniem małego dziecka oraz wspierać ich samodzielność w zdobywaniu sprawności działań samoobsługowych, wiedzy, a także inspirować do dalszego nabywania sprawności w uczeniu się; potrafi indywidualizować zadania, dostosować metody i treści do indywidualnych potrzeb dziecka K_U20
KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY)
1 Student uznaje wartość nauk pedagogicznych w integralnym rozwoju jednostki i budowaniu prawidłowych więzi w środowiskach społecznych i wykorzystuje podstawy teoretyczne w praktyce wychowawczej K_K02
2. Potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadania K_K03
Metody dydaktyczne
Ćwiczenia z prezentacją (pokazem), metody dialogowe, metody problemowe, metody nauczania wspieranego technikami informacyjnymi, praca w grupie, gry dydaktyczne. Samodzielna praca w grupach (4-5 osobowych), opracowanie konspektu oraz przeprowadzenie zajęć.
Treści programowe przedmiotu
1. Definicje, funkcje i kryteria podziału zabawek, przepisy prawne regulujące produkcję zabawek w Polsce.
2. Zasady doboru zabawek do psychofizycznego rozwoju dziecka.
3. Zagadnienia problemowe związane z funkcją i organizacją zabawy z użyciem zabawek.
4. Rola zabawki w zabawie dziecka.
5.Wielofunkcyjna rola zabawek w procesie wspomagania rozwoju dziecka - praktyczne zastosowanie zabawek w celach wychowawczych, edukacyjnych i terapeutycznych.
6. Zabawki edukacyjne w nauczaniu przedmiotowym.
7. Proste przedmioty jako zabawki wychowawczo-dydaktyczne.
8. Projektowanie zabawki uwzględniające możliwości rozwojowe dziecka i oferty różnorodnych przedmiotów i materiałów nadających się do zabawy.
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
Student otrzymuje ocenę: niedostateczną; dostateczną; dobrą lub bardzo dobrą w zależności od tego na ile:
• zna ogólne zasady dobierania zabawek do grupowej i indywidualnej pracy z dzieckiem
• zna zasady prawidłowej organizacji sytuacji zabawowych o charakterze edukacyjnym
• trafnie opisuje wybrane zjawiska społeczne i wychowawcze, twórczo zastosować odpowiednie metody, wykorzystując wiedzę teoretyczną
• potrafi wykorzystywać wiedzę teoretyczną do analizowania i interpretowania elementarnych problemów z zakresu wychowania
• potrafi projektować zabawki uwzględniając możliwości rozwojowe dziecka i potrzeby edukacyjne oraz zastosować je praktycznie
• potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadania i wyrazić swe stanowisko, wykorzystując w praktyce wychowawczej podstawy teoretyczne w integralnym rozwoju i wychowaniu dzieci.
Literatura podstawowa i uzupełniająca
Literatura podstawowa
M. Dunin – Wąsowicz, O zabawce w ręku dziecka, Warszawa 1975.
J. Bujak, Zabawki w Europie, Kraków 1988.
E.Gruszczyk - Kolczyńska, O roli zabawek w procesie rozwoju umysłowego Dzieci. \"Wychowanie w Przedszkolu\" nr 5, 2003.
D. Szlendak, K. Adamowska, O zabawach, zabawkach i nie tylko: spotkanie z tradycją, Puławy 2012.
Literatura uzupełniająca
E. Bieżuńska, M. Wierzbicka, Nowe zabawy i gry sportowe z nietypowymi przyborami, Toruń 2007.
Bondarowicz M., Staniszewski T., Wielka księga zabaw i gier ruchowych, Wrocław 2005.
K. W. Vopel, Gry i zabawy interakcyjne, Kielce 2009.
Kierunek studiów: Pedagogika (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok II - Semestr 4
Punkty ECTS: 2
Forma zaliczenia: Zal. na ocenę
Etap:Rok III - Semestr 6
Punkty ECTS: 2
Forma zaliczenia: Zal. na ocenę