Frazeologia (ćwiczenia) - 2019/2020

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:mgr Beata Popławska
Organizator:Wydział Nauk Humanistycznych - Instytut Językoznawstwa
Liczba godzin tydzień/semestr: 2/30
Język wykładowy:Język polski
Cele przedmiotu
1. Student nabywa, rozwija oraz ćwiczy wiedzę, umiejętności i kompetencje niezbędne do zrozumienia frazeologizmów w języku niderlandzkim
2. Student poszerza i wzbogaca swoje słownictwo
3. Student pogłębia swoją wiedzę z zakresu językoznawstwa kontrastywnego wyszukując ekwiwalentów frazeologicznych w danym języku (np. w j. ojczystym).
4. Student bada etymologię danych wyrażeń frazeologicznych
Wymagania wstępne
1. Znajomość niderlandzkich wyrażeń frazeologicznych z poprzedniego semestru
2. Znajomość związków frazeologicznych w języku ojczystym i innym
3. Zainteresowanie językoznawstwem i frazeologią niderlandzką
Efekty kształcenia dla przedmiotu
WIEDZA
W_01 Zna i rozumie podstawowe mechanizmy funkcjonowania języka w szczegółowym odniesieniu do języka niderlandzkiego i porównawczym odniesieniu do innych języków
W_02 ma świadomość kompleksowej natury języka oraz jego złożoności; wie, że w skład kompetencji językowej wchodzi zarówno wiedza deklaratywna (np. gramatyka, leksyka) jak i proceduralna (np. umiejętności językowe typu czytanie, pisanie, mówienie, słuchanie)
W_03 Rozumie potrzebę dbania o precyzyjne, poprawne logicznie i językowo wyrażanie własnych myśli i poglądów.
W_04 Zna różne rejestry języka, w tym rejestr języka akademickiego
UMIEJĘTNOŚCI
U_01 Wykazuje się odpowiednią do poziomu studiów pierwszego stopnia teoretyczną i praktyczną znajomością języka niderlandzkiego
U_02 Potrafi precyzyjnie i poprawnie logicznie i językowo wyrażać swoje myśli i poglądy w języku niderlandzkim
U_03 Potrafi korzystać z typowych komunikatorów sieciowych (np. skype) do prowadzenia wymiany informacji i poglądów naukowych
U_04 Posiada umiejętność przygotowania typowych prac pisemnych w języku niderlandzkim o charakterze ogólnym, odnoszącym się różnych dziedzin życia, dotyczących zagadnień szczegółowych, z wykorzystaniem podstawowych ujęć teoretycznych, a także różnych źródeł
U_05 ma umiejętności językowe w zakresie języka niderlandzkiego, zgodne z wymaganiami określonymi przez Europejski System Opisu Kształcenia Językowego
KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY)
K_01 Zna zakres posiadanej przez siebie wiedzy i posiadanych umiejętności i rozumie perspektywy dalszego rozwoju
K_02 Rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się i rozwoju zawodowego
K_03 Rozumie konieczność ciągłej aktywizacji i poszerzania swoich kompetencji językowych z zakresu języka niderlandzkiego
K_04 Potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role
K_05 Potrafi zaplanować, z uwzględnieniem priorytetów, działania mające na celu uzyskanie realizacji stawianych sobie zadań
K_06 ma świadomość znaczenia języka niderlandzkiego, literatury i kultury niderlandzkiej w kulturze europejskiej i światowej
Metody dydaktyczne
Dyskusja, praca w parach/grupach, prezentacja, krótkie teksty pisemne, ćwiczenia praktyczne.
Treści programowe przedmiotu
1. Porównania frazeologiczne, poznawanie nowych wyrażeń niderlandzkich (zdrowy jak ryba, zły jak osa, etc.)
2. Kontynuacja, porównania frazeologiczne, struktura i porównanie z językiem ojczystym
3. Wyrażenia frazeologiczne i truizmy (dooddoeners), ćwiczenia praktyczne
4. Stałe kombinacje wyrazowe o znaczeniu przenośnym
5. Analiza tekstów autentycznych, wyszukiwanie i omawianie związków frazeologicznych, praca grupowa
6. Frazeologizmy w języku mówionym, cel ich używania
7. Poznawanie i omawianie nowych wyrażeń, frazeologizmy z elementami jedzenia
8. Poznawanie i omawianie nowych wyrażeń, frazeologizmy religijne
9. Poznawanie i omawianie nowych wyrażeń, frazeologizmy mitologiczne
10. Kontynuacja, wykorzystanie poznanych wyrażeń w praktyce, w mowie i piśmie, ćwiczenia praktyczne
11. Przysłowia i ich funkcja, poznawanie przysłów niderlandzkich
12. Przysłowia, porównanie z innymi językami, praca w grupach
13. Omówienie obrazu Pietera Bruegla pt. ,,Przysłowia niderlandzkie\'\'
14. Podsumowanie i przypomnienie poznanych wyrażeń i przysłów, praca w grupach
15. Zaliczenie pisemne sprawdzające opanowany materiał; egzamin
(prowadzący zastrzega sobie możliwość zmian w doborze i kolejności treści programowych)
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
Kryteria wiedzy: na ocenę 2 – Niedostateczne opanowanie materiału; na ocenę 3 – Podstawowe przyjęcie i zrozumienie przestawianych na zajęciach zagadnień i pojęć; na ocenę 4: Aktywne uczestnictwo w zajęciach wskazujące na dobre opaniwanie materiału zajęć didaktycznych; na ocenę 5: Bardzo dobra znajmość omawianego materiału oraz taka sama aktywność intelektualna.
Kryteria umiejętności: na ocenę 2 – Nieumiejętność wykorzystania w praktyce zdobywanej wiedzy; na ocenę 3 – Student potrafi posługiwać się zdobywaną wiedzą w stopniu podstawowym; na ocenę 4: Student wkazuje swobodę w operowaniu wykładanymi treściami; na ocenę 5: Bardzo dobra umiejętność wykorzystania zdobywanej wiedzy.
Kryteria kompetencji społecznych: na ocenę 2 – Student nieposiada żadnych kompetencji w przekazywaniu zdobywanej wiedzy; na ocenę 3 – Student umie czerpać ze zdobywanej wiedzy w sposób ledwo zadowalający; na ocenę 4: Student może przekazywać innym swoje umiejętności w stopniu zadowalającym; na ocenę 5: Student może być autorytetem wśród inych osób.
Uwaga: Dopuszcza się maksymalnie 2 nieobecności podczas kursu.
Literatura podstawowa i uzupełniająca
Literatura podstawowa
- Jenny van der Toorn-Schutte (2013) Beeldtaal, Amsterdam, Boom
- Prędota, Stanisław (2003) Wprowadzenie do językoznawstwa niderlandzkiego, Wrocław, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego
- B. de Boer, B. Lijmbach & W. Loeffen, Trefwoord. Woordenschatoefeningen voor anderstaligen I-II, Groningen: Noordhoff Uitgevers 2007 (2e druk) + 2004 (2e druk), 2 delen
Literatura uzupełniająca
- (red.) Cox H.L, Cox-Leick A.M.A, Hannay M, Glorie I, van der Kooi J, Stoks F.C.M. Van Dale Spreekwoordenboek, Utrecht & Antwerpen: 2000
- Stoett, Frederik August (1981), Nederlandse spreekwoorden en gezegden verklaard en vergeleken met die in het Frans, Duits en Engels, Leiden: Thieme, 10e druk
Wybrane teksty, gazety, materiały własne
Kierunek studiów: Filologia Niderlandzka (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok III - Semestr 6
Punkty ECTS: 2
Forma zaliczenia: Egzamin