Stan i rozmieszczenie ludności świata (konwersatorium) - 2019/2020

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:dr hab. Piotr Rachwał
Organizator:Wydział Nauk Humanistycznych - Instytut Historii
Liczba godzin tydzień/semestr: 2/30
Język wykładowy:Język polski
Cele przedmiotu
Przekazanie wiedzy na temat stanu zaludnienia i struktury ludności wybranych państw i regionów, z uwzględnieniem szerokiego kontekstu historycznego. Wykształcenie umiejętności pozyskiwania informacji na temat stanu i struktury ludności poszczególnych państw oraz ich późniejszego przetworzenia i wykorzystania w przygotowaniu oferty turystycznej.
Wymagania wstępne
Brak
Efekty kształcenia dla przedmiotu
WIEDZA
W_01 Absolwent zna i rozumie w zaawansowanym stopniu fakty i procesy stanowiące podstawową wiedzę w zakresie przemian ludnościowych, zarówno w aspekcie historycznym jak i sytuacji współczesnej
W_02 Absolwent zna i rozumie w zaawansowanym stopniu wybrane zagadnienia z zakresu wiedzy szczegółowej dotyczącej demografii i demografii historycznej
W_03 Absolwent zna i rozumie w zaawansowanym stopniu wybrane elementy z podstaw wiedzy z zakresu krajoznawstwa i turystyki kulturowej


UMIEJĘTNOŚCI
U_01 Absolwent potrafi samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać swoje umiejętności oraz planować działania na przyszłość dotyczące własnego rozwoju
KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY)
Metody dydaktyczne
Wykład konwersatoryjny/dyskusja/prezentacja multimedialna
Wykorzystanie aplikacji bazodanowych i arkuszy kalkulacyjnych
Treści programowe przedmiotu
Sytuacja ludnościowa na świecie – regiony i kontynenty. Źródła informacji o zjawiskach ludnościowych: badania pełne, rejestracja bieżąca, rejestry, badania częściowe. Internetowe bazy danych: GUS, Eurostat, ONZ, INED. Koncepcja ludności zastojowej i ustabilizowanej. Przejście epidemiologiczne i teorie umieralności, zróżnicowanie umieralności w Europie oraz innych regionach świata. Migracje zewnętrzne i wewnętrzne. Proces starzenia się ludności i społeczno-ekonomiczne konsekwencje przemian struktury wieku ludności.
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
Podstawą oceny będzie przygotowany referat oraz wykonywane w trakcie zajęć ćwiczenia.
Literatura podstawowa i uzupełniająca
Literatura podstawowa
Kędelski Mieczysław, Paradysz Jan, Demografia, Poznań 2006.
Literatura uzupełniająca
M. Okólski, Demografia. Podstawowe pojęcia, procesy i teorie w encyklopedycznym zarysie, Warszawa 2004; A.P. Lubowiecki-Vikuk, Demograficzne tendencje i ich wpływ na rozwój turystyki i rekreacji w regionie krajów Europy Środkowo-Wschodniej, Zeszyty Naukowe. Wyższa Szkoła Handlu i Usług w Poznaniu, 19(2010). B. Chyrowicz, Przedłużanie życia jako problem moralny, Lublin 2008. Dodatkowo bazy danych: Eurostat, GUS, INED, ONZ.
Kierunek studiów: Krajoznawstwo i turystyka kulturowa (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok II - Semestr 4
Punkty ECTS: 2
Forma zaliczenia: Zal. na ocenę