Sztuka retoryki w dyskusji filozoficznej (konwersatorium) - 2019/2020

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:dr hab. Imelda Chłodna-Błach
Organizator:Wydział Filozofii - Instytut Filozofii
Liczba godzin tydzień/semestr: 2/30
Język wykładowy:Język polski
Cele przedmiotu
C1. Zapoznanie się z zasadami retoryki oraz typami perswazji używanymi w dyskusjach filozoficznych
C2. Nabycie umiejętności analizy tekstów filozoficznych i wydobywania z nich różnych typów argumentacji oraz umiejętności formułowania własnych wypowiedzi w mowie i piśmie
C3. Nabycie zdolności dyskutowania złożonych problemów filozoficznych z użyciem różnych typów perswazji
Wymagania wstępne
Minimalna znajomość zagadnień z zakresu retoryki.
Efekty kształcenia dla przedmiotu
WIEDZA
- W_01 zna i rozumie czym jest retoryka i jakie zasady leżą u jej podstaw W01, W02
- W_02 zna terminologię retoryczną W03, W04
- W_03 ma uporządkowaną wiedzę dotyczącą stosowania zasad retoryki w mowie i piśmie, zna jej metodologię W05, W06

UMIEJĘTNOŚCI
- U_01 posiada umiejętność analizy i oceny dyskusji i sporów dotyczących problematyki filozoficznej pod kątem typów perswazji i środków retorycznych w nich zastosowanych U01
- U_02 potrafi argumentować w mowie i piśmie własne stanowisko, poprawnie stosując terminologię specjalistyczną i wyciągając wnioski U06

KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY)
- K_01 jest gotów do uczestniczenia w życiu naukowym i kulturalnym, rozumiejąc rolę retoryki w prowadzeniu zasadnego dyskursu filozoficznego K01, K03, K04
Metody dydaktyczne
W_01 Wykład Praca pisemna Oceniony tekst pracy pisemnej
W_02 Wykład Obserwacja Karta oceny pracy w grupie
W_03 Dyskusja Obserwacja Karta oceny pracy w grupie
U_01 Ćwiczenia praktyczne Obserwacja Karta oceny pracy w grupie
U_02 Dyskusja Obserwacja Karta oceny pracy w grupie
K_01 Praca w grupach w różnych rolach Obserwacja Karta oceny pracy w grupie
Treści programowe przedmiotu
W ramach zajęć wyjaśniane są podstawowe zasady retoryki, typy argumentów, typy perswazji i na tej podstawie przygotowywane są wystąpienia, w których studenci mają za zadanie pokazać wiedzę i umiejętności nabyte podczas zajęć.
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
Rozumiejąca umiejętność wypowiadania się w mowie i piśmie, z zachowaniem kultury retorycznej, logicznej i metodologicznej.
Literatura podstawowa i uzupełniająca
- Literatura podstawowa
P. Jaroszyński, Cz. Jaroszyński, Kultura słowa. Podstawy retoryki klasycznej;
M. Korolko, Sztuka retoryki. Przewodnik encyklopedyczny;
Arystoteles, Retoryka. Poetyka;
A. Schopenhauer, Erystyka, czyli sztuka prowadzenia sporów;

- Literatura uzupełniająca:
Hasła z Powszechnej Encyklopedii Filozofii;
Kierunek studiów: Filozofia (stacjonarne II stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok II - Semestr 3
Punkty ECTS: 4
Forma zaliczenia: Zal. na ocenę