Osoby opuszczające placówki resocjalizacyjne (konwersatorium) - 2019/2020

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:dr Katarzyna Lenart-Kłoś
Organizator:Wydział Nauk Społecznych - Instytut Nauk Socjologicznych
Liczba godzin tydzień/semestr: 2/30
Język wykładowy:Język polski
Cele przedmiotu
C1 - ukazanie specyfiki pracy z osobami opuszczającymi placówki resocjalizacyjne i ich rodzinami
Wymagania wstępne
Efekty kształcenia dla przedmiotu
WIEDZA
W_01 - Absolwent zna rodzaje instytucji resocjalizacyjnych i zasady ich funkcjonowania (K_W05)
W_02 - Absolwent zna i rozumie specyfikę pracy z osobami, które opuszczają instytucje resocjalizacyjne i ich rodzinami (K_W06)
UMIEJĘTNOŚCI
U_01 - Absolwent potrafi zaplanować poszczególne etapy pracy socjalnej z osobami opuszczającymi instytucje resocjalizacyjne (K_U02)
KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY)
K_01 - Absolwent jest gotów do wykorzystania zdobytej wiedzy do analizy i interpretacji problemów osób opuszczających instytucje resocjalizacyjne (K_K02)
Metody dydaktyczne
Wykład konwersatoryjny, praca z tekstem, studium przypadku, elementy design thinking i learning-by-doing, ćwiczenia praktyczne, dyskusja
Treści programowe przedmiotu
Typologia placówek resocjalizacyjnych, podstawowe pojęcia
Resocjalizacja a praca socjalna
System penitencjarny i resocjalizacyjny w Polsce
Praca socjalna z osobami opuszczającymi placówki resocjalizacyjne – diagnoza, budowanie planu, prowadzenie przypadku
Praca z rodzinami osób opuszczających placówki resocjalizacyjne
Recydywa i jej uwarunkowania
Uwarunkowania reintegracji społecznej osób opuszczających placówki resocjalizacyjne
Przegląd „dobrych praktyk”
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
Na zaliczenie przedmiotu składa się obecność na zajęciach (20%), aktywność na zajęciach (20%) i pisemne zaliczenie (60%).
Dopuszczalne są 2 nieobecności nieusprawiedliwione, każdą kolejną należy odrobić podczas konsultacji.
Końcowe zaliczenie pisemne będzie obejmowało wiedzę uzyskaną na zajęciach w 50% z wysłuchania wykładu osoby prowadzącej konwersatorium, a w pozostałych 50% z tekstów źródłowych i opracowań tematycznych omówionych na zajęciach.
Warunki zaliczenia kolokwium:
ocena niedostateczna – uzyskanie poniżej 50% ogólnej punktacji z kolokwium
ocena dostateczna – od 50% pkt.
ocena dostateczna plus – od 60% pkt.
ocena dobra – od 70% pkt.
ocena dobra plus – od 80% pkt.
ocena bardzo dobra - od 90% pkt.
Literatura podstawowa i uzupełniająca
Literatura podstawowa
Kacprzak A., Kudlińska I. (red.), Praca socjalna z osobami opuszczającymi placówki resocjalizacyjne i ich rodzinami, Warszawa 2014,
Głąbicka K., Gościniewicz M., Praca socjalna z młodzieżą opuszczającą placówki opiekuńczo-wychowawcze i ich rodziną, Warszawa 2014
Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dn. 17 października 2001 roku w sprawie zakładów poprawczych i schronisk dla nieletnich z późn.zm.
Woźniak W., Ptak K., Resocjalizacja w zakładzie poprawczym i schronisku dla nieletnich, (w:) W. Woźniak (red.), Przestępca i skazany nie tracą godności osoby, Wyd. Wszechnicy Mazurskiej, Olecko 2005.
Szczęsny W., Zarys resocjalizacji z elementami patologii społecznej i profilaktyki, \"Żak\", Warszawa 2003.
Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich (z późn. zm.)

Literatura uzupełniająca
Kieszkowska A., Problemy readaptacyjne osób opuszczających placówki resocjalizacyjnych, „Probacja” 2009, nr 2, s. 99-110.
Ambrozik A., Społeczność lokalna jako płaszczyzna funkcjonowania systemu profilaktyczno-resocjalizacyjnego, „Resocjalizacja Polska” 2010, nr 1.
Zajęcka B., Kamiński A., Resocjalizacja nieletnich w warunkach młodzieżowego ośrodka wychowawczego – teraźniejszość i przyszłość, w: A. Jaworska (red.), Resocjalizacja. Zagadnienia prawne, społeczne i metodyczne, Impuls, Kraków 2009.
Chomczyński P., Autostygmatyzacja wychowanków zakładów poprawczych jako jedna z barier reintegracji społecznej. Socjologiczna analiza zjawiska, w: P. Frąckowiak, M. Szykut, Wielowymiarowość profilaktyki, resocjalizacji i readaptacji społecznej: tradycja, współczesność i perspektywy inicjatyw probacyjnych, Toruń 2017, s. 87-113.
Kierunek studiów: Praca socjalna i ekonomia społeczna (stacjonarne II stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok I - Semestr 1
Punkty ECTS: 3
Forma zaliczenia: Zal. na ocenę