Społeczności lokalne i rozwój lokalny (konwersatorium) - 2019/2020

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:dr Katarzyna Lenart-Kłoś
Organizator:Wydział Nauk Społecznych - Instytut Nauk Socjologicznych
Liczba godzin tydzień/semestr: 2/30
Język wykładowy:Język polski
Cele przedmiotu
C1. Zapoznanie studenta z głównymi problematyką społeczności lokalnych w perspektywie socjologicznej, tj. z zagadnieniem: lokalizmu, regionu i społeczności lokalnej, przynależnością lokalną, typami społeczności lokalnych i czynnikami aktywności grup lokalnych.
C2. Prezentacja prawnych aspektów funkcjonowania i rozwoju grup lokalnych oraz modeli działania na rzecz społeczności lokalnej w aspekcie koncepcji CSR
C3. Dyskusja nad koncepcjami rozwoju społecznego w perspektywie rozwój lokalnego i zapoznanie studenta z procedurą budowy strategii rozwoju lokalnego oraz możliwościami jego finansowania.
Wymagania wstępne
Znajomość podstawowych pojęć socjologicznych.
Efekty kształcenia dla przedmiotu
WIEDZA
W_01 - Absolwent zna i rozumie główne zagadnienia z teorii społeczności lokalnych w perspektywie socjologicznej (K_W05)
UMIEJĘTNOŚCI
U_01 - Absolwent potrafi inicjować dyskusję na temat skutecznych metod aktywizacji społeczności lokalnych, rozwiązywania problemów społecznych w takich grupach oraz łączyć poznaną wiedzę na temat społeczności lokalnych ze znanymi strategiami rozwoju (K_U01)
KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY)
K_01 - Absolwent jest gotów do angażowania się we współpracę w ramach indywidualnych i zespołowych działań na rzecz otoczenia społecznego, społeczności lokalnych i rekomendować możliwe strategie rozwoju lokalnego (K_K02)
Metody dydaktyczne
Wykład konwersatoryjny, dyskusja
Treści programowe przedmiotu
1. Lokalizm, region i społeczności lokalne w perspektywie socjologicznej
2. Poczucie przynależności lokalnej
3. Społeczności lokalne. Czynniki aktywności grup lokalnych
4. Prawne aspekty funkcjonowania i rozwoju grup lokalnych
5. Działania na rzecz społeczności lokalnej w aspekcie koncepcji CSR
6. Koncepcje rozwoju społecznego a rozwój lokalny
7. Aktywizacja społeczna na poziomie lokalnym
8. Procedura budowy strategii rozwoju lokalnego
9. Źródła finansowania rozwoju lokalnego
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
Ocena niedostateczna: Student nie zaliczył kolokwium z części teoretycznej zajęć i nie jest w stanie zaprezentować podstawowego poziomu wiedzy na temat zagadnień omówionych na konwersatorium oraz opisanych w literaturze obowiązkowej. W przypadku testu/kolokwium na 15 pkt osiągnął 0-7 pkt. Student nie wykazał dostatecznych umiejętności w dyskusji.
Ocena dostateczna: Student jest w stanie zaprezentować podstawową wiedzę na temat zagadnień omówionych na konwersatorium i opisanych w literaturze obowiązkowej. W przypadku testu/kolokwium na 15 pkt osiągnął 8-10 pkt. Student brał czynny udział w dyskusji i wykazał się w niej dostateczną znajomością poruszanej problematyki.
Ocena dobra: Student jest w stanie zaprezentować wiedzę na temat zagadnień omówionych na konwersatorium i opisanych w literaturze obowiązkowej. Student wykazuje jedynie nieliczne braki w wymaganej przez prowadzącego wiedzy; braki te nie odnoszą się do istotnych/podstawowych treści przedmiotu. W przypadku testu/kolokwium na 15 pkt osiągnął 11-12 pkt. Student brał czynny udział w dyskusji i wykazał się w niej dobrą znajomością poruszanej problematyki.
Ocena bardzo dobra: Student wykazuje pogłębioną wiedzę na temat zagadnień omówionych na konwersatorium i opisanych w literaturze obowiązkowej. W przypadku testu/kolokwium na 15 pkt osiągnął 13-15 pkt. O ocenie bardzo dobrej decyduje także czynny udział w dyskusji, umiejętność sprawnego kojarzenia faktów i łączenia ich w szersze związki, krytycznego uzasadniania, rozumienia przyczyn, rozbieżności i konwergencji omawianych zagadnień, trafność i spójność wypowiedzi.
Literatura podstawowa i uzupełniająca
Literatura podstawowa
Turowski J., Wielkie struktury społeczne, Towarzystwo Naukowe KUL, Lublin 1994.
Jałowiecki B., Sowa K.Z., Dudkiewicz P. red., Społeczności lokalne. Teraźniejszość i przyszłość, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych UW, Warszawa 1989.
Jałowiecki B., Łukowski W., red., Społeczności lokalne: teraźniejszość i przyszłość, Scholar, Warszawa 2006.
Szewczuk A., Kogut-Jaworska M., Zioło M., Rozwój lokalny i regionalny. Teoria i praktyka, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2011.

Literatura uzupełniająca
Jałowiecki B., Rozwój lokalny, UW, Warszawa 1989.
Jałowiecki B., Szczepański M.S., Gorzelak G., Rozwój lokalny i regionalny w perspektywie socjologicznej, Śląskie Wydawnictwa Naukowe WSZiNS, Tychy 2007.
Kaleta A., Aktywizacja społeczności lokalnych, Ossolineum, Wrocław 1998.
Kłodziński M., Wielofunkcyjny rozwój terenów wiejskich w Polsce i w krajach Unii Europejskiej, SGGW, Warszawa 1996.
Psyk-Piotrowska E., Aktywizacja i rozwój lokalny jako program i metoda działania na rzecz zmian, Acta Universitatis Lodziensis. Folia Sociologica 37 (2011), ss. 149-169.
Kierunek studiów: Praca socjalna (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok I - Semestr 1
Punkty ECTS: 3
Forma zaliczenia: Zal. na ocenę