Rhetorical Education (ćwiczenia) - 2019/2020

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:dr hab. Imelda Chłodna-Błach
Organizator:Wydział Filozofii - Instytut Filozofii
Liczba godzin tydzień/semestr: 2/30
Język wykładowy:Język polski
Cele przedmiotu
C1. Zapoznanie się z podstawowymi teoriami retoryki i ich wpływem pedagogiczno-wychowawczym na człowieka
C2. Nabycie umiejętności stosowania zasad retoryki w nauczaniu i uczeniu się oraz nauczania retoryki
C3. Nabycie zdolności stosowania zasad retoryki w wykonywanych w przyszłości przez studenta zajęciach zawodowych
Wymagania wstępne
Minimalna znajomość zagadnień z zakresu teorii retoryki i dyskursu publicznego
Efekty kształcenia dla przedmiotu
WIEDZA
- W_01zna i rozumie zasady retoryki, ich rolę w uczeniu się, nauczaniu i komunikowaniu; wie jak powiązać te zasady z innymi dziedzinami nauki (filozoficznymi, humanistycznymi, społecznymi) W05
- W_02 zna terminologię z zakresu retoryki i jej zastosowania we współczesnych formach przekazów retorycznych W10

UMIEJĘTNOŚCI
- U_01 posiada umiejętność analizy porządkowania i wykorzystywania różnych form perswazji retorycznej oraz ich krytycznej analizy w procesie nauczania i uczenia się retoryki U05
- U_02 umiejętnie posługuje się poznanymi zasadami retorycznymi podczas rozwiązywania problemów w pracy dydaktycznej U11

KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY)
- K_01 odpowiedzialnie i kompetentnie uczestniczy w życiu społecznym, kulturowym, zawodowym, wykorzystując wiedzę zdobytą podczas ćwiczeń K03
Metody dydaktyczne
W_01 Wykład Praca pisemna Oceniony tekst pracy pisemnej
W_02 Praca pod kierunkiem Obserwacja Karta oceny pracy w grupie
U_01 Analiza tekstu Praca pisemna Oceniony tekst pracy pisemnej
U_02 Ćwiczenia praktyczne Obserwacja Karta oceny pracy w grupie
K_01 Praca w grupach w różnych rolach Obserwacja Karta oceny pracy w grupie
Treści programowe przedmiotu
W ramach zajęć prezentowane są różne pedagogiczne i dydaktyczne funkcje retoryki, a także metody nauczania i uczenia się retoryki. Student wykorzystuje zdobytą podczas ćwiczeń wiedzę przygotowując i przeprowadzając lekcje i warsztaty z retoryki.
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
Znajomość praktycznego zastosowania zasad i metod poznanych podczas ćwiczeń. Rozumiejąca umiejętność wypowiadania się w mowie i piśmie, z zachowaniem kultury logicznej i metodologicznej.
Literatura podstawowa i uzupełniająca
- Literatura podstawowa:
E. Corbett, Classical Rhetoric for the Modern Student;
Arystoteles, Retoryka. Poetyka;
P. Jaroszyński, Cz. Jaroszyński, Kultura słowa. Podstawy retoryki klasycznej;
Dydaktyka retoryki, pod red. B. Sobczak i H. Zgółkowej;
Nauczanie retoryki w teorii i praktyce, pod red. J. Z. Lichański, E. Lewandowska-Tarasiuk;
J. Z. Lichański, Nauczanie retoryki. Problemy metodyczne, w: tenże, Retoryka dziś;
Kwintylian, Kształcenie mówcy;
Retoryka i etyka, pod red. B. Sobczak, H. Zgółkowa;

- Literatura uzupełniająca:
A. Rypel, Retoryka w tradycji i współczesności edukacyjnej, w: Tradycja a nowoczesność, pod red. E. Woźniak;
Perspektywy polskiej retoryki, pod red. B. Sobczak, H. Zgółkowa;
Kierunek studiów: Retoryka stosowana (stacjonarne II stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok II - Semestr 3
Punkty ECTS: 3
Forma zaliczenia: Zal. na ocenę