Zarządzanie publiczne (wykład) - 2019/2020

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:dr hab. Wojciech Wytrążek
Organizator:Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji - Instytut Nauk Prawnych
Liczba godzin tydzień/semestr: 2/30
Język wykładowy:Język polski
Cele przedmiotu
Wymagania wstępne
ZAŁOŻENIA: Times New Roman 12, odstępy między wierszami pojedyncze, tekst ciągły bez wypunktowania
CEL WYKŁADÓW, ĆWICZEŃ, ITP.:
W zakresie wiedzy: zaznajomienie studentów z istotą organizacji publicznej, zarządzania publicznego i jego podstawowych metod. Analiza instrumentów zarządzania publicznego używanych do budowania przewagi konkurencyjnej jednostek samorządu terytorialnego
W zakresie postaw: gotowość do stosowania zasad zarządzania publicznego w praktyce oraz modyfikowania standardowych zasad administrowania
W zakresie umiejętności: umiejętność zastosowania wiedzy w analizie stanu organizacji oraz interpretacji zasad NPM
METODY DYDAKTYCZNE: wykład z prezentacją (pokazem), wykład konwersatoryjny, metody dialogowe, metody nauczania wspieranego technikami informacyjnymi, metody problemowe.
Efekty kształcenia dla przedmiotu
Metody dydaktyczne
Treści programowe przedmiotu
Pojęcie zarządzania publicznego: źródła i podstawy teoretyczne zarządzania publicznego, zarządzanie publiczne a administracjpubliczna, prawne i ekonomiczne uwarunkowania zarządzania publicznego
Ewolucja koncepcji zarządzania publicznego: model biurokratyczny, model menedżerski, model partycypacyjny, model sieciowy
Organizacje publiczne: dobra publiczne, rodzaje organizacji publicznych, zarządzanie organizacjami publicznymi
Wybrane aspekty kultury organizacji: pojęcie kultury organizacji, typologia
Polityka publiczna i polityka administracyjna: pojęcie polityki publicznej i polityki administracyjnej, polityka jako przestrzeń debaty społecznej, zależności między płaszczyznami polityki oraz podmiotami dyskursu publicznego
Polityka równości szans: podstawy teoretyczne, zasady polityki równości szans, polskie doświadczenia okresu transformacji ustrojowej
Polityka regionalna: uwarunkowania rozwoju regionalnego, relacje rządu i samorządu terytorialnego, wpieranie rozwoju przedsiębiorczości lokalnej
Rozwój społeczno-gospdarczy: koncepcja rozwoju zrównoważonego, polityka rozwoju, koncepcje roli państwa w gospodarce
Ekonomia społeczna: cechy i funkcje ekonomii społecznej, funkcjonowanie przedsiębiorstwa społecznego, rozwój ekonomii społecznej w Polsce Wybrane aspekty zarządzania strategicznego oraz zarządzania jakością w samorządzie terytorialnym
Zarządzanie w organizacjach pozarządowych, współpraca z administracją publiczną, granice trzeciego sektora,
Dobre rządzenie: prawo do dobrej administracji, koncepcja New Public Management, koncepcja New Public Service
Instrumenty Nowego Zarządzania Publicznego, przykład integracji planowania przestrzennego i finansowego
Menedżer służb publicznych: osoba, umiejętności, menedżer publiczny a zmiany w organizacji
Menedżer publiczny: przykłady z zakresu zarządzania kulturą, kształcenie menedżerów publicznych
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
WARUNKI ZALICZENIA PRZEDMIOTU: obecność i aktywny udział w zajęciach, egzamin ustny
FORMA ZALICZENIA ZAJĘĆ: egzamin ustny
KRYTERIA ZALICZENIA: wiedza i aktywność
Literatura podstawowa i uzupełniająca
LITERATURA OBOWIĄZKOWA:
J. Hausner, Zarządzania publiczne, Scholar, Warszawa 2008.
B. Kożuch, Zarządzanie publiczne, Placet, Warszawa 2004
J. Hausner, Studia z zakresu zarządzania publicznego, AE, Kraków 2001
B. Kożuch, Zrządzanie w sektorze publicznym, Fundacja Współczesne Zarządzanie, Białystok 2003

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA:
1. Prawna działalność instytucji społeczeństwa obywatelskiego red. J. Blicharz, J. Boć, Kolonia LImited 2009
2. Nauka Administracji pod red. B.Kudryckiej, B. G. Petersa i P. J. Suwaj, Wolters Kluwer, Warszawa 2009
3. R. Sennett, Upadek człowieka publicznego, 2009
4. D. Osborne, T. Gaebler, Rządzić inaczej, Media Rodzian of Poznań, Poznań 1994
Kierunek studiów: Administracja (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok III - Semestr 6
Punkty ECTS: 4
Forma zaliczenia: Egzamin
Lokalizacja w programie modułowym:
Moduł programowy:Moduł 6/A - Zarządzanie w administracji » Zarządzanie publiczne
Efekty kształcenia:
K_K01ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się zawodowego i rozwoju osobistego, dokonuje samooceny własnych kompetencji i doskonali umiejętności, wyznacza kierunki własnego rozwoju i kształcenia.
K_K02Docenia znaczenie nauk o administracji dla podejmowania właściwych działań w zakresie administracji publicznej. Widzi także związek między zdobytą wiedzą a właściwym kształtowaniem swojej swojego rozwoju zawodowego.
K_K03Wykazuje aktywność w realizacji indywidualnych i zespołowych działań związanych z funkcją administracji publicznej. Myśli i działa w sposób planowy wybierając strategiczne rozwiązania.
K_K04Dostrzega i formułuje problemy moralne i dylematy etyczne związane z własną i cudzą pracą i działalnością.
K_K05Swobodnie porusza się po rynku pracy wykazując właściwą aktywność.
K_K06Bierze odpowiedzialność za powierzone mu zadania.
K_U01Potrafi dokonać obserwacji i interpretacji zjawisk społecznych; analizuje ich wpływ na administrację publiczną.
K_U02Potrafi wykorzystać podstawową wiedzę teoretyczną z zakresu nauk o administracji oraz powiązanych dyscyplin naukowych w celu analizowania interpretowania zjawisk zachodzących w państwie.
K_U03Potrafi posługiwać się podstawowymi ujęciami teoretycznymi w celu analizowania metod rozstrzygania spraw administracyjnych.
K_U04Potrafi samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać swoje profesjonalne umiejętności, korzystając z różnych źródeł w tym nowoczesnych technologii
K_U05Posiada elementarne umiejętności badawcze pozwalające na identyfikowanie prawnych, politycznych i gospodarczych uwarunkowań funkcjonowania administracji publicznej.
K_U06Potrafi identyfikować rodzaj oraz charakter działań o charakterze administracyjno-prawnym wskazując na ich podmioty, przedmiot.
K_U07Potrafi w sposób precyzyjny i spójny wypowiadać się w mowie i na piśmie na tematy dotyczące wybranych dziedzin zagadnień działań państwa i jego obywateli, a także administracji publicznej w sferze prawa administracyjnego, z wykorzystaniem różnych ujęć teoretycznych, korzystając zarówno z dorobku nauk o administracji jak i innych dyscyplin.
K_U08Posiada umiejętność komunikacji interpersonalnej, potrafi używać języka specjalistycznego i porozumiewać się w sposób precyzyjny i spójny.
K_U09Posiada umiejętność identyfikowania spraw o charakterze administracyjnym a także oceniać ich skutki prawne. Potrafi także używając właściwej argumentacji wskazywać na sposób ich rozwiązania a także na skutki tych rozwiązań.
K_U10Potrafi posługiwać się podstawowymi ujęciami teoretycznymi w celu analizowania, interpretowania oraz prognozowania strategii działań w obszarach właściwości administracji publicznej.
K_U11Zna zasady i formy realizowania indywidualnej przedsiębiorczości oraz posiada wiedzę niezbędną do samodzielnego podjęcie i prowadzenie własnej działalności gospodarczej.
K_U13Potrafi pracować w zespole pełniąc różne funkcje, umie przyjmować i wyznaczać zadania, ma elementarne umiejętności organizacyjne pozwalające na realizację celów związanych z projektowaniem i podejmowaniem działań profesjonalnych.
K_U14potrafi posługiwać się zasadami i normami etycznymi właściwy nu dla pracowników administracji w podejmowanej działalności, dostrzega i analizuje dylematy etyczne; przewiduje skutki konkretnych działań
K_U15potrafi dokonać analizy własnych działań i wskazać ewentualne obszary wymagające modyfikacji w przyszłym działaniu
K_W01Zna terminologię używaną w naukach społecznych oraz w naukach o administracji, a także rozumie jej źródła oraz zastosowanie w obrębie pokrewnych dyscyplin naukowych.
K_W02Ma elementarną wiedzę o miejscu nauk o administracji w systemie nauk oraz o jej przedmiotowych i metodologicznych powiązaniach z innymi dyscyplinami naukowymi w kontekście ich przydatności dla nauk administracyjnych.
K_W03Ma uporządkowaną wiedzę na temat istoty nauk o administracji oraz nauki prawa administracyjnego, oraz ewolucji ich pojmowania.
K_W04Ma podstawową wiedzę dotyczącą zasad osiągania celów państwa oraz ich realizacji w obrębie polityki administracyjnej.
K_W05Zna podstawowe teorie w zakresie nauki administracji i teorii organizacji zarządzania. Oraz posiada wiedzą na temat ich ewolucji.
K_W06Określa oraz identyfikuje istotę i cechy podstawowych problemów w funkcjonowaniu administracji publicznej.
K_W07Ma wiedzę dotyczącą wskazania podmiotów stosunków administracyjno-prawnych oraz ich przedmiotu.
K_W08Posiada wiedzę dotyczącą struktury organów państwa, ze szczególnym uwzględnieniem organów administracji rządowej i samorządowej.
K_W11Dysponuje elementarną wiedzą na temat socjologicznych i filozoficznych aspektów funkcjonowania administracji publicznej.
K_W13Ma wiedzę dotyczącą form i procedur działania administracji publicznej.
K_W15Posiada wiedzę dotyczącą zasad udziału państwa w organizacjach międzynarodowych oraz jego konsekwencje dla gospodarczej wymiany międzynarodowej.
K_W16Posiada wiedzę dotyczącą prawa autorskiego oraz ochrony własności przemysłowej.
K_W17Ma elementarną wiedzę na temat wpływu nowych technologii informatycznej na metody działania administracji publicznej.