Prawo podatkowe (ćwiczenia) - 2019/2020

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:dr Michał Jędrzejczyk
Organizator:Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji - Instytut Nauk Prawnych
Liczba godzin tydzień/semestr: 2/30
Język wykładowy:Język polski
Cele przedmiotu
Wymagania wstępne
Efekty kształcenia dla przedmiotu
Metody dydaktyczne
Treści programowe przedmiotu
Absolwenci kierunku administracja powinni posiadać wszechstronną wiedzę w zakresie tych przedmiotów, które mają związek z funkcjonowaniem gospodarki tj. ekonomii, administracji, zarządzania i prawa. Poznanie podstawowych instytucji i konstrukcji prawnych publicznego prawa finansowego stanowi niezbędny element przygotowania do pracy w administracji rządowej i samorządowej oraz w gospodarce rynkowej na stanowiskach kierowniczych średniego i wyższego szczebla.
Po zakończeniu zajęć student powinien
a)znać:
- podstawowe zasady gospodarki budżetowej państwa,
- formy funkcjonowania jednostek sektora finansów publicznych,
- pojęcie i elementy struktury podatku,
- podstawowe zasady odpowiedzialności podatkowej,
- konstrukcję najważniejszych podatków.
b) umieć:
- wskazać podstawowe źródła prawa finansowego,
- określić zakres i charakter odpowiedzialności za zobowiązania podatkowe,
- wyjaśnić na przykładzie konkretnych kwot mechanizm obliczania kwoty zobowiązania podatkowego metodą fakturowania,
- obliczyć kwotę zobowiązania podatkowego w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz w podatku od spadków i darowizn,
- wskazać podstawowe obowiązki podatników podatków dochodowych i obrotowych.
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
WARUNKI ZALICZENIA PRZEDMIOTU: Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest czynne uczestniczenie w zajęciach oraz uzyskanie pozytywnej oceny z kolokwium końcowego.
FORMA ZALICZENIA:
Podstawową formą oceny poziomu opanowania wiadomości i umiejętności z zakresu prawa finansowego są kolokwia, których struktura obejmuje dwa elementy:
a)test – składający się z zadań zamkniętych zawierających trzy odpowiedzi do wyboru, z których tylko jedna odpowiedź jest prawidłowa,
b)pytania otwarte – krótkie pytania otwarte dotyczące podstawowych definicji oraz klasyfikacji
c)pytania opisowe.
KRYTERIA ZALICZENIA:
W trakcie zaliczeń będą sprawdzane tylko te wiadomości, które zostały przekazane w ramach wykładu informacyjnego i ćwiczeń oraz materiał zawarty w podręczniku. Podstawą do uzyskania oceny dostatecznej jest poprawne rozwiązanie 60% zadań zawartych w poszczególnych sprawdzianach.

Przy ustalaniu oceny końcowej uwzględniania będzie również praca studentów w trakcie zajęć (udział w dyskusji, przygotowywanie i prezentowanie wybranych zagadnień, rozwiązywanie kazusów).
Literatura podstawowa i uzupełniająca
LITERATRA OBOWIĄZKOWA:
1.Zarys finansów publicznych i prawa finansowego, red. W. Wojtowicz, Warszawa 2008,
2.M. Duda, B. Kucia-Guściora, M. Munnich, Prawo podatkowe w kazusach i zadaniach, Lublin 2008.

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA:
1.Finanse publiczne. Komentarz praktyczny, red. E. Ruśkowski, M. Salachna, Gdańsk 2007,
2.J. Głuchowski, J. Patyk, Zarys polskiego prawa podatkowego, Warszawa 2008,
3.Prawo podatkowe. Część ogólna i szczegółowa, red. W. Wojtowicz, Warszawa 2009,
4.B. Adamiak, J. Borkowski, R. Mastalski, J. Zubrzycki, Ordynacja podatkowa. Komentarz 2007, Wrocław 2007.
Kierunek studiów: Administracja (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok III - Semestr 6
Punkty ECTS: 0
Forma zaliczenia: Zal. na ocenę
Lokalizacja w programie modułowym:
Moduł programowy:Moduł 5 - Ogólnoadministracyjny » Prawo podatkowe
Efekty kształcenia:
K_K01ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się zawodowego i rozwoju osobistego, dokonuje samooceny własnych kompetencji i doskonali umiejętności, wyznacza kierunki własnego rozwoju i kształcenia.
K_K02Docenia znaczenie nauk o administracji dla podejmowania właściwych działań w zakresie administracji publicznej. Widzi także związek między zdobytą wiedzą a właściwym kształtowaniem swojej swojego rozwoju zawodowego.
K_K03Wykazuje aktywność w realizacji indywidualnych i zespołowych działań związanych z funkcją administracji publicznej. Myśli i działa w sposób planowy wybierając strategiczne rozwiązania.
K_K04Dostrzega i formułuje problemy moralne i dylematy etyczne związane z własną i cudzą pracą i działalnością.
K_K05Swobodnie porusza się po rynku pracy wykazując właściwą aktywność.
K_K06Bierze odpowiedzialność za powierzone mu zadania.
K_U01Potrafi dokonać obserwacji i interpretacji zjawisk społecznych; analizuje ich wpływ na administrację publiczną.
K_U02Potrafi wykorzystać podstawową wiedzę teoretyczną z zakresu nauk o administracji oraz powiązanych dyscyplin naukowych w celu analizowania interpretowania zjawisk zachodzących w państwie.
K_U03Potrafi posługiwać się podstawowymi ujęciami teoretycznymi w celu analizowania metod rozstrzygania spraw administracyjnych.
K_U04Potrafi samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać swoje profesjonalne umiejętności, korzystając z różnych źródeł w tym nowoczesnych technologii
K_U05Posiada elementarne umiejętności badawcze pozwalające na identyfikowanie prawnych, politycznych i gospodarczych uwarunkowań funkcjonowania administracji publicznej.
K_U06Potrafi identyfikować rodzaj oraz charakter działań o charakterze administracyjno-prawnym wskazując na ich podmioty, przedmiot.
K_U07Potrafi w sposób precyzyjny i spójny wypowiadać się w mowie i na piśmie na tematy dotyczące wybranych dziedzin zagadnień działań państwa i jego obywateli, a także administracji publicznej w sferze prawa administracyjnego, z wykorzystaniem różnych ujęć teoretycznych, korzystając zarówno z dorobku nauk o administracji jak i innych dyscyplin.
K_U08Posiada umiejętność komunikacji interpersonalnej, potrafi używać języka specjalistycznego i porozumiewać się w sposób precyzyjny i spójny.
K_U10Potrafi posługiwać się podstawowymi ujęciami teoretycznymi w celu analizowania, interpretowania oraz prognozowania strategii działań w obszarach właściwości administracji publicznej.
K_U12Potrafi ocenić uwarunkowania działań państwa w sferze polityki administracyjnej.
K_U14potrafi posługiwać się zasadami i normami etycznymi właściwy nu dla pracowników administracji w podejmowanej działalności, dostrzega i analizuje dylematy etyczne; przewiduje skutki konkretnych działań
K_W01Zna terminologię używaną w naukach społecznych oraz w naukach o administracji, a także rozumie jej źródła oraz zastosowanie w obrębie pokrewnych dyscyplin naukowych.
K_W02Ma elementarną wiedzę o miejscu nauk o administracji w systemie nauk oraz o jej przedmiotowych i metodologicznych powiązaniach z innymi dyscyplinami naukowymi w kontekście ich przydatności dla nauk administracyjnych.
K_W03Ma uporządkowaną wiedzę na temat istoty nauk o administracji oraz nauki prawa administracyjnego, oraz ewolucji ich pojmowania.
K_W04Ma podstawową wiedzę dotyczącą zasad osiągania celów państwa oraz ich realizacji w obrębie polityki administracyjnej.
K_W05Zna podstawowe teorie w zakresie nauki administracji i teorii organizacji zarządzania. Oraz posiada wiedzą na temat ich ewolucji.
K_W06Określa oraz identyfikuje istotę i cechy podstawowych problemów w funkcjonowaniu administracji publicznej.
K_W07Ma wiedzę dotyczącą wskazania podmiotów stosunków administracyjno-prawnych oraz ich przedmiotu.
K_W08Posiada wiedzę dotyczącą struktury organów państwa, ze szczególnym uwzględnieniem organów administracji rządowej i samorządowej.
K_W09Posiada podstawową wiedzę w zakresie prawa międzynarodowego oraz zasad jego implementacji do polskiego sytemu prawa.
K_W10Posiada elementarną wiedzę dotyczącą instytucji Unii Europejskiej a także źródeł prawa Unii Europejskiej.
K_W13Ma wiedzę dotyczącą form i procedur działania administracji publicznej.
K_W14Zna zależności między systemem politycznym państwa a kształtem administracji publicznej w nim funkcjonującym.
K_W15Posiada wiedzę dotyczącą zasad udziału państwa w organizacjach międzynarodowych oraz jego konsekwencje dla gospodarczej wymiany międzynarodowej.